Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau chiến tranh lạnh từ góc nhìn địa chính trị

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2050 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau chiến tranh
lạnh từ góc nhìn địa chính trị
Nguyễn Thị Hồng Minh
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Văn Hà
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về lý thuyết địa - chính trị. Xuất
phát từ thực trạng quan hệ Việt - Nhật, làm rõ những ảnh hưởng của nhân tố địa
chính trị tới chính sách ngoại giao của mỗi quốc gia. Đánh giá và phân tích được xu
hướng phát triển của quan hệ hai nước trên cơ sở địa chính trị.
Keywords. Quan hệ quốc tế; Chính trị học; Việt Nam; Nhật Bản; Địa chính trị
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Địa chính trị là tài nguyên quan trọng của mỗi quốc gia. Cứ nhìn vào bản đồ của một
nước là biết được chính sách đối ngoại của nước đó (Napôlêông). Địa chính trị trở thành nhân
tố tham gia trực tiếp vào việc hoạch định chính sách của mỗi nước, đặc biệt là chính sách đối
ngoại. Tuy nhiên, những giá trị của nguồn tài nguyên này không mang tính nhất thành bất
biến, mà còn phụ thuộc vào khả năng khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên này như thế nào,
ứng với bối cảnh nào.
Nói đến địa chính trị là nói đến mối quan hệ biện chứng giữa yếu tố địa lý và chính trị.
Khái niệm này có ý nghĩa luận giải các mối quan hệ quốc tế, và chính sách phát triển của mỗi
quốc gia, cũng như sự phân bổ quyền lực trên cơ sở địa lý trong những thời điểm lịch sử cụ
thể. Do đó, khi nói đến lợi thế của mỗi quốc gia về nguồn tài nguyên này là nói đến sự kết
hợp của nhiều yếu tố, trong đó vừa có cái thế về mặt địa lý - tự nhiên, lại vừa phải kết hợp
với một bối cảnh chính trị - kinh tế quốc tế và khu vực thuận lợi. Trong đó, cục diện kinh tế chính trị xung quanh được xem là nhân tố quyết định.
Căn cứ vào những tiêu chí trên, hiện Việt Nam đang được xem là quốc gia có nhiều lợi
thế về địa chính trị. Về địa lý - tự nhiên, bản đồ Việt Nam kéo dài từ Bắc xuống Nam, với
hơn 3000 km đường bờ biển, Việt Nam lại nằm ở vị trí tâm hình học của miền Đông Nam
châu Á, do đó, lợi thế địa chính trị của Việt Nam có thể được phát huy theo hai hướng: Một
là làm “cửa ngõ’ ra biển của nội địa châu Á; Hai là làm “đầu cầu” trên đất liền của con đường
giao thương trên biển và trên không đi qua biển Đông, thông ra Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, cơ sở quan trọng để phát huy những yếu tố đó lại phụ thuộc rất lớn vào bối
cảnh chính trị - kinh tế xung quanh. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi trật tự thế giới phân
ra làm hai cực (Xô - Mỹ) với những cuộc đối đầu quyết...
Quan h Vit Nam - Nht Bn sau chiến tranh
lnh t góc nhìn địa chính trị
Nguyn Th Hng Minh
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Chính trị hc; Mã số: 60 31 20
Người hướng dn: PGS.TS. Vũ Văn Hà
Năm bảo v: 2010
Abstract. Trình bày những vấn đ luận bn v lý thuyết địa - chính tr. Xut
phát từ thc trng quan h Vit - Nhật, làm những ảnh hưởng của nhân tố địa
chính trị tới chính sách ngoại giao ca mi quốc gia. Đánh giá phân ch được xu
hướng phát triển ca quan h hai nước trên cơ sở địa chính trị.
Keywords. Quan h quc tế; Chính trị hc; Vit Nam; Nht Bn; Địa chính trị
Content
1. Tính cấp thiết ca đề tài
Địa chính trị tài nguyên quan trọng ca mi quc gia. C nhìn o bản đồ ca mt
nước là biết được chính sách đối ngoi của nước đó (Napôlêông). Địa chính trị tr thành nhân
t tham gia trc tiếp vào vic hoạch định chính sách của mỗi nước, đặc biệt chính sách đối
ngoại. Tuy nhiên, những gtrị ca nguồn tài nguyên này không mang tính nhất thành bt
biến, mà còn phụ thuộc vào khả năng khai thác và sử dng nguồn tài nguyên này như thế nào,
ng vi bi cảnh nào.
Nói đến địa chính tr nói đến mi quan h bin chng gia yếu t địa lý chính trị.
Khái niệm này có ý nghĩa luận giải các mối quan h quc tế, và chính sách phát triển ca mi
quốc gia, cũng như sự phân bổ quyn lực trên sở địa trong những thi điểm lch s c
thể. Do đó, khi nói đến li thế ca mi quc gia v nguồn tài ngun y nói đến s kết
hp ca nhiu yếu tố, trong đó vừa cái thế v mặt địa lý - t nhiên, lại va phi kết hp
vi mt bi cảnh chính trị - kinh tế quc tế khu vực thun lợi. Trong đó, cục din kinh tế -
chính trị xung quanh được xem là nhân tố quyết định.
Căn cứ vào những tiêu chí trên, hiện Việt Nam đang được xem quốc gia nhiều li
thế v địa chính trị. V địa lý - t nhiên, bản đồ Việt Nam kéo dài từ Bc xung Nam, vi
hơn 3000 km đường b bin, Vit Nam li nm v trí tâm hình học ca miền Đông Nam
châu Á, do đó, lợi thế địa chính trị ca Việt Nam thể được phát huy theo hai ng: Mt
là làm “cửa ngõ’ ra biển ca nội địa châu Á; Hai là làm “đầu cầu” trên đất lin của con đường
giao thương trên biển và trên không đi qua biển Đông, thông ra Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, sở quan trọng để phát huy nhng yếu t đó lại ph thuc rt lớn vào bi
cảnh chính trị - kinh tế xung quanh. Trong thi k Chiến tranh Lnh, khi trt t thế giới phân
ra làm hai cực (Xô - M) vi nhng cuộc đối đầu quyết lit v chính tr tưởng, thì vai
trò của địa chính trị đã được “nhắc đến” và góp phần viết nên một giai đoạn trong lch s Vit
Nam vi hc thuyết Domino ca Hoa K. Hc thuyết đã ám nh các nhà lãnh đạo Hoa K
muốn ngăn chặn ch nghĩa cộng sản tràn xuống phía Nam, Việt Nam được coi cái nút
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau chiến tranh lạnh từ góc nhìn địa chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau chiến tranh lạnh từ góc nhìn địa chính trị - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau chiến tranh lạnh từ góc nhìn địa chính trị 9 10 740