Ktl-icon-tai-lieu

Shānxī

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
402

lonelyplanet.com

Shānxī 山西

S H Ā N X Ī 403

0
0

SH„NX¹

100 km
60 miles

HOHHOT
Bƒotóu
To B›ij¸ng
(260km)
F‰ngzhèn
Tiƒnzhèn

Despite mountainous terrain and a generally inhospitable climate, Shānxī was long a coveted
square on the chessboard. Wedged between ancient capitals of the Chinese heartland and the
grasslands to the north, the area was a key centre of trade and cultural exchange – as well as
bearing witness to centuries of war. But continuous fighting brought more than just destruction; it provided an impetus for Buddhism’s philosophy to take root. No other part of China
devoted so much early patronage to the religion, and the vestiges, from the Yungang Caves
to Tang dynasty temples near Wǔtái Shān, are among the oldest Buddhist sites in China.

109

BáilángŸu

Yìngxiàn

Shƒny¸n

á

©
r

w

DŸngy›
Xingxiàn

ive

W

)
Hé
(Huáng

Yuánpíng

HÉB¦I

X¸nzhŸu

R

Lánxiàn

llo

Ye

SHÍJI„ZHU„NG
Fƒngshƒn
307

Yángquán

ntains

G©jiƒo

TÀIYUÁN
JìnzhŸng
)

Hé

Mou

Qiao Family
Courtyard House
Qíxiàn
Zhenguo
Temple
Píngyáo

én

Líshí

(F

Li©lín

ng

Héshùn

há

n

Fe

Yúshè

T

Shuanglin
Temple

ài

Ri

ve

r

Fényáng

Xíngtái

W©xiƒng
Qìnxiàn
Wang Family
Courtyard House

Great Wall

Handan

Líchéng

SHAANXI

at the Buddhist Yungang Caves (p416)

107

Hóngdòng

W©tái Shƒn

Chángzhì

Jíxiàn

„nzé

Hukou
Waterfall

Píngyáo (p407)

„nyáng

Línfén

„ Ascend sacred peaks and chat with monks at

Shanxi Museum (p405) in Tàiyuán

t

Táihuái
Dòuc¥n

209

„ Delve into the province’s fascinating past at the

n

Shƒhé
ƒ
h
B†iqiáng
S Shéntángb†o
North Terrace
i
Peak (3058m)

ShuòzhŸu

Jièxi¥

Wǔtái Shān (p411)

Língqi¥

Yànménguƒn

Visiting Shānxī is thus somewhat akin to sitting on a seesaw: the high end rises to see
northern China at its traditional best – sacred Buddhist mountains, ancient architecture and
the Great Wall – while the other end dips perilously into a future shrouded in coal dust,
refinery smoke and all the other environmental ills of the energy-hungry dragon.

„ Pedal a bike through the old-timey streets of

Hanging
Monastery

Piƒnguƒn

Unfortunately, the province was poorly positioned to take advantage of the 20th century’s
changes. Isolated by mountain ranges, the region began a long slide back into obscurity,
and has found itself having to rely entirely on its enormous resources of coal and ore.

Yungang
Caves

Héng Shƒn
(2016m)

