Ktl-icon-tai-lieu

Shaanxi (Shǎnxī)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
418

lonelyplanet.com

S HA A N X I ( S H Ǎ N X Ī ) 419

0
0

SHAANXI (SH‡NX¹)

Shaanxi (Shǎnxī)
陕西

Dàli©t†

X¸ngxiàn
Yúlín

To
ZhŸngwèi
(50km)

210

307

Dìngbiƒn

Hé)

ng
uá
(H

Luo

Riv

er (
L

uò

Hé

)

Yán'ƒn

Yellow

Tóngx¸n

G„NSÙ

Gùyuán
Qìngyáng

Hukou
Waterfall

309
210

Wei R
iver

G„NSÙ

Yùnchéng

Xiányáng

Taibai
Mountain
(3767m)

Y¡ngjì
Dàlì

108

To Luòyáng
(45km);
ZhèngzhŸu
(124km)

Wèinán
Huá Shƒn
(2160m)

Líntóng

Hùxiàn

Ruìchéng

Mèngyuán

See Around X¸'ƒn Map (p430)

B†oj¸

Qinli

Hu¸xiàn

Púchéng

ὈὈ

Fèngxiàn

Tomb of Emperor Jingdi (p431)

Tóngchuƒn

B¸nxiàn

HÉNÁN

X¹'„N

Lóuguƒntái

ng Mountains
Fópíng

312

Shƒngluò

Zhongnan
Mountain
(2604m)

Shƒngnán

316

„ Get some perspective while strolling atop

„ Take time out to visit rural China in the

Hánchéng

Great Buddha
Temple
To
LánzhŸu
(340km)

„ Take stock of China’s imperial beginnings at

western peak, Huá Shān (p433), for inspiring
views of the sunrise and the Qinling
Mountains

Huánglíng
312

(Wèi Hé)

„ Look down on enthralling excavations at the

Línfén

Luòchuƒn

Píngliáng

Tiƒnshu¨

the imposing Army of Terracotta Warriors
(p428)

Tomb of
Emperor
Jingdi
X¸'ƒn City
Walls

108

D†ngjiƒc¥n

Mi†nxiàn

Huá Shƒn
Army of
Terracotta
Warriors

Zhèn'ƒn

210

HànzhŸng

316

210

To Chéngd¥
(330km)

Gu†ngyuán

Danjiangkou
Reservoir

Báihé

„nkƒng

village of Dǎngjiācūn (p435)

Shìyan

HÚB¦I
Zhúshƒn

SÌCHU„N
Wànyuán

„ POPULATION: 62.1 MILLION

To Tàiyuán
(135km)

River

NÍNGXIÀ

X¸f‰ngzhèn

HIGHLIGHTS

Lishi

Jìngbiƒn

And while emperors and prime ministers were busy plotting the expansion of an empire, another complementary facet of Chinese culture was quietly evolving in the Qinling Mountains to
the south. These mountains were the home of many of China’s reclusive sages, those who found
government service overly corrupt, or simply unfulfilling. Most famous of all was Laotzu, who –
according to one legend – was brought to Lóuguāntái by the border pass guard, Yin Xi, to transmit
his wisdom: the end result being the terse and mysterious Tao Te Ching (Dào Dé Jīng).
For travellers, what matters most is that Shaanxi is loaded with extraordinary archaeological
sights. Yet keep in mind that history didn’t stop with the ancient world. In 1935 the Chinese
Communist Party (CCP) finally found respite in the loess caves of Yán’ān, and, for the next decade
this new haven in the hills became the CCP’s broadcast centre for revolutionary thought.

