Ktl-icon-tai-lieu

Phương án quản lý và khai thác di tích lịch sử văn hóa

Được đăng lên bởi bacong04101991
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1732 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
ĐỀN THỜ CỤ: NGUYỄN PHƯƠNG.
Làng Yên Minh – xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
----------------------------------A. LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Di sản văn hóa là toàn bộ tài sản văn hóa vật thể và phi vật thể của con người
để lại. Theo Luật Di sản văn hóa Việt Nam thì di sản văn hóa là tài sản quý giá của
cả cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa của nhân
loại. Nó có vai trò to lớn trong việc bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc
trong cả tiến trình lịch dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.
Với hơn 54 dân tộc anh em, Việt Nam có một kho tàng di sản văn hóa vô cùng
phong phú và đa dạng, đây là một tài sản quý giá. Như Hồ Chủ tịch nói: Di sản văn
hóa là những “hòn ngọc quý”. Cho nên, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của
cha ông để lại là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách trong việc giữ gìn bản
sắc văn hóa dân tộc . Nó là nhân tố hàng đầu cho sự phát triển bền vững, đồng thời
phản ánh mọi khát vọng trong đời sống tâm linh của con người mang ý nghĩa giáo
dục và hướng con người đi tới cái Chân- Thiện - Mỹ.
Di tích lịch sử văn hóa là những công trình xây dựng, là bảo vật bảo vật Quốc
gia. Địa điểm các di tích văn hóa có giá trị lịch sử, khoa học trong đó Đền thờ -Lăng
mộ Cụ: NGUYỄN PHƯƠNG phó Đô Thống phong trào Cần Vương cuối thế kỷ
XIX tại xã Trường Sơn, Huyện Nông Cống là di tích lịch sử văn hóa đã được Nhà
nước công nhận và cấp bằng di tích lich sử văn hóa.
Đền thờ - Lăng mộ Cụ: NGUYỄN PHƯƠNG thuộc làng Yên Minh xã Trường Sơn huyện Nông Cống là căn cứ Hương Trì thuộc Tổng Văn Trường Phủ tỉnh Gia.
2.Mục đích và phạm vi nghiên cứu:
a.Mục đích.
Với đề tài: "Phương án quản lý và khai thác di tích văn hóa Đên thờ - Lăng
mộ Cụ: NGUYỄN PHƯƠNG xã Trường Sơn huyện Nông Cống " nhằm mục đích
tìm hiểu về con người Tú phương và công lao to lớn của ông trong thời kỳ chống
Thực dân Pháp xâm lược, đồng thời nhận biết được giá trị văn hóa và giá trị lịch sử
để phục vụ cho việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của quê hương.
Đề xuất một số giải pháp với chính quyền địa phương cũng như các ngành có
liên quan trong việc quản lý, khai thác các giá trị của Đền Thờ -Lăng Mộ NGUYỄN
PHƯƠNG một cách có hiệu quả nhất vào các hoạt động văn hóa của địa phương và
của huyện Nông Cống.
b.Phạm vi nghiên cứu.
- Toàn bộ hệ thống di tích và công tác quản lý và khai thác di tích
- Đối tượng nghiên cứu: Giá trị văn hóa và giá trị lịch sử của di tích
- Phạm v...
PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
ĐỀN THỜ CỤ: NGUYỄN PHƯƠNG.
Làng Yên Minh – xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
-----------------------------------
A. L I M Đ U
1. Lý do chọn đề tài
Di sản văn hóa toàn bộ tài sản văn hóa vật thể phi vật thể của con người
để lại. Theo Luật Di sản văn hóa Việt Nam thì di sản văn hóa tài sản quý giá của
cả cộng đồng các dân tộc Việt Nam một bộ phận của di sản văn hóa của nhân
loại. vai trò to lớn trong việc bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc
trong cả tiến trình lịch dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.
Với hơn 54 dân tộc anh em, Việt Nam có một kho tàng di sản văn hóa vô cùng
phong p đa dạng, đây một tài sản quý giá. Như Hồ Chủ tịch i: Di sản văn
hóa những “hòn ngọc quý”. Cho nên, bảo tồn phát huy các di sản văn hóa của
cha ông để lại là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách trong việc giữ gìn bản
sắc văn hóa dân tộc . nhân tố hàng đầu cho sự phát triển bền vững, đồng thời
phản ánh mọi khát vọng trong đời sống tâm linh của con người mang ý nghĩa giáo
dục và hướng con người đi tới cái Chân- Thiện - Mỹ.
Di tích lịch sử văn hóa những công trình xây dựng, bảo vật bảo vật Quốc
gia. Địa điểm các di tích văn hóa giá trị lịch sử, khoa học trong đó Đền thờ -Lăng
mộ Cụ: NGUYỄN PHƯƠNG phó Đô Thống phong trào Cần Vương cuối thế kỷ
XIX tại Trường Sơn, Huyện Nông Cống di tích lịch sử văn hóa đã được Nhà
nước công nhận và cấp bằng di tích lich sử văn hóa.
Đền thờ - Lăng mộ Cụ: NGUYỄN PHƯƠNG thuộc làng Yên Minh xã Trường Sơn -
huyện Nông Cống là căn cứ Hương Trì thuộc Tổng Văn Trường Phủ tỉnh Gia.
2.Mục đích và phạm vi nghiên cứu:
a.Mục đích.
Với đề tài: "Phương án quản lý và khai thác di tích văn hóa Đên thờ - Lăng
mộ Cụ: NGUYỄN PHƯƠNG Trường Sơn huyện Nông Cống " nhằm mục đích
tìm hiểu về con người phương công lao to lớn của ông trong thời kỳ chống
Thực dân Pháp xâm lược, đồng thời nhận biết được giá trị văn hóa giá trị lịch sử
để phục vụ cho việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của quê hương.
Đề xuất một số giải pháp với chính quyền địa phương cũng như các ngành
liên quan trong việc quản lý, khai thác các giá trị của Đền Thờ -Lăng Mộ NGUYỄN
PHƯƠNG một ch hiệu quả nhất vào các hoạt động văn hóa của địa phương
của huyện Nông Cống.
b.Phạm vi nghiên cứu.
- Toàn bộ hệ thống di tích và công tác quản lý và khai thác di tích
- Đối tượng nghiên cứu: Giá trị văn hóa và giá trị lịch sử của di tích
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về đặc điểm tự nhiên, dân cư, đời sống
kinh tế - xã hội của người dân nơi đây.
3.Phương pháp nội dung nghiên cứu.
- Nghiên cứu thực trạng di tích văn hóa:
- Tiểu luận sử dụng các thông tin tư tiệu về lý lịch di tích và các báo cáo số
Phương án quản lý và khai thác di tích lịch sử văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương án quản lý và khai thác di tích lịch sử văn hóa - Người đăng: bacong04101991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phương án quản lý và khai thác di tích lịch sử văn hóa 9 10 975