Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình quản lý rủi ro trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 6 lần
QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG
PGS. TS. NGUYỄN HỒNG THÁI
Bộ môn Quản trị Kinh doanh
Khoa Vận tải - Kinh tế
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Tóm tắt: Quản lý rủi ro là một quá trình xem xét đánh giá toàn diện các hoạt động của
doanh nghiệp để nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn có thể tác động xấu đến các mặt hoạt động
của doanh nghiệp, trên cơ sở đó sẽ đưa ra các giải pháp ứng phó, phòng ngừa phù hợp với
từng nguy cơ.
Summary: Risk management is the process of considering a comprehensive review of the
business activities to identify potential risks that may impact negatively to the operations of the
business, on that basis will offer solutions to cope, appropriate precautions relating to each risk.

I. QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

CT 2

Về cơ bản, quy trình quản lý rủi ro thường gồm các bước: xác nhận mục tiêu của doanh
nghiệp, xác định rủi ro, mô tả và phân loại rủi ro, đánh giá và xếp hạng rủi ro, xây dựng kế
hoạch ứng phó, lập báo cáo cập nhật tình hình thực thi, giám sát quá trình thực hiện, rà soát và
cải tiến quy trình quản lý rủi ro
1. Xác nhận mục tiêu của doanh nghiệp
Hoạt động quản lý rủi ro được tổ chức và triển khai nhằm đảm bảo thực hiện thành công
các mục tiêu của doanh nghiệp. Vì vậy, bắt đầu quá trình quản lý rủi ro, đầu tiên Ban lãnh đạo
doanh nghiệp cần xác nhận các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở đảm bảo
hoạt động quản lý rủi ro được tổ chức đúng hướng.
Bảng 1. Mục đích của Phân tích rủi ro

Khía cạnh
kiểm soát
Thời gian
Tiền

Mô tả

Sự kiện không mong muốn

Phân tích chỉ ra các loại rủi ro dẫn Chậm trễ
đến chậm trễ dự án
Phân tích chỉ ra các loại rủi ro dẫn Vượt dự toán
đến vượt dự toán ngân sách

Chất lượng Phân tích chỉ ra các loại rủi ro dẫn Chất lượng mong muốn không đạt được
đến giảm Chất lượng
Thông tin

Phân tích chỉ ra Chất lượng và sự Quyết định dự án sai lầm hoặc không tối
phù hợp từ thông tin của dự án.
ưu

Tổ chức

Phân tích chỉ ra cách thức ra quyết Quyết định dự án sai lầm hoặc không tối
định về sự tham gia của các bên ưu
hưởng lợi dự án

Trong các giai đoạn dự án khác nhau, trọng tâm của phân tích rủi ro có thể thay đổi, như
được chỉ ra ở bảng 2.
Bảng 2. Thay đổi trọng tâm của phân tích rủi ro theo giai đoạn dự án

Giai đoạn dự án
Lập kế hoạch
Ra quyết định chính trị

Trọng tâm của Phân tích rủi ro
Vạch ra các rủi ro của việc ra quyết định
Phân bổ rủi ro giữa các bên nhà nước và tư nhân.
Đánh giá rủi ro để lập ngân sách.

Thiết kế

Quản lý rủi ro để có Thiết kế tố...
QUY TRÌNH QUN LÝ RI RO TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIN
CƠ S H TNG GIAO THÔNG
PGS. TS. NGUYN HNG THÁI
B môn Qun tr Kinh doanh
Khoa Vn ti - Kinh tế
Trường Đại hc Giao thông Vn ti
Tóm tt: Qun lý ri ro là mt quá trình xem xét đánh giá toàn din các hot động ca
doanh nghip để nhn biết nhng nguy cơ tim n có th tác động xu đến các mt hot động
ca doanh nghip, trên cơ s đó s đưa ra các gii pháp ng phó, phòng nga phù hp vi
tng nguy cơ.
Summary: Risk management is the process of considering a comprehensive review of the
business activities to identify potential risks that may impact negatively to the operations of the
business, on that basis will offer solutions to cope, appropriate precautions relating to each risk.
I. QUY TRÌNH QUN LÝ RI RO
V cơ bn, quy trình qun lý ri ro thường gm các bước: xác nhn mc tiêu ca doanh
nghip, xác định ri ro, mô t và phân loi ri ro, đánh giá và xếp hng ri ro, xây dng kế
hoch ng phó, lp báo cáo cp nht tình hình thc thi, giám sát quá trình thc hin, rà soát và
ci tiến quy trình qun lý ri ro
CT 2
1. Xác nhn mc tiêu ca doanh nghip
Hot động qun lý ri ro được t chc và trin khai nhm đảm bo thc hin thành công
các mc tiêu ca doanh nghip. Vì vy, bt đầu quá trình qun lý ri ro, đầu tiên Ban lãnh đạo
doanh nghip cn xác nhn các mc tiêu hot động ca doanh nghip. Đây s là cơ s đảm bo
hot động qun lý ri ro được t chc đúng hướng.
Bng 1. Mc đích ca Phân tích ri ro
Khía cnh
kim soát
Mô t S kin không mong mun
Thi gian
Phân tích ch ra các loi ri ro dn
đến chm tr d án
Chm tr
Tin
Phân tích ch ra các loi ri ro dn
đến vượt d toán ngân sách
Vượt d toán
Cht lượng
Phân tích ch ra các loi ri ro dn
đến gim Cht lượng
Cht lượng mong mun không đạt được
Thông tin
Phân tích ch ra Cht lượng và s
phù hp t thông tin ca d án.
Quyết định d án sai lm hoc không ti
ưu
T chc
Phân tích ch ra cách thc ra quyết
định v s tham gia ca các bên
hưởng li d án
Quyết định d án sai lm hoc không ti
ưu
Quy trình quản lý rủi ro trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình quản lý rủi ro trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quy trình quản lý rủi ro trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9 10 690