Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2620 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ
Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX
Trần Thị Hạnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. Ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
Mã số: 62 22 80 05
Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Văn Quán, PGS.TS. Đỗ Thị Hòa Hới
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Phân tích những điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội khách quan và các
tiền đề tư tưởng tạo ra sự chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ
XX. Làm sáng tỏ nội dung tư tưởng duy tân của các nho sĩ trong một số lĩnh vực:
chính trị, xã hội, đạo đức, giáo dục. Phân tích những tác động của quá trình chuyển
biến tư tưởng đối với chuyển biến trong hoạt động thực tiễn của nho sĩ. Nhận định,
đánh giá những kết quả, hạn chế của quá trình chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ
đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam và xã hội Việt Nam trong giai đoạn 30 năm đầu
thế kỷ XX.
Keywords. Triết học; Nho sĩ; Tư tưởng Việt Nam; Duy Tân hội; Phong trào Đông
du
Content
Phần Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Tư tưởng Việt Nam đầu thế kỷ XX phát triển phong phú sinh động nhưng cũng nhiều
biến động. Những vấn đề lý luận và thực tiễn lớn về giữ gìn các giá trị truyền thống và tiếp
thu các giá trị mới được du nhập; kết hợp giữa các tư tưởng triết học phương Đông và
phương Tây đều hướng vào việc giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong lịch sử cũng
như đương đại. Lịch sử đã minh chứng, trong thời kỳ khủng hoảng tư tưởng, lực lượng nòng
cốt của công cuộc tiếp thu, đổi mới tư tưởng và xã hội đầu thế kỷ XX là đội ngũ trí thức, đi
tiên phong là các nho sĩ duy tân yêu nước. Quá trình chuyển biến, đổi mới tư tưởng của đội ngũ
nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX diễn ra trong những bối cảnh những biến chuyển của lịch sử xã hội
Việt Nam và thế giới và của chính bản thân họ với tư cách người trí thức luôn tự nhiệm với dân tộc.
Nó thể hiện logic phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu lịch sử xã hội. Quá
trình chuyển biến tư tưởng của nho sĩ trong giai đoạn này có vai trò như là dấu gạch nối cần thiết

cho sự truyền bá và phát triển của tư tưởng cách mạng vào Việt Nam giai đoạn sau. Lịch sử tư
tưởng dân tộc rất phong phú và sâu sắc nhưng cho đến nay, việc biên soạn đầy đủ bộ Lịch sử tư
tưởng Việt Nam vẫn còn là công việc cần được tiếp tục. Do vậy, việc nghiên cứu quá trình
chuyển biến tư tưởng của nho sĩ Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng duy tân của họ trong 30 năm
đầu thế kỷ XX, theo chúng tôi, vừa là đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, vừa góp phần giải
quyết các vấn đề th...
Quá trình chuyển biến tư tưởng ca Nho sĩ
Việt Nam trong 30 năm đầu thế k XX
Trn Th Hnh
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. Ngành: Ch nghĩa duy vật bin chứng và duy vật lch s
Mã số: 62 22 80 05
Người hướng dn: GS.TS. Lê Văn Quán, PGS.TS. Đỗ Th Hòa Hới
Năm bảo v: 2011
Abstract. Phân tích những điều kin kinh tế - chính trị - hội khách quan các
tiền đề tư tưng to ra s chuyn biến tưởng của các nho Việt Nam đu thế k
XX. Làm sáng tỏ nội dung ởng duy tân của các nho trong mt s lĩnh vực:
chính trị, hội, đạo đức, giáo dục. Phân tích những tác động ca qtrình chuyển
biến tưởng đối vi chuyn biến trong hot động thc tin của nho sĩ. Nhận định,
đánh gnhững kết qu, hn chế của quá trình chuyển biến tưởng của các nho
đối vi lch s tưởng Việt Nam hội Việt Nam trong giai đoạn 30 năm đu
thế k XX.
Keywords. Triết học; Nho sĩ; tưởng Việt Nam; Duy Tân hội; Phong trào Đông
du
Content
Phn M đầu
1. do chọn đề i
tưởng Việt Nam đầu thế k XX phát triển phong phú sinh động nhưng cũng nhiều
biến động. Nhng vấn đề luận thực tin ln v gi gìn các gtrị truyn thống tiếp
thu các giá trị mới được du nhp; kết hp giữa các tưởng triết học phương Đông
phương Tây đều hướng o việc gii quyết các nhiệm v thc tiễn đặt ra trong lch s cũng
như đương đi. Lch s đã minh chng, trong thi k khng hoảng tưởng, lực lượng nòng
ct của công cuộc tiếp thu, đổi mi tưởng xã hội đầu thế k XX đội ngũ trí thức, đi
tiên phong các nho sĩ duy tân yêu c. Quá trình chuyn biến, đi mi tư tưng ca đi ngũ
nho sĩ Việt Nam đu thế k XX din ra trong nhng bi cnh nhng biến chuyn ca lch s xã hi
Việt Nam và thế giới và ca chính bn thân họ vi tư cách ngưi trí thc luôn t nhim vi dân tc.
Nó thể hiện logic phát trin ca lch s tư tưng Vit Nam, đáp ứng yêu cu lch s xã hội. Quá
trình chuyn biến tưng ca nho trong giai đon này có vai trò như dấu gch ni cn thiết
Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX 9 10 522