Ktl-icon-tai-lieu

Quan niệm nghệ thuật về con người và thế giới trong tiểu thuyết của Franz Kafka

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 5518 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Quan niệm nghệ thuật về con ngƣời và
thế giới trong tiểu thuyết của Franz Kafka
Hoàng Minh Thƣơng
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Lí luận văn học. Mã số: 60.22.32
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Phạm Thành Hƣng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tìm hiểu vài nét về bối cảnh văn hóa - xã hội Trung Âu cuối thế kỷ XIX, đầu
thế kỷ XX cũng nhƣ Franz Kafka trong cộng đồng Do Thái. Nghiên cứu về cuộc sống và
con ngƣời trong tiểu thuyết của Franz Kafka. Trình bày nghệ thuật tiểu thuyết của Franz
Kafka qua nghệ thuật xây dựng nhân vật, kết cấu và ngôn ngữ.
Keywords. Lí luận văn học; Văn học Đức; Nghiên cứu văn học; Tiểu thuyết

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Luận văn của chúng tôi lựa chọn đề tài “Quan niệm nghệ thuật về con người và
thế giới trong tiểu thuyết của Franz Kafka” với những lí do sau đây:
Thứ nhất: Franz Kafka là một trong những nhà văn hàng đầu của thế kỷ XX và hiện
nay, đƣợc xếp vào hàng những tên tuổi lớn của văn học thế giới. Những sáng tác của ông
có lúc đƣợc xem nhƣ ngụ ngôn thời hiện đại bởi tính ẩn dụ và đa nghĩa của các hình
tƣợng mà ông xây dựng nên, cũng nhƣ bởi những phán đoán suy tƣ mà ông gửi gắm
trong tác phẩm. Xung quanh Kafka, bởi vậy, đã nở rộ vô vàn nghiên cứu và tranh luận
mà cho đến nay, vẫn còn nhiều vấn đề chƣa ngã ngũ. Chính vì thế, nghiên cứu quan niệm
nghệ thuật về con ngƣời và thế giới trong tiểu thuyết của Kafka cũng chính là tìm hiểu
vấn đề “xƣơng sống”, cơ bản trong hệ thống tác phẩm của ông. Đồng thời, qua đó, chúng
ta có cái nhìn thấu đáo hơn về tƣ tƣởng của nhà văn đƣợc xem nhƣ là ngƣời mở đƣờng
khai lối cho nhiều khuynh hƣớng, trào lƣu nghệ thuật.
Thứ hai: Tiểu thuyết là một trong những thể loại đóng vai trò to lớn làm nên diện
mạo nền văn học của một quốc gia. Vì thế, tuy tác phẩm của Franz Kafka nổi tiếng ở Việt
Nam trên cả hai thể loại: truyện ngắn và tiểu thuyết nhƣng luận văn của chúng tôi chỉ tập
trung trọng tâm vào tiểu thuyết của tác giả.
Thứ ba: Tác phẩm của Franz Kafka có phạm vi ảnh hƣởng hết sức rộng rãi và sâu
sắc trên văn đàn thế giới. Việt Nam cũng không là ngoại lệ khi tầm ảnh hƣởng của ông
đối với văn học nƣớc ta cho đến nay vẫn đang trên đà rộng mở. Do đó, tìm hiểu quan
niệm nghệ thuật về con ngƣời và thế giới trong tiểu thuyết của Kafka sẽ giúp chúng ta có
những đánh giá chính xác và toàn diện về dấu ấn của ông trong những sáng tác của các
nhà văn Việt Nam.
1

2. Lịch sử vấn đề
Là một nhà văn lớn, Franz Kafka và tác phẩm của ông đã trở thành mục tiêu nghiên
cứu và c...
1
Quan niệm nghệ thuật về con ngƣời và
thế giới trong tiểu thuyết của Franz Kafka
Hoàng Minh Thƣơng
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Lí luận văn học. Mã số: 60.22.32
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Phạm Thành Hƣng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tìm hiểu vài nét về bối cảnh văn hóa - hội Trung Âu cuối thế k XIX, đầu
thế kỷ XX cũng nhƣ Franz Kafka trong cộng đồng Do Thái. Nghiên cứu về cuộc sống và
con ngƣời trong tiểu thuyết của Franz Kafka. Trình bày nghệ thuật tiểu thuyết của Franz
Kafka qua nghệ thuật xây dựng nhân vật, kết cấu và ngôn ngữ.
Keywords. Lí luận văn học; Văn học Đức; Nghiên cứu văn học; Tiểu thuyết
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Luận văn của chúng tôi lựa chọn đề tài Quan niệm nghệ thuật về con người
thế giới trong tiểu thuyết của Franz Kafka” với những lí do sau đây:
Thứ nhất: Franz Kafka là một trong những nhà văn hàng đầu của thế kỷ XX và hiện
nay, đƣợc xếp vào hàng những tên tuổi lớn của văn học thế giới. Những sáng tác của ông
lúc đƣợc xem nngụ ngôn thời hiện đại bởi tính ẩn dđa nghĩa của các hình
tƣợng ông xây dựng nên, cũng nhƣ bởi những phán đoán suy ông gửi gắm
trong tác phẩm. Xung quanh Kafka, bởi vậy, đã nở rộ vàn nghiên cứu tranh luận
mà cho đến nay, vẫn còn nhiều vấn đề chƣa ngã ngũ. Chính vì thế, nghiên cứu quan niệm
nghệ thuật về con ngƣời thế giới trong tiểu thuyết của Kafka cũng chính tìm hiểu
vấn đề “xƣơng sống”, bản trong hệ thống tác phẩm của ông. Đồng thời, qua đó, chúng
ta cái nhìn thấu đáo hơn về tƣởng của nhà văn đƣợc xem nhƣ ngƣời mở đƣờng
khai lối cho nhiều khuynh hƣớng, trào lƣu nghệ thuật.
Thứ hai: Tiểu thuyết một trong những thể loại đóng vai trò to lớn làm nên diện
mạo nền văn học của một quốc gia. thế, tuy tác phẩm của Franz Kafka nổi tiếng ở Việt
Nam trên cả hai thể loại: truyện ngắn tiểu thuyết nhƣng luận văn của chúng tôi chỉ tập
trung trọng tâm vào tiểu thuyết của tác giả.
Thứ ba: Tác phẩm của Franz Kafka phạm vi ảnh hƣởng hết sức rộng rãi sâu
sắc trên văn đàn thế giới. Việt Nam cũng không ngoại lệ khi tầm ảnh hƣởng của ông
đối với văn học nƣớc ta cho đến nay vẫn đang trên đà rộng mở. Do đó, tìm hiểu quan
niệm nghệ thuật về con ngƣời thế giới trong tiểu thuyết của Kafka sẽ giúp chúng ta có
những đánh giá chính xác toàn diện về dấu ấn của ông trong những sáng tác của các
nhà văn Việt Nam.
Quan niệm nghệ thuật về con người và thế giới trong tiểu thuyết của Franz Kafka - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan niệm nghệ thuật về con người và thế giới trong tiểu thuyết của Franz Kafka - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quan niệm nghệ thuật về con người và thế giới trong tiểu thuyết của Franz Kafka 9 10 560