Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ giữa nhà nước quân chủ Lý, Trần với Phật giáo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1551 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quan hệ giữa nhà nước quân chủ Lý, Trần với
Phật giáo
Hoàng Đức Thắng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại
Mã số: 62 22 54 01
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Vũ Minh Giang
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày các chính sách và hoạt động thực tiễn liên quan đến Phật giáo
của hai triều Lý – Trần và những đóng góp của Phật giáo với lịch sử dân tộc trong
thời kỳ này làm rõ mối quan hệ tương hỗ giữa hai vương triều nói trên với Phật giáo
trong sự nghiệp chấn hưng, dựng xây và bảo vệ đất nước. Nghiên cứu so sánh lịch
đại, góp phần chỉ ra vị trí của Phật giáo trong bệ đỡ tư tưởng của mô hình tập quyền
thân dân và những mặt ưu việt của mô hình này so với các thiết chế tập quyền khác
trong lịch sử. Phân tích những kinh nghiệm và bài học lịch sử, qua đó góp phần
minh định vai trò của Phật giáo trong xã hội Việt Nam không chỉ trong quá khứ đã
cùng dân tộc tạo dựng một quốc gia thịnh vượng, mà ngay cả hiện tại. Với đường lối
hiện nay của Đảng, Nhà nước Phật giáo là một thành tố quan trọng để giữ gìn và
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho công cuộc đổi
mới và hiện đại hóa đất nước.
Keywords. Lịch sử Việt Nam; Nhà Lý; Nhà Trần; Phật giáo
Content
MỞ ĐẦU
1.
Ý nghĩa và lý do chọn đề tài
Đề tài được lựa chọn dựa trên cơ sở ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn và tính khả
thi của nghiên cứu.
1.1. Ý nghĩa khoa học
Phật giáo đã đồng hành cùng nhân loại 2556 năm (theo Phật lịch) và đã đồng hành
cùng dân tộc Việt Nam trên dưới 2000 năm. Trong quá trình lịch sử đó nhiều vấn đề khoa học
đã và đang được đặt ra, bao gồm các vấn đề liên quan đến bản thân giáo lý, tổ chức và sự
nghiệp hoằng dương của Phật giáo; các vấn đề liên quan đến sự nhập thế của Phật giáo, trong
đó có mối quan hệ giữa Phật giáo với các dân tộc, với các nhà nước và các nền văn hóa.
Riêng ở Việt Nam mối quan hệ giữa nhà nước trong các thời kỳ lịch sử khác nhau với
Phật giáo là một vấn đề có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn quan trọng, đã và đang được
nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Trong thời kỳ Lý – Trần mối quan hệ giữa nhà
nước quân chủ với Phật giáo có nhiều nét đặc sắc cần được nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ
nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử Phật giáo trên các phương
diện chính trị, văn hóa và tôn giáo tín ngưỡng.
1.2. Ý nghĩa thực tiễn

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thực tiễn Đổi mới và hội
nhập quốc tế 25 năm qua, các tôn giáo nói chung và Phật giá...
Quan h giữa nhà nước quân chủ Lý, Trần vi
Phật giáo
Hoàng Đức Thng
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Lch s Vit Nam c đại và trung đại
Mã số: 62 22 54 01
Người hướng dn: GS.TSKH. Vũ Minh Giang
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình y các chính sách hot động thc tiễn liên quan đến Phật giáo
ca hai triều Trần những đóng góp ca Phật giáo với lch s dân tộc trong
thi k này làm rõ mối quan h tương hỗ giữa hai vương triu nói trên với Pht giáo
trong s nghip chấn ng, dựng xây bo v đất nước. Nghiên cứu so sánh lịch
đại, góp phần ch ra v trí của Phật giáo trong b đ tư tưởng của mô hình tp quyn
thân n những mặt ưu việt của mô hình này so với các thiết chế tp quyền khác
trong lch s. Phân tích những kinh nghiệm bài học lch s, qua đó góp phn
minh định vai trò của Phật giáo trong hội Việt Nam không chỉ trong quá khứ đã
cùng dân tộc to dng mt quc gia thịnh vượng, ngay cả hin ti. Với đường li
hin nay của Đảng, Nhà nước Phật giáo một thành tố quan trọng để gi gìn
phát huy bản sắc văn hóa dân tc, là điểm ta tinh thn vng chắc cho công cuộc đi
mới và hiện đại hóa đất nước.
Keywords. Lch s Vit Nam; Nhà Lý; Nhà Trần; Phật giáo
Content
M ĐẦU
1. Ý nghĩa và lý do chọn đề tài
Đề tài được la chn dựa trên s ý nghĩa khoa hc, ý nghĩa thực tiễn tính khả
thi của nghiên cứu.
1.1. Ý nghĩa khoa học
Phật giáo đã đồng hành cùng nhân loi 2556 năm (theo Phật lịch) đã đồng hành
cùng dân tộc Việt Nam trên dưới 2000 năm. Trong quá trình lịch s đó nhiều vấn đề khoa hc
đã đang được đt ra, bao gồm các vấn đ liên quan đến bản thân giáo lý, t chức sự
nghip hoằng dương của Phật giáo; các vn đề liên quan đến s nhp thế ca Phật giáo, trong
đó có mối quan h gia Pht giáo với các dân tộc, với các nhà nước và các nền văn hóa.
Riêng ở Vit Nam mi quan h giữa nhà nước trong các thời k lch s khác nhau với
Phật giáo là một vấn đề ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tin quan trọng, đã và đang được
nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cu. Trong thi k Trn mi quan h giữa nhà
nước quân chủ vi Phật giáo có nhiều nét đặc sc cần được nghiên cứu, góp phần làm ng tỏ
nhiu vấn đ liên quan đến lch s dân tc Việt Nam lch s Phật giáo trên các phương
diện chính trị, văn hóa và tôn giáo tín ngưỡng.
1.2. Ý nghĩa thực tin
Quan hệ giữa nhà nước quân chủ Lý, Trần với Phật giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ giữa nhà nước quân chủ Lý, Trần với Phật giáo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quan hệ giữa nhà nước quân chủ Lý, Trần với Phật giáo 9 10 355