Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2206 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu
cầu phát triển các khu công nghiệp vùng kinh
tế trọng điểm miền Trung
Đào Thị Thanh Thủy
Trường Đại học Giáo dục
Luận án TS. ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Lộc, PGS.TS. Đặng Thành Hưng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật (NLKT)
đáp ứng nhu cầu phát triển của các khu công nghiệp (KCN). Đánh giá thực trạng đào
tạo và quản lý đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu phát triển của các KCN vùng kinh tế
trọng điểm (KTTĐ) miền Trung. Đề xuất một số giải pháp quản lý đào tạo NLKT
đáp ứng nhu cầu phát triển các KCN tại vùng KTTĐ miền Trung.
Keywords. Quản lý đào tạo; Đào tạo nhân lực; Khu công nghiệp; Vùng kinh tế
trọng điểm; Miền Trung

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, Nhà nước ta đã có
chủ trương hình thành các khu công nghiệp và những khu kinh tế trọng điểm làm nòng cốt
cho quá trình CNH đất nước. Miền Trung có ven biển dài, nhưng đất đai khô cằn, kinh tế
chậm phát triển so với hai miền Nam và Bắc. Với quyết tâm đưa kinh tế-xã hội (KT-XH) tại
khu vực miền Trung nhanh chóng phát triển, Đảng và Chính phủ đã có các Nghị quyết và
Quyết định trong việc thành lập các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất (viết tắt
chung là KCN) tại vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung.
Để đủ sức cạnh tranh trong tiến trình hội nhập, các doanh nghiệp (DN) thuộc các KCN
phần lớn là liên doanh với nước ngoài, ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến và phương
tiện sản xuất hiện đại, đòi hỏi phải có nhân lực kỹ thuật (NLKT) chất lượng cao, đồng bộ về
cơ cấu ngành nghề và trình độ. Trong khi đó, hệ thống đào tạo tại vùng KTTĐ miền Trung
còn nhiều bất cập. Chất lượng cũng như quy mô và cơ cấu ngành nghề, trình độ NLKT chưa
đáp ứng được yêu cầu của các KCN. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý đào tạo còn
nhiều yếu kém: Từ việc xác định nhu cầu NLKT của các KCN cho đến việc lập kế hoạch,
thiết kế đào tạo đến triển khai đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo.
Với những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài: "Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng
nhu cầu phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" làm đề tài
Luận án Tiến sĩ của mình.

2. Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp quản lý để công tác đào tạo NLKT đáp ứng
được nhu cầu phát triển các KCN vùng KTTĐ miền Trung.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu: Quản lý đào tạo NLK...
Quc k thung nhu
c
t trm min Trung
 Thanh Thy
i hc c
Lu TS.  Quc: 62 14 05 01
ng dn: GS.TS. Nguyn L
o v: 2012
Abstract.  n v quc k thut (NLKT)
ng nhu cn cc tr
tng nhu cn cnh t
tr xut mt s gio NLKT
ng nhu cn Trung.
Keywords. Qu   o;    c;   p;   
trm; Min Trung
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong tin ) c ta 
ch ng khu kinh t trt
c. Min Trung cven bin di, nhng t ai khcn, kinh t
chm pht trin so vi hai min Nam vBc. Vi quyt tm a kinh t-x hi (KT-XH) ti
khu vc min Trung nhanh chng pht trinng vChnh ph ccc Ngh quyt v
Quyt nh trong vic thnh lp cc khu kinh t, khu cng nghip, khu ch xut (vit tt
chung lKCN) ti vng kinh t trng im (KTTmin Trung.
    tranh trong  trnh  , cc doanh  (DN)  cc KCN
  llin doanh  n ngoi,   cc cng    tin  vphng
    i   cnhn    (NLKT)  l caog  
c ngnh  vtrnh . Trong khi   o   vng KTT Trung
cn   .  l cng nhquy mvc ngnh , trnh  NLKT cha
p   yu   cc KCN. Nguyn nhn   ldo cng tc  lo  cn
  km: T  xc  nhu  NLKT  cc KCN cho     ,
  o  n  khai o  vnh gi   o .
Vi nhng ldo nu trn, tc gi chn  ti: "Qun lý đào to nhân lc k thut đáp ng
nhu cu phát trin các khu công nghip vùng kinh tế trng đim min Trung" lm  ti
Lun n Tin s ca mnh.
Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 9 10 257