Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhẵn hiệu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Hà Nội, tháng 11/2004

Marketing địa phương

Quản lý Marketing trong thế kỷ 21
Chương 11: Quản lý nhãn hiệu

QUẢN LÝ NHÃN HIỆU
MỤC TIÊU HỌC TẬP
Khi bạn đã học xong chương này, bạn sẽ hiểu:
•

bản chất của các nhãn hiệu và chức năng của chúng đối với cả người mua lẫn người bán

•

hai khái niệm khác nhau về vốn nhãn hiệu (brand equity) – tổ chức và khách hàng – và
những phương pháp đo lường chúng

•

kiểm định sự lành mạnh của nhãn hiệu

•

những khác biệt giữa việc gắn nhãn hiệu ô dù và việc gắn nhiều nhãn hiệu

•

làm sao để hồi sinh các nhãn hiệu đang cố sống còn

•

vốn nhãn hiệu đối với tổ chức có thể được bẩy (leveraged) như thế nào

•

vai trò của nhãn hiệu trong liên minh chiến lược

•

các vấn đề liên quan trong việc gắn nhãn hiệu toàn cầu.

Noel Capon & J. M. Hulbert

Biên dịch: Xinh Xinh

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Hà Nội, tháng 11/2004

Marketing địa phương

Quản lý Marketing trong thế kỷ 21
Chương 11: Quản lý nhãn hiệu

DẪN NHẬP
Nếu phải phân chia doanh nghiệp này, tôi sẽ vui lòng nhận các nhãn hiệu, các nhãn hiệu
thương mại và lợi thế thương mại, và bạn có thể lấy tất cả gạch và vữa (giá trị tất cả công
trình xây dựng) và tôi sẽ làm ăn phát đạt hơn bạn.1
- John Stuart, nguyên Chủ tịch của Quaker.
Trong những năm gần đây, người ta công nhận việc gắn nhãn hiệu là một trong những lĩnh
vực ra quyết định quan trọng hơn của doanh nghiệp. Việc đặt tên cho sản phẩm hay dịch vụ
đã từng được xem là vấn đề thứ yếu. Thế nhưng ngày nay những xem xét về vốn nhãn hiệu
(brand equity) là nằm trong số những yếu tố thúc đẩy thay đổi quan trọng nhất trong thông lệ
marketing hiện thời. Đối với nhiều công ty trên khắp thế giới, giá trị của các nhãn hiệu lớn
hơn hẳn giá trị tài sản ròng trên bảng tổng kết tài sản của công ty. Nhận thức này hoàn toàn
phù hợp với triết lý marketing hướng ra bên ngoài được phát triển trước đây, và đang dẫn đến
việc xem xét lại bản chất của tài sản có của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chủ đề vốn nhãn hiệu
thật phức tạp, vì nó áp dụng cho các tổ chức và khách hàng của các tổ chức này theo những
cách khác nhau. Chương này tìm hiểu về sự phân biệt đó, tiếp theo là nghiên cứu vô số các
quyết định về nhãn hiệu mà các doanh nghiệp phải đưa ra. Chương 19 sẽ thảo luận các vấn
đề về tổ chức.
NHÃN HIỆU (BRAND) LÀ GÌ?
Nhãn hiệu là một phần cuộc sống thường nhật của cả người tiêu dùng lẫn các tổ chức. Nhãn
hiệu là tên hay vật tượng trưng để phân biệt như là các biểu tượng (logos), nhãn hiệu thương
...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Marketing địa phương Qun lý Marketing trong thế k 21
Hà Ni, tháng 11/2004 Chương 11: Qun lý nhãn hiu
Noel Capon & J. M. Hulbert Biên dch: Xinh Xinh
QUN LÝ NHÃN HIU
MC TIÊU HC TP
Khi bn đã hc xong chương này, bn s hiu:
bn cht ca các nhãn hiu và chc năng ca chúng đối vi c người mua ln người bán
hai khái nim khác nhau v vn nhãn hiu (brand equity) – t chc và khách hàng – và
nhng phương pháp đo lường chúng
kim định s lành mnh ca nhãn hiu
nhng khác bit gia vic gn nhãn hiu ô dù và vic gn nhiu nhãn hiu
làm sao để hi sinh các nhãn hiu đang c sng còn
vn nhãn hiu đối vi t chc có th được by (leveraged) như thế nào
vai trò ca nhãn hiu trong liên minh chiến lược
các vn đề liên quan trong vic gn nhãn hiu toàn cu.
Quản lý nhẵn hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhẵn hiệu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Quản lý nhẵn hiệu 9 10 395