Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ xã hội giữa nhà quản lí và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1881 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quan hệ xã hội giữa nhà quản lí và nhóm công
nhân có nguồn gốc từ nông thôn
Vũ Thi Xuyến
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60 31 30
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Hào Quang
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát thực trạng quan hệ kinh tế giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có
nguồn gốc từ nông thôn tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, cụ thể là:
thu nhập, thời gian thử việc, hợp đồng lao động, điều kiện lao động. Mô tả thực trạng
quan hệ quyền lực giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn trong
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân: hình thức ra quyết định của nhà quản lý,
việc thực hiện quyết định của công nhân, hình thức xử lý sai phạm. Nghiên cứu thực trạng
quan hệ tình cảm giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn trong
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân (thái độ của nhà quản lý và công nhân
trong giờ làm việc, sự quan tâm của nhà quản lý và công nhân ngoài giờ làm việc, sự
đồng thuận của nhà quản lý và công nhân trong những khó khăn).
Keywords. Xã hội học; Nhóm xã hội; Quan hệ xã hội; Công nhân; Nhà quản lý

Content.
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Người công nhân là người trực tiếp sản xuất, muốn họ tạo ra được nhiều sản phẩm cho doanh
nghiệp, nhà quản lý phải có những chính sách và sự quan tâm chu đáo đối với họ. Thực tế cho thấy, nhà
quản lý doanh nghiệp mới chỉ quan tâm tới năng suất, sản lượng, lợi nhuận của doanh nghiệp, chưa quan tâm
tới đời sống của công nhân trong doanh nghiệp. Trong nhiều doanh nghiệp công nhân phải làm tăng giờ
nhưng không được tăng lương. Lương của công nhân thấp, chất lượng bữa ăn và điều kiện sinh hoạt không
đảm bảo, nhiều chính sách và quy định của nhà nước công nhân không được hưởng, Bộ luật lao động không
được thực hiện đúng và đầy đủ, mức độ thăm hỏi và chia sẻ của nhà quản lý với công nhân còn ít.…Những
hiện tượng trên đã làm cho mối quan hệ xã hội giữa nhà quản lý doanh nghiệp và công nhân ngày càng căng
thẳng. Trước tình hình đó các cấp các ngành cần có biện pháp phù hợp để giảm bớt những mâu thuẫn và
những xung đột, tạo sự hài hoà trong mối quan hệ xã hội giữa nhà quản lý doanh nghiệp và công nhân, đảm
bảo quyền lợi cho công nhân.
Trong thời gian gần đây, số lượng các doanh nghiệp thiếu lao động ngày càng gia tăng, các chính
sách ưu đãi đặc biệt của doanh nghiệp cũng không thu hút được người lao động. Tại nhiều doanh nghiệp
công nhân ngày càng có nhiều biện pháp chống đối lại n...
1
Quan hệ xã hội giữa nhà quản nhóm công
nhân nguồn gốc từ nông thôn
Thi Xuyến
Trường Đại học Khoa học Xã hội Nn văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; số: 60 31 30
Nời ớng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ o Quang
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát thực trạng quan hệ kinh tế giữa nhà quản lý nhóm công nhân
nguồn gốc từ nông thôn tại doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhân, cụ thể là:
thu nhập, thời gian thử việc, hợp đồng lao động, điều kiện lao động. tả thực trạng
quan hệ quyn lực giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn trong
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân: hình thức ra quyết định của nhà quản lý,
việc thực hiện quyết định của công nhân, hình thức xử lý sai phạm. Nghiên cứu thực trạng
quan hệ nh cảm giữa nhà quản nhóm công nhân nguồn gốc từ nông thôn trong
doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhân (thái độ của nhà qun công nhân
trong giờ làm việc, sự quan tâm của nhà quản công nhân ngi giờ làm việc, s
đồng thuận của nhà quản lý và công nhân trong những khó khăn).
Keywords. Xã hội học; Nhóm xã hội; Quan hệ xã hội; Công nhân; Nhà quản lý
Content.
MỞ ĐẦU
1. NH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Người công nhân là người trực tiếp sản xuất, muốn htạo ra được nhiều sn phẩm cho doanh
nghiệp, nhà quản phải những chính sách sự quan tâm chu đáo đối với họ. Thực tế cho thấy, nhà
quản doanh nghiệp mới chquan tâm tới năng suất, sản lượng, lợi nhuận của doanh nghiệp, chưa quan tâm
tới đời sống của công nhân trong doanh nghiệp. Trong nhiều doanh nghiệp công nhân phải làm tăng giờ
nhưng không được tăng lương. Lương của công nhân thấp, chất lượng bữa ăn và điều kiện sinh hoạt không
đảm bảo, nhiều chính sách và quy định của nhàớc công nhân không được hưởng, Bộ luật lao động không
được thực hiện đúng và đầy đủ, mức độ thăm hỏi và chia sẻ của nhà quản lý vi công nhân còn ít.Những
hiện tượng trên đã làm cho mối quan hệ xã hội giữa nhà quản lý doanh nghiệp và công nhân ngày càng căng
thẳng. Trước tình hình đó các cấp các ngành cần biện pháp phù hợp để giảm bớt những mâu thuẫn
những xung đột, to sự hài hoà trong mối quan hệ xã hội giữa nhà quản lý doanh nghiệp và công nhân, đảm
bảo quyền lợi cho ng nhân.
Trong thời gian gần đây, số lượng các doanh nghiệp thiếu lao động ngày ng gia tăng, c chính
sách ưu đãi đặc biệt của doanh nghiệp cũng không thu hút được người lao động. Tại nhiều doanh nghiệp
công nhân ngày càng nhiều biện pháp chống đối lại nhà quản , u thuẫn giữa nhà quản và công
Quan hệ xã hội giữa nhà quản lí và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ xã hội giữa nhà quản lí và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quan hệ xã hội giữa nhà quản lí và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn 9 10 107