Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1630 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài
chính cổ phần Dầu khí Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Vân
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Tài chính và Ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Định
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hoá lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
của các Công ty tài chính. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và đánh giá thực
trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí
Việt Nam, từ đó đưa ra những mặt tích cực cũng như những hạn chế của công tác quản
trị này. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng
tại Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam.
Keywords: Ngân hàng; Việt Nam; Tín dụng; Quản trị rủi ro
Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Nền kinh tế thị trường với xu hướng toàn cầu hoá và quốc tế hoá các luồng tài chính
đã làm thay đổi căn bản hệ thống ngân hàng, khiến hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên
phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng hay tổ chức tài chính nào có thể tồn
tại lâu dài mà không có hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu. Việc xây dựng một hệ thống quản
trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng do vậy có vai trò sống còn đối với hoạt
động của bất kỳ một tổ chức tín dụng nào.
Đối với các hầu hết các tổ chức tín dụng tại Việt Nam, hoạt động tín dụng là hoạt động
mang lại thu nhập chính và chủ yếu nhưng cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Rủi
ro tín dụng xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của
mỗi tổ chức tín dụng. Vì vậy, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng
đầu trên phương diện lý thuyết cũng như trong thực tiễn của các tổ chức tài chính ngân hàng.
Nhiều sự kiện đổ vỡ xảy ra cho ngành tài chính ngân hàng đã cho thấy công tác quản
trị rủi ro tín dụng dù quan trọng song chưa được quan tâm đúng mức tại các tổ chức tín dụng.
Xuất phát từ nhận thức đó, tôi đã chọn đề tài “ Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng Công ty Tài

chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC” làm đề tài nghiên cứu, với mong muốn hoàn thiện
lý luận chuyên môn của bản thân, tiếp cận nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín
dụng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng
Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, góp phần đẩy mạnh hoạt động tín dụng trên cơ
sở đảm bảo an toàn và phát triển bền vững.
2. Tình hình nghiên cứu
Đã có nhiề...
Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài
chính cổ phần Dầu khí Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Vân
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Tài chính và Ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người ng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Định
m bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hoá lý luận bản vrủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng
của các Công ty tài chính. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và đánh giá thực
trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng Công ty i chính Cổ phần Dầu khí
Việt Nam, từ đó đưa ra những mặt tích cực cũng như những hạn chế của công tác quản
trị này. Đề xuất một sgiải pháp nhằm hoàn thiện hoạt đng quản trị rủi ro tín dụng
tại Tổng công ty tài chính cổ phần dầu k Việt Nam.
Keywords: Ngân hàng; Việt Nam; Tín dụng; Quản tr rủi ro
Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Nền kinh tế thị trường với xu hướng toàn cầu hoá quốc tế hoá các luồng i chính
đã làm thay đổi căn bản hthống ngân hàng, khiến hoạt đng kinh doanh ngày càng trở nên
phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng hay t chức tài chính nào thể tồn
tại lâu dài không hthống quản tr rủi ro hữu hiệu. Việc xây dựng một hệ thống quản
trị rủi ro nói chung và quản trị ri ro tín dụng nói riêng do vậy vai trò sống còn đi với hoạt
động của bất kỳ mt tổ chức tín dụng nào.
Đối với các hầu hết các tổ chức tín dụng tại Việt Nam, hoạt động tín dụng là hoạt động
mang lại thu nhập chính và chủ yếu nhưng cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Rủi
ro tín dụng xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tn tại và pt triển của
mi t chức tín dụng. Vì vậy, hoạt đng quản trị rủi ro tín dụng luôn mối quan tâm hàng
đầu trên phương diện lý thuyết cũng như trong thực tiễn của các tổ chức tài chính ngân hàng.
Nhiều sự kiện đổ vỡ xảy ra cho ngành tài chính ngân hàng đã cho thấy công tác quản
trị rủi ro tín dụng dù quan trọng song chưa được quan tâm đúng mức tại các tchức tín dụng.
Xuất phát từ nhn thức đó, i đã chọn đề i Quản tr ri ro tín dụng ti Tổng ng ty i
Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - Trang 2
Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 9 10 63