Ktl-icon-tai-lieu

Sản phẩm cà phê hòa tan G7 5 trong 1.

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2902 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tiểu luận Marketing Căn Bản
Hùng

GVHD:Th.s Phạm Việt

LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài.

Mỗi người dùng cà phê ở Việt Nam, chắc hẳn ai cũng đã từng ít nhất một l ần
nghe nhắc đến danh từ “Cà phê TRUNG NGUYÊN”. Đây là một thương hiệu cà
phê nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn gây được tiếng vang lớn các thị
trường nước ngoài khó tính như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, EU….
Trung Nguyên nổi tiếng với các dòng sản phẩm cao cấp như: Legendee, Classic
Blend, Diamond Collection… sản phẩm trung cấp như: hạt rang xay, cà phê chế
phin, House blend, Gourmet blend, cà phê sáng tạo, Passiona…, sản phẩm phổ
thong như: Nâu sức sống, I – Khát vọng, S – Chinh phục, và đặc biệt nhất với
dòng sản phẩm cà phê hòa tan G 7 được 89% người tiêu dung bình chọn yêu thích
hơn so với 11% chọn Nescafe. Lần đầu tiên một thương hiệu trong nước dám
“thách đấu” với một thương hiệu quốc tế, nổi tiếng toàn cầu.
Cà phê hòa tan G7 được biết đến với các loại: G7 3 trong 1, G7 2 trong 1, G7 hòa
tan đen, cà phê hòa tan G7 Cappuccino. Trước nhu cầu thưởng thức cà phê ngày
càng cao và tinh tế của người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Sau khi tìm hi ểu
thị hiếu của người tiêu dùng và thi trường. Để đáp ứng nhu cầu đó Trung Nguyên
sau một thời gian nghiên cứu đã cho ra đời sản phẩm “cà phê hòa tan G7 5 trong
1” mới, bổ sung cho dòng sản phẩm cà phê hòa tan G7 hiện có trên thị trường.

2. Mục đích nghiên cứu.

Việc nghiên cứu một sản phẩm cà phê hòa tan G7 mới không nhằm mục đích nào
khác, ngoài việc đáp ứng nhu cầu thưởng thức cà phê của người tiêu dùng và tạo
ra sự phong phú, đa dạng sản phẩm cho người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm hợp
với “ gu” cà phê của chính mình.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Bài tiểu luận tập trung nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng và phương thức đ ưa
sản phẩm “cà phê hòa tan G7 5 trong 1” ra thị trường và đến với người tiêu
dùng.

4. Phương pháp nghiên cứu.

Bài tiểu luận được xây dựng dựa trên kết quả tìm hiểu thực tế thị hiếu của
người tiêu dùng với các sản phẩm cà phê hòa tan G7. Và thực tiễn của thị trường
cà phê trong nước và quốc tế.

5. Dự kiến đóng góp của đề tài.

Với mục đích cuối cùng mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm tốt nhất đảm
bảo sức khỏe và lợi ích về mặt kinh tế.Chúng tôi tin t ưởng rằng với dòng sản
phẩm cà phê hòa tan G7 5in1 sẽ tạo được một bức phá mới trên thị trường trong
nước nói riêng và nước ngoài nói chung về loại cà phê hòa tan này

6. Kết cấu của đề tài.

Chương 1: Người tiêu dùng và sản phẩm cà phê hòa tan G7.
Chương 2: Sản phẩm cà...
Ti u lu n Marketing Căn B n GVHD:Th.s Ph m Vi t
Hùng
L I M Đ U
1.Tính c p thi t c a đ tài. ế
M i ng i ng phê Vi t Nam, ch c h n ai cũng đã t ng ít nh t m t l n ườ
nghe nh c đ n danh t ế “Cà phê TRUNG NGUN”. Đây là m t th ng hi u cà ươ
phê n i ti ng không ch trong n c n gây đ c ti ng vang l n các th ế ướ ượ ế
tr ng n c ngi khó tính nh M , Trung Qu c, Nh t, EU…. ườ ướ ư
Trung Nguyên n i ti ng v i các dòng s n ph m cao c p nh : Legendee, Classic ế ư
Blend, Diamond Collection… s n ph m trung c p nh : h t rang xay, phê ch ư ế
phin, House blend, Gourmet blend, phê sáng t o, Passiona…, s n ph m ph
thong nh : u s c s ng, I Kt v ng, S Chinh ph c, đ c bi t nh t v iư
ng s n ph m cà phê hòa tan G 7 đ c 89% ng i tiêu dung nh ch n yêu thích ượ ườ
h n so v i 11% ch n Nescafe. L n đ u tiên m t th ng hi u trong n c dámơ ươ ướ
“thách đ u” v i m t th ng hi u qu c t , n i ti ng toàn c u. ươ ế ế
Cà phê hòa tan G7 đ c bi t đ n v i các lo i: G7 3 trong 1, G7 2 trong 1, G7 hòaượ ế ế
tan đen, phòa tan G7 Cappuccino. Tr c nhu c u th ng th c phê ngàyướ ưở
càng cao và tinh t c a ng i tiêu dùng trong n c và qu c t . Sau khi m hi uế ườ ướ ế
th hi u c a ng i tiêung thi tr ng. Đ đáp ng nhu c u đó Trung Nguyên ế ườ ườ
sau m t th i gian nghiên c u đã cho ra đ i s n ph m “cà phê hòa tan G7 5 trong
1” m i, b sung cho ng s n ph m cà pa tan G7 hi n có trên th tr ng. ườ
2. M c đích nghiên c u.
Vi c nghiên c u m t s n ph m cà phòa tan G7 m i không nh m m c đícho
khác, ngi vi c đáp ng nhu c u th ng th c cà phê c a ng i tiêu dùng và t o ưở ườ
ra s phong phú, đa d ng s n ph m cho ng i tiêu dùng l a ch n s n ph m h p ư
v i “ gu pc a chính mình.
3. Đ i t ng và ph m vi nghiên c u. ư
i ti u lu n t p trung nghiên c u th hi u ng i tiêu dùng và ph ng th c đ a ế ườ ươ ư
s n ph m “cà phê hòa tan G7 5 trong 1” ra th tr ng đ n v i ng i tiêu ư ế ườ
ng.
4. Ph ng pháp nghiên c u.ươ
i ti u lu n đ c y d ng d a trên k t qu tìm hi u th c t th hi u c a ượ ế ế ế
ng i tiêu dùng v i các s n ph m cà phê hòa tan G7. Và th c ti n c a th tr ngườ ườ
phê trong n c qu c t .ướ ế
5. D ki n đóng góp c a đ tài. ế
V i m c đích cu i cùng mang đ n cho ng ế ư i tiêu ng s n ph m t t nh t đ m
b o s c kh e l i ích v m t kinh t .Cng i tin t ế ư ng r ng v i dòng s n
ph m cà phê hòa tan G7 5in1 s t o đ ư c m t b c phá m i trên th tr ư ng trong
nư c nói riêng và n ư c ngoài i chung v lo i cà phê hòa tan y
6. K t c u c a đ tài.ế
Ch ng 1: Ng i tiêung và s n ph m phê hòa tan G7.ươ ườ
Ch ng 2: S n ph m cà phê hòa tan G7 5 trong 1.ươ
L p CĐTN11QN
1
Sản phẩm cà phê hòa tan G7 5 trong 1. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản phẩm cà phê hòa tan G7 5 trong 1. - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Sản phẩm cà phê hòa tan G7 5 trong 1. 9 10 945