SH„NX¹

M¨zh¸

Bƒ...
SHAANXI (SHǍ NXĪ )
SHAANXI (SHǍ NXĪ )
lonelyplanet.com SHAANXI (SHǍNXĪ)
Shaanxi is Chinese history, ancient and modern. Peruse any text on China and the pages
for this province are laden with the words ‘centre’, ‘nucleus’ and ‘heart’, not to mention
the ubiquitous ‘cradle’. Shaanxi’s influence may even extend to the most fundamental of
Western concepts about the Middle Kingdom – the name ‘China’ is possibly derived from
the Qin dynasty (pronounced ‘chin’), whose capital was near Xīān.
It may not look much like the centre of Chinese civilisation these days, but in its time the
Wei River valley occupied a perfect location. The land was fertile enough to feed a large
population, nomadic invaders were close enough to necessitate military strength and it was
the crossroads of major trade routes and China’s main link with the outside world.
And while emperors and prime ministers were busy plotting the expansion of an empire, an-
other complementary facet of Chinese culture was quietly evolving in the Qinling Mountains to
the south. These mountains were the home of many of China’s reclusive sages, those who found
government service overly corrupt, or simply unfulfilling. Most famous of all was Laotzu, who –
according to one legend – was brought to Lóuguāntái by the border pass guard, Yin Xi, to transmit
his wisdom: the end result being the terse and mysterious Tao Te Ching (Dào Dé Jīng).
For travellers, what matters most is that Shaanxi is loaded with extraordinary archaeological
sights. Yet keep in mind that history didn’t stop with the ancient world. In 1935 the Chinese
Communist Party (CCP) finally found respite in the loess caves of Yán’ān, and, for the next decade
this new haven in the hills became the CCP’s broadcast centre for revolutionary thought.
Shaanxi (Shǎnxī)
陕西
POPULATION: 62.1 MILLION
© Lonely Planet Publications
HIGHLIGHTS
Take stock of China’s imperial beginnings at
the imposing Army of Terracotta Warriors
( p428 )
Look down on enthralling excavations at the
Tomb of Emperor Jingdi ( p431 )
Get some perspective while strolling atop
Xīān’s formidable old city walls ( p424 )
Scale the granite cliffs of Taoism’s sacred
western peak, Huá Shān ( p433 ), for inspiring
views of the sunrise and the Qinling
Mountains
Take time out to visit rural China in the
village of Dǎngjiācūn ( p435 )
Jingdi
Emperor
Tomb of
Walls
X¸'ƒn City
Terracotta
Army of
Warriors
D†ngjiƒc¥n
Huá Shƒn
(124km)
ZhèngzhŸu
(45km);
To Luòyáng
(135km)
To Tàiyuán
To
(50km)
ZhŸngwèi
(340km)
(313km)
(255km)
(330km)
(40km)
(155km)
Dàtóng
To
LánzhŸu
To
To Chéngd¥
To Chóngqìng
To W©hàn
To Bƒotóu
Wei River
Luo River
River
Yellow
Hé)
(Luò
Hé)
(Wèi
Hé)
(Huáng
CHÓNGQÌNG
G„NSÙ
HÉNÁN
HÚB¦I
SÌCHU„N
G„NSÙ
MONGOLIA
INNER
SH„NX¹
NÍNGXIÀ
Hu¸xiàn
Línfén
Ruìchéng
Fópíng
Lóuguƒntái
Tóngx¸n
Qìngyáng
Wànyuán
Shìyan
Báihé
Lishi
B¸nxiàn
Yùnchéng
Tiƒnshu¨
Gu†ngyuán
Fèngxiàn
Zhúshƒn
Fángxiàn
Shƒngnán
B†oj¸
BƒzhŸng
„nkƒng
HànzhŸng
Mi†nxiàn
Dàlì
Y¡ngjì
X¸ngxiàn
Píngliáng
X¸f‰ngzhèn
Hánchéng
Huánglíng
Luòchuƒn
Yán'ƒn
Gùyuán
Dìngbiƒn
Jìngbiƒn
M¨zh¸
Yúlín
Shénmù
Dàli©t†
Shƒngluò
Zhèn'ƒn
Hùxiàn
Xiányáng
Púchéng
Tóngchuƒn
Mèngyuán
Wèinán
Líntóng
YÍNCHU„N
X¹'„N
Temple
Great Buddha
s
n
i
a
t
n
u
o
M
g
n
i
l
niQ
(3767m)
Mountain
Taibai
(2160m)
Huá Shƒn
Reservoir
Danjiangkou
Waterfall
Hukou
(2604m)
Mountain
Zhongnan
See Around X¸'ƒn Map (p430)
210
307
108
210
309
312
312
316
316
108
210
210
SHAANXI (SH‡NX¹)
0 100 km
0 60 miles
418 419
Shaanxi (Shǎnxī) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Shaanxi (Shǎnxī) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Shaanxi (Shǎnxī) 9 10 501