Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ phân phối ở Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 2 lần
lêi ®Çu
Trong héi ngµy nayth× ph©n phèi t kh©u kh«ng t thiÕu ®îc cñaqu¸
tr×nh taÝ n xuÊt , ph©n phèi kh©u quan träng nèi liÒn s¶n xuÊt tiªu
dïng.Ph©n phèi phô thuéc vµo s¶n xuÊt nhng ph©n phèi t hay kh«ng tèt l¹i ¶nh
hëng ®Õn s¶n xuÊt, ®Õn trao ®æi tiªu dïng®êi sèng nh©n d©n.
Khi nÒn kinh a níc ta chuyÓn nÒn kinh cung cÊp sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ph©n phèi gi÷ mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng.Ph©n phèi nèi
liÒn s¶n xuÊt víi s¶n xuÊt,s¶n xuÊt víi tiªu dïng ,nèi liÒn thÞ trêng hµng tiªu
dïng ,dÞch vô thÞ trêng yÕu tè s¶n xuÊt ,lµm cho sù vËn ®éng cña kÞnh tÕ thÞ tr¬ng
diÔn ra th«ng suèt.
Tuy nhiªn,khichuyÓn sang kinh thÞ trêng , hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò thuéc lÜnh
vùc ph©n phèi thu nhËp nh tiÒn l¬ng,lîi nhuËn,lîi tøc ,®Þa t«ph©n phèi lao ®éng
,c¸c h×nh thóc ph©n phèi kh¸c phï hîp víi nguyªn kinh tÕ thÞ trêng còng nh
c t¸c ®äng cña chóng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinhtÕ - x·i ë níc ta®ang ®ßi hái
s nghiªn cøu nghiªm tóc c«ng phu. vËy viÖc nghiªn u vÊn ®Ò quan
ph©n phèi ë viÖt nam hiÖn nay lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµp b¸ch .
KÕtu ®Ò tµi nµy gåm hai ch¬ng
Ch ¬ng 1 : Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quan hÖ ph©n phèi ë nøoc ta hiÖn nay
Ch ¬ng 2 : Thùc tr¹ng quan ph©n phèi ë oc ta hiÖn nay nh÷ng gi¶i
ph¸p hoµn thiÖn quan hÖ ph©n phèi ë nøoc ta hiÖn nay
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n th©ú TrÇn ViÖt TiÕn ®· tËn t×nh híng dÉn,t¹o ®iÒu
kiÖn ,gióp ®ì cho em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy .
Quan hệ phân phối ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ phân phối ở Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quan hệ phân phối ở Việt Nam 9 10 31