Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý rủi ro không thể thiếu với bất kỳ dự án nào

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Quản lý rủi ro không thể
thiếu với bất kỳ dự án nào

Có những rủi ro có thể dễ dàng nhìn thấy trước khi bắt đầu
tiến hành dự án, nhưng cũng có những rủi ro chỉ nhìn thấy
được khi đã xảy ra.

Có những rủi ro có thể dễ dàng nhìn thấy trước khi bắt
đầu tiến hành dự án, nhưng cũng có những rủi ro chỉ
nhìn thấy được khi đã xảy ra. Dự án càng có nhiều sự
cố xảy ra càng minh chứng cho việc nhóm dự án không
thấy được đa số các rủi ro có thể xảy ra trong dự án, và
cũng có thể minh chứng cho việc nhóm dự án có thể

thấy được rủi ro nhưng không có biện pháp phòng ngừa
hợp lý.
Việc một sự cố xảy ra mà không có kế hoạch dự phòng sẽ
dẫn đến mục tiêu dự án bị tác động. Mức độ ảnh hưởng nhỏ
sẽ làm trễ tiến độ, vượt ngân sách, giảm chất lượng, rối
loạn nội bộ tổ chức, xa hơn nữa có thể làm thất bại toàn bộ
dự án, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và quan hệ với khách
hàng.
Vì thế, nói đến quản lý rủi ro tức là nói đến việc quản lý
chủ động, tích cực hơn là xử lý sự cố, thụ động. Ý nghĩa
lớn nhất của quản lý rủi ro là khai phá những rủi ro tiềm ẩn
chưa được nhận diện thành những rủi ro có thể nhận diện,
song hành với việc phân tích và có giải pháp hợp lý để đối
phó với những rủi ro ấy. Vì sao? Dự án luôn tồn tại vô số
các rủi ro tiềm ẩn chưa được nhận diện, và khi ấy, nếu rủi
ro xảy ra sẽ là một bất ngờ đối với nhóm dự án. Và sự bất
ngờ tiêu cực có thể mang đến những hậu quả không lường
trước được.
Quản lý rủi ro chính là quá trình xác định trước các rủi ro
có thể xảy ra trong dự án, phân tích, và có giải pháp phù

hợp nhằm mục tiêu tăng cơ hội thành công và giảm thiệt
hại cho dự án. Đây là quy trình dành cho mọi loại dự án,
không quan tâm đến quy mô, tính chất dự án. Việc quản lý
rủi ro cần được thực hiện theo các quy trình có thứ tự, dùng
các công cụ phù hợp, và có giải pháp hiệu quả.
Quản lý rủi ro thông thường trải qua những quá trình sau:
lập kế hoạch quản lý rủi ro, xác định rủi ro, phân tích rủi ro
định tính, phân tích rủi ro định lượng, lập kế hoạch đối phó
rủi ro, và kiểm soát rủi ro.
Việc quản lý rủi ro tốt sẽ đưa đến:
Chủ động phát hiện các cơ hội và nguy cơ có khả năng xảy
ra làm tác động đến mục tiêu dự án, từ đó thực hiện giải
pháp phù hợp nhằm làm tăng khả năng của cơ hội và giảm
tác động của nguy cơ.
Tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện dự án ngay từ giai
đoạn lập kế hoạch. Việc xác định được rủi ro ngay từ đầu
dự án sẽ giúp phát hiện sớm các sự cố, có giải pháp dự
phòng và làm giảm chi phí, và thời gian cho dự án. Ý nghĩa
thứ hai của việc này chính là loại...
Quản lý rủi ro không thể
thiếu với bất kỳ dự án nào
Có những rủi ro có thể dễ dàng nhìn thấy trước khi bắt
đầu tiến hành dự án, nhưng cũng có những rủi ro chỉ
nhìn thấy được khi đã xảy ra. Dự án càng có nhiều sự
cố xảy ra càng minh chứng cho việc nhóm dự án không
thấy được đa số các rủi ro có thể xảy ra trong dự án, và
cũng có thể minh chứng cho việc nhóm dự án có thể
Có những rủi ro có thể dễ dàng nhìn thấy trước khi bắt đầu
tiến hành dự án, nhưng cũng có những rủi ro chỉ nhìn thấy
được khi đã xảy ra.
Quản lý rủi ro không thể thiếu với bất kỳ dự án nào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý rủi ro không thể thiếu với bất kỳ dự án nào - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quản lý rủi ro không thể thiếu với bất kỳ dự án nào 9 10 143