Ktl-icon-tai-lieu

QĐ 88-2007 về lộ giới và quản lý đường hẻm

Được đăng lên bởi namktyersin
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm
trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ
về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn
công trình lưới điện cao áp;
Căn cứ Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây
dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch - xây dựng;
Căn cứ vào Tiêu chuẩn, quy phạm: Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết
kế TCVN-4449:1987, quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường quảng trường đô thị
20 TCN 104 - 83;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 2215/SQHKTQHC&HT ngày 20 tháng 6 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về lộ giới và quản lý
đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Văn bản số 5546/UB-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 1994
của Ủy ban nhân dân thành phố và thay thế điểm 4 và điểm 5 của Văn bản số 3665/UBQLĐT ngày 27 tháng 9 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố,
Giám đốc các Sở - ban - ngành thành phố, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị và
các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tín

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các
khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố
(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND
ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nguyên tắc chung
1. Việc quy định lộ...
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 88/2007/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
Về ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm
trong các khun cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân n y ban nhân n ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cNghị định s08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính ph
về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính ph
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo v an toàn
công trình lưới điện cao áp;
Căn cứ Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 m 1996 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;
Căn cứ Thông số 15/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 m 2005 của Bộ y
dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch - xây dựng;
Căn cứ vào Tiêu chuẩn, quy phạm: Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết
kế TCVN-4449:1987, quy phạm k thuật thiết kế đường phố, đường quảng trường đô th
20 TCN 104 - 83;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 2215/SQHKT-
QHC&HT ngày 20 tháng 6 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
QĐ 88-2007 về lộ giới và quản lý đường hẻm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QĐ 88-2007 về lộ giới và quản lý đường hẻm - Người đăng: namktyersin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
QĐ 88-2007 về lộ giới và quản lý đường hẻm 9 10 932