Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2800 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu
giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo
yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non
Phạm Thị Loan
Trường Đại học Giáo dục
Luận án TS. ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, PGS.TS. Nguyễn Văn Lê
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý phát triển năng lực giáo viên
mẫu giáo (GVMG) theo tiếp cận kỹ năng nghề. Khảo sát, đánh giá thực trạng
quản lý phát triển năng lực GVMG theo tiếp cận kỹ năng nghề (KNN) trong quá
trình đào tạo và bồi dưỡng GVMG. Đề xuất các biện pháp quản lý, phát triển
năng lực GVMG theo tiếp cận KNN và tiến hành thực nghiệm kiểm chứng một
số biện pháp quản lý đã đề xuất.
Keywords. Giáo dục mầm non; Quản lý giáo dục; Giáo viên
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) nói chung, giáo viên mẫu giáo (GVMG) nói
riêng có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non (GDMN).
Tuy nhiên, hiện nay hệ thống kĩ năng nghề (KNN) của GVMG còn thiếu và yếu, chưa
đáp ứng được yêu cầu đổi mới GDMN hiện nay.
Công tác quản lý phát triển đội ngũ GVMG nói chung, quản lý phát triển năng lực
GVMG nói riêng còn có những bất cập, do đó cần đổi mới công tác này theo tiếp cận
KNN, tức là đề xuất các biện pháp quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực GVMG
hướng vào mục tiêu KN hành nghề.
Việc nghiên cứu một cách hệ thống quá trình quản lý phát triển năng lực (NL) theo tiếp cận
KNN cho giáo viên (GV), đặc biệt là GVMG nhằm giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc,
nuôi dưỡng và giáo dục (GD) trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi hầu như còn bỏ trống.
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn vấn đề “Quản lý phát triển năng lực
GVMG theo tiếp cận KNN đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN” làm đề tài nghiên cứu
luận án Tiến sĩ của mình.
2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý phát triển năng lực GVMG theo tiếp cận
KNN, tác giả đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GVMG
đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN hiện nay.
3. Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu: Phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo.
3.2. Đối tượng nghiên cứu: Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận
KNN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.
4. Giả thuyết khoa học
Hệ thống KNN phù hợp là thành tố quyết định hình thành NL nghề của GVMG.
Năng lực nghề có những biến chuyển do yêu cầu của bối cảnh nghề nghiệp và do chính
sự phát triển của nghề nghiệp. Do đó, hệ thống KNN phải được qua...
Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu
giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo
yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non
Phạm Thị Loan
Trường Đại học Giáo dục
Luận án TS. ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, PGS.TS. Nguyễn Văn Lê
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý phát triển năng lực giáo viên
mẫu giáo (GVMG) theo tiếp cận kỹ năng nghề. Khảo sát, đánh giá thực trạng
quản lý phát triển năng lực GVMG theo tiếp cận k năng nghề (KNN) trong quá
trình đào tạo bồi dưỡng GVMG. Đề xuất các biện pháp quản lý, phát triển
năng lực GVMG theo tiếp cận KNN tiến hành thực nghiệm kiểm chứng một
số biện pháp quản lý đã đề xuất.
Keywords. Giáo dục mầm non; Quản lý giáo dục; Giáo viên
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) nói chung, giáo viên mẫu giáo (GVMG) nói
riêng có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non (GDMN).
Tuy nhiên, hiện nay hệ thống năng nghề (KNN) của GVMG còn thiếu yếu, chưa
đáp ứng được yêu cầu đổi mới GDMN hiện nay.
Công tác quản lý phát triển đội ngũ GVMG nói chung, quản lý phát triển năng lực
GVMG nói riêng còn những bất cập, do đó cần đổi mới công tác này theo tiếp cận
KNN, tức là đề xuất các biện pháp quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực GVMG
hướng vào mục tiêu KN hành nghề.
Vic nghiên cu một cách hệ thng quá trình qun phát triển năng lc (NL) theo tiếp cn
KNN cho giáo viên (GV), đặc bit GVMG nhm giúp họ thc hin tốt nhim v chăm sóc,
nuôi dưng và go dc (GD) tr t3 tui đến 6 tui hu như còn b trng.
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn vấn đề “Quản phát triển năng lực
GVMG theo tiếp cận KNN đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN” làm đề tài nghiên cứu
luận án Tiến sĩ của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non 9 10 455