Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình hình thành và phát triển khu công nghiệp ở Hà Nội (1995 - 2008)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quá trình hình thành và phát triển khu công
nghiệp ở Hà Nội (1995 - 2008)
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Xanh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Trình bày các nhân tố thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển các khu
công nghiệp ở Hà Nội. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển khu công
nghiệp ở Hà Nội từ 1995 – 2008. Đưa ra một số kiến nghị trong việc phát triển phát
triển bền vững khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
Keywords. Lịch sử Việt Nam; Thời kỳ hiện đại; Khu công nghiệp; Hà Nội
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Cùng với chính sách mở cửa, chủ động tham gia hội nhập kinh tế, từng bước đưa đất
nước phát triển theo mục tiêu CNH, HĐH đất nước, thì việc xây dựng và phát triển các KCN
đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là ở Hà Nội – Thủ đô của cả nước. Kể từ khi
Luật đầu tư ra đời năm 1987 cho đến nay, mặc dù thời gian phát triển chưa lâu nhưng các
KCN ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đã khẳng định được vai trò của mình là một
lực lượng công nghiệp mạnh, có đóng góp ngày càng to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế
xã hội của đất nước.
Việc xây dựng và phát triển các KCN là một trong những quyết sách trọng yếu đã
được Đại hội lần thứ VIII năm 1996 của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “hình thành các
KCN tập trung (bao gồm cả KCN, KCX), tạo địa bàn thuận lợi cho việc xây dựng các cơ sở
công nghiệp mới, phát triển đẩy mạnh công nghiệp nông thôn và ven đô thị. Ở các thành phố,
thị xã, nâng cấp cải tạo các cơ sở công nghiệp hiện có, đưa các cơ sở không có khả năng xử
lý ô nhiễm ra ngoài thành phố, hạn chế việc xây dựng các cơ sở công nghiệp mới xen lẫn với
khu dân cư”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII cũng
chỉ rõ phương hướng phát triển KCN trong thời gian tới là “Phát triển từng bước và nâng cao
hiệu quả các KCN”. Bởi vậy mà trong thời gian qua, mỗi KCN ra đời tại Hà Nội đã trở thành
điểm quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện
để tiếp thu công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lao động cho phù hợp với xu
thế hội nhập kinh tế - xã hội Thủ đô và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Phát triển KCN trong thời gian qua ở Hà Nội nói riêng và trên toàn đất nước nói
chung cũng đã góp phần làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội.
Để phát huy hơn nữa vai trò của KCN đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô,
để th...
Quá trình hình thành và phát triển khu công
nghip Hà Nội (1995 - 2008)
Nguyn Th Ngc Anh
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lch s Vit Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dn: PGS.TS. Phm Xanh
Năm bảo v: 2010
Abstract. Trình y các nhân tố thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển các khu
công nghiệp Nội. Nghiên cứu quá trình hình thành phát triển khu công
nghip Nội t 1995 2008. Đưa ra một s kiến ngh trong việc phát triển phát
trin bn vững khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
Keywords. Lch s Vit Nam; Thi k hiện đại; Khu công nghiệp; Hà Nội
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Cùng với chính sách m ca, ch động tham gia hi nhp kinh tế, từng bước đưa đất
nước phát triển theo mục tiêu CNH, HĐH đất nước, thì việc xây dựng và phát triển các KCN
đóng một vai trò cùng quan trọng, đặc biệt Nội Th đô ca c nước. K t khi
Luật đầu ra đời năm 1987 cho đến nay, mặc thời gian phát triển chưa lâu nhưng các
KCN Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đã khẳng định được vai trò của mình là một
lực lượng công nghiệp mạnh, có đóng góp ngày càng to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế
xã hội của đất nước.
Vic xây dng và phát trin các KCN là mt trong nhng quyết sách trng yếu đã
được Đại hi ln th VIII năm 1996 ca Đảng Cng sn Vit Nam xác định “hình thành các
KCN tp trung (bao gm c KCN, KCX), tạo địa bàn thuận li cho việc xây dựng các s
công nghiệp mới, phát triển đẩy mạnh công nghiệp nông thôn và ven đô th. các thành phố,
th xã, nâng cp ci tạo các s công nghiệp hiện có, đưa các sở không kh năng x
lý ô nhiễm ra ngoài thành phố, hn chế việc y dựng các cơ sở công nghiệp mi xen ln vi
khu dân cư”. Ngh quyết Hi ngh ln th 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII cũng
ch rõ phương hướng phát trin KCN trong thi gian tới là “Phát triển từng bước nâng cao
hiu qu các KCN”. Bởi vy mà trong thi gian qua, mi KCN ra đời ti Hà Ni đã tr thành
đim quan trng trong vic thu hút ngun vn đầu tư trong nước và nước ngoài, to điu kin
để tiếp thu công ngh, chuyn dch cơ cu kinh tế và phân công lao động cho phù hp vi xu
thế hi nhp kinh tế - xã hi Th đô và nâng cao năng lc cnh tranh ca nn kinh tế.
Phát triển KCN trong thi gian qua Nội nói riêng trên toàn đất nước nói
chung cũng đã góp phần làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội.
Để phát huy hơn nữa vai trò của KCN đối vi s phát triển kinh tế xã hội ca Th đô,
để thy được tm quan trng ca KCN, nhn thức được điều đó, c giả đã lựa chọn đề tài:
“Quá trình hình thành và phát triển KCN Hà Nội (1995-2008) làm đề tài nghiên cứu.
Quá trình hình thành và phát triển khu công nghiệp ở Hà Nội (1995 - 2008) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình hình thành và phát triển khu công nghiệp ở Hà Nội (1995 - 2008) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quá trình hình thành và phát triển khu công nghiệp ở Hà Nội (1995 - 2008) 9 10 338