Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2012

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2395 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Quảng
Ninh giai đoạn 2011 - 2012
Vũ Thị Hạnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Du lịch học
Chuyên ngành: Du lịch ; Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm
Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Văn Siêu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển nguồn
nhân lực du lịch. Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng
Ninh giai đoạn 2007 - 2010. Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực
du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015.
Keywords. Du lịch; Quảng Ninh; Phát triển nguồn nhân lực

Content.

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã xác
định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020: “Tiếp tục đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững, phát huy sức mạnh toàn
dân tộc, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã
hội chủ nghĩa. Để thực hiện được tư tưởng chỉ đạo đó, Chiến lược Phát triển kinh
tế - xã hội 2011-2020 đã đề ra 5 quan điểm phát triển, trong đó quan điểm thứ 3 là:
“Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể,
nguồn lực chủ yếu là mục tiêu của sự phát triển” [1,30].
Đảng ta cũng xác định một trong ba khâu đột phá quan trọng: “Phát triển
nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới
căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn
nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ” [1, 32].
Đối với du lịch, một ngành kinh tế tổng hợp, mang tính văn hóa, liên vùng
và liên ngành sâu sắc. Hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào tài nguyên du lịch,
chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng, cơ chế, chính sách của Nhà

1

nước, tình hình an ninh, chính trị,...Đặc biệt, du lịch là một ngành kinh doanh dịch
vụ, luôn có nhu cầu đổi mới phát triển một cách năng động, sáng tạo, nên yếu tố
con người có vai trò quyết định sự thành công. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng
của ngành du lịch là công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực có
chất lượng cao.
Trong những năm qua, du lịch Việt Nam đã quan tâm, đầu tư công tác đào
tạo phát triển nguồn nhân lực, nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Chuyên
môn, nghiệp vụ của đội ngũ lao động du lịch hạn chế, đã ảnh hưởng trực tiếp đến
hình ảnh, thương hiệu của ngành và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Du lịch
Quảng Ninh cũng ở tình trạng chung đó.
Quảng Ninh là một tỉnh nằm ở phía đôn...
1
Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Quảng
Ninh giai đoạn 2011 - 2012
Vũ Thị Hạnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Du lịch học
Chuyên ngành: Du lịch ; Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm
Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Văn Siêu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Hệ thống hóa những lý luận thực tiễn bản về phát triển nguồn
nhân lực du lịch. Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng
Ninh giai đoạn 2007 - 2010. Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực
du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015.
Keywords. Du lịch; Quảng Ninh; Phát triển nguồn nhân lực
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã xác
định chiến ợc phát triển kinh tế - hội 2011- 2020: “Tiếp tục đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển nhanh, bền vững, phát huy sức mạnh toàn
dân tộc, y dựng nước ta bản trở thành nước công nghiệp theo định hướng
hội chủ nghĩa. Để thực hiện được tưởng chỉ đạo đó, Chiến lược Phát triển kinh
tế - xã hội 2011-2020 đã đề ra 5 quan điểm phát triển, trong đó quan điểm thứ 3 là:
“Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người chủ thể,
nguồn lực chủ yếu là mục tiêu của sự phát triển” [1,30].
Đảng ta cũng xác định một trong ba khâu đột phá quan trọng: “Phát triển
nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới
căn bản toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn
nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ” [1, 32].
Đối với du lịch, một ngành kinh tế tổng hợp, mang tính văn hóa, liên vùng
liên ngành sâu sắc. Hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào tài nguyên du lịch,
chất lượng sở vật chất kỹ thuật, kết cấu htầng, chế, chính sách của Nhà
Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2012 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2012 9 10 554