Húnyuán

L†oniúwƒn

Dàixiàn

„ Find inspiration – artistic, historic or spiritual –

D...
SHĀ NXĪ
SHĀ NXĪ
lonelyplanet.com SHĀ NXĪ
Despite mountainous terrain and a generally inhospitable climate, Shānxī was long a coveted
square on the chessboard. Wedged between ancient capitals of the Chinese heartland and the
grasslands to the north, the area was a key centre of trade and cultural exchange – as well as
bearing witness to centuries of war. But continuous fighting brought more than just destruc-
tion; it provided an impetus for Buddhism’s philosophy to take root. No other part of China
devoted so much early patronage to the religion, and the vestiges, from the Yungang Caves
to Tang dynasty temples near Wǔtái Shān, are among the oldest Buddhist sites in China.
One of the major reasons Shānxī has such an impressive collection of rare old buildings
and cultural relics is undoubtedly the parched landscape. Left only to farm, Shānxī’s inhab-
itants would have had a dismal time of it, as there is little here that facilitates agriculture.
What kept the economy alive over the years was a booming trade in salt, tea, silk, grain and
wool, carted back and forth between southern China and Mongolia.
Unfortunately, the province was poorly positioned to take advantage of the 20th century’s
changes. Isolated by mountain ranges, the region began a long slide back into obscurity,
and has found itself having to rely entirely on its enormous resources of coal and ore.
Visiting Shānxī is thus somewhat akin to sitting on a seesaw: the high end rises to see
northern China at its traditional best – sacred Buddhist mountains, ancient architecture and
the Great Wall – while the other end dips perilously into a future shrouded in coal dust,
refinery smoke and all the other environmental ills of the energy-hungry dragon.
Shānxī 山西
HIGHLIGHTS
Find inspiration – artistic, historic or spiritual –
at the Buddhist Yungang Caves ( p416 )
Pedal a bike through the old-timey streets of
Píngyáo ( p407 )
Ascend sacred peaks and chat with monks at
Wǔtái Shān ( p411 )
Delve into the province’s fascinating past at the
Shanxi Museum ( p405 ) in Tàiyuán
Set out in search of the fragmented remains of
the Great Wall ( p417 )
Museum
Shanxi
Caves
Yungang
Great Wall
W©tái Shƒn
Píngyáo
(90km)
(260km)
To B›ij¸ng
To X¸'ƒn
River
Hé)
River
River
(Fén Hé)
(Huáng Hé)
Yellow
(Huáng
Yellow
Fen
MONGOLIA
INNER
SHAANXI
HÉNÁN
HÉB¦I
Yànménguƒn
Qíxiàn
DŸngy›
Dòuc¥n
L†oniúwƒn
Shƒh©k¡u
F‰ngzhèn
DŸngshèng
Hánchéng
Sƒnménxiá
ZHÈNGZH±U
Xingxiàn
HOHHOT
TÀIYUÁN
Líshí
Bƒotóu
X¸nxiƒng
„nyáng
Jièxi¥
Táihuái
XièzhŸu
Zu¡yún
Héj¸n
Handan
Xíngtái
Jiƒozuò
Luòyáng
Língb†o
Jíxiàn
Ruìchéng
Yùnchéng
Y¡ngjì
Hóum†
Yuánq¥
Jìnchéng
Gƒopíng
Línfén
Hóngdòng
„nzé
Héshùn
Chángzhì
Líchéng
Qìnxiàn
W©xiƒng
Yúshè
SHÍJI„ZHU„NG
Píngyáo
Fényáng
JìnzhŸng
Yángquán
G©jiƒo
Li©lín
Fƒngshƒn
Lánxiàn
X¸nzhŸu
Yuánpíng
Língqi¥
Shéntángb†o
B†iqiáng
Dàixiàn
Shƒhé
Húnyuán
Yìngxiàn
ShuòzhŸu
Shƒny¸n
Piƒnguƒn
BáilángŸu
Tiƒnzhèn
Dàtóng
Monastery
Hanging
i n s
t a
Peak (3058m)
North Terrace
u n
M o
g
á n
i h
T à
n
h ƒ
i S
t á
W ©
(2016m)
Héng Shƒn
Caves
Yungang
Waterfall
Hukou
Déshèng B†o
Temple
Zhenguo
Temple
Shuanglin
Courtyard House
Qiao Family
Courtyard House
Wang Family
107
108
209
307
109
SH„NX¹
0 100 km
0 60 miles
POPULATION: 33.3 MILLION
© Lonely Planet Publications
402 403
Shānxī - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Shānxī - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Shānxī 9 10 636