Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhà nước về đô thị

Được đăng lên bởi Minh Lọ Lem
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1619 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Ths-GVC. Phan ¸nh HÌ - BM qlnn vÒ KT - CS HVHcQG TP. HCM
Qu¶n lý Nhµ níc vÒ §« thÞ
®Ò c¬ng m«n häc
1. M«n häc:
Qu¶n lý Nhµ níc vÒ §« thÞ
2. Môc tiªu tæng qu¸t:
- Cung cÊp mét c¸ch hÖ thèng lý luËn chung vÒ §T, vÒ ph¸t triÓn §T vµ §TH ë ViÖt Nam;
- N¾m ®îc vai trß, nhiÖm vô cña Nhµ níc trong PT vµ qu¶n lý c¸c lÜnh vùc KTXH ë §T;
- Gióp ngêi häc cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tiÕp cËn c¸c vÊn ®Ò trong thùc tiÔn qu¶n lý ph¸t triÓn §T, híng
i viÖc n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c QLNN.
3. Môc tiªu cô thÓ:
- ThÊy ®îc ®îc vÞ trÝ, vai trß cña §T trong ph¸t triÓn KT - XH.
- N¾m ®îc thùc tr¹ng vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn hÖ thèng §T ë níc ta.
- Sù cÇn thiÕt, yªu cÇu vµ ®Þnh híng ®æi míi QLNN vÒ §T.
4. KÕt qu¶ mong muèn:
1- KiÕn thøc:
- N¾m kh¸i qu¸t ®îc c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ §T vµ ph¸t triÓn §T,
- HiÓu râ vai trß vµ nhiÖm vô cña QLNN ®èi víi §T,
2- Kü n¨ng:
- BiÕt c¸ch tiÕp cËn ph©n tÝch ®îc c¸c vÊn ®Ò thùc trong qu¶n ph¸t
triÓn §T.
- ChØ ra ®îc nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, bÊt cËp.
- X¸c ®Þnh ®îc nh÷ng ®Þnh híng c¬ b¶n ®æi míi QLNN vÒ §T.
3- Th¸i ®é:
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña §T, ý nghÜa cña QLNN trong viÖc ph¸t
triÓn §T bÒn v÷ng.
5. KÕt cÊu néi dung vµ thêi lîng:
1- KÕt cÊu néi dung:
M«n häc ®îc kÕt cÊu gåm 3 phÇn:
PhÇn 1:
Kh¸i qu¸t chung vÒ §T
(12 tiÕt);
PhÇn 2:
Mét sè vÊn ®Ò qu¶n lý Nhµ níc vÒ §T
(15 tiÕt vµ 5 tiÕt th¶o luËn);
PhÇn 3:
§Þnh híng ph¸t triÓn vµ qu¶n lý §T ë ViÖt Nam
(10 tiÕt vµ 3 tiÕt kiÓm tra);
1
Quản lý Nhà nước về đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Nhà nước về đô thị - Người đăng: Minh Lọ Lem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Quản lý Nhà nước về đô thị 9 10 269