Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp 1

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 260 trang   |   Lượt xem: 5358 lần   |   Lượt tải: 38 lần
GV.TRẦN THỊ THANH HẢI

NỘI DUNG
KẾ TOÁN TIỀN

Những vấn ñề chung
Kế toán thu, chi tiền
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

Những vấn ñề chung
Kế toán phải thu khách hàng
Kế toán phải thu khác
Dự phòng phải thu khó ñòi

2

Tiền

• Là một bộ phận tài sản ngắn hạn
• Có tính thanh khoản cao nhất
• Tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị

Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi ngân hàng hoặc các
tổ chức tài chính
Tiền ñang chuyển

Tiền VN
Ngoại tệ
Vàng bạc,
kim khí
quý, ñá quý

Quy ñịnh kế toán

4

Sử dụng ñơn vị tiền tệ thống nhất ñể ghi sổ kế toán và
lập BCTC, ñó là ñồng Việt Nam, trừ trường hợp
ñược phép sử dụng một ñơn vị tiền tệ khác.
ðối với ngoại tệ: căn cứ vào tỷ giá hối ñoái giữa các
loại tiền ñể quy ñổi về ñồng VN, ñồng thời theo dõi
nguyên tệ.
ðối với vàng bạc, kim khí quý, ñá quý phải ñổi sang
ñơn vị tiền tệ thống nhất, ñồng thời theo dõi số lượng,
trọng lượng, quy cách, phẩm chất …
Khi tính giá xuất, sử dụng thống nhất một trong các
phương pháp LIFO, FIFO, BQGQ.

Lưu ý:

5

Kiểm kê tiền mặt, TGNH và ñối chiếu với sổ kế toán
tại ñơn vị.
Không ñưa vào khoản mục này các loại tiền bị giới
hạn trong thanh toán
ðôí với vàng bạc, kim khí quý, ñá quý phản ánh ở
khoản mục tiền áp dụng cho các DN không có chức
năng kinh doanh vàng bạc, kim khí quý, ñá quý.

TK sử dụng
1111

Tiền mặt

111

1112

B

1113

Cð

1121

Tiền gửi NH

112

1122
1123

Tiền ñang chuyển

113

1131
1132

KT

Trình bày thông tin trên BCTC
ng tin
Cung cấp thô
sd ?
gì cho người

Giá trị tài sản
(lượng tiền hiện
có) vào thời
ñiểm cuối kỳ.

Bảng Cân ðối Kế Toán

Khả năng và
hiệu quả sử
dụng tiền

Báo Cáo Lưu Chuyển
Tiền Tệ

BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN
TÀI SẢN
1

MS Số Cuối
năm
2

4

Số ñầu
năm
5

A – TS NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương
ñương tiền
1. Tiền
Số tiền hiện có của DN:
111, 112, 113

Sổ Cái

111
112

Rút TGNH

131

Thu nợ

511

Bán hàng, dvụ

515,
711

TN HðTC, #

3381

Kiểm kê
thừa

Nộp vào NH

Tăng

Giảm T / toán

112
331,
311…

Mua hàng 15*
Tạm ứng
Kiểm kê
thiếu

141
1381

Một số lưu ý về Tiền gửi ngân hàng:

10

Không ñưa vào khoản mục này các loại tiền bị giới
hạn trong thanh toán
Là bộ phận tiền gửi không kỳ hạn

Ví dụ 1:Trong tháng 6/N psinh các nghiệp vụ:

11

Ngày 5 : Rút quỹ tiền mặt nộp vào ngân hàng: 20 trñ
Ngày 8 : Thu hồi nợ bằng tiền gửi ngân hàng: 15 trñ
Ngày 10 : Chi 5 trñ tiền mặt mua một số công cụ nhập
kho
Ngày 15 : Bán hàng thu 25 trñ bằng tiền gửi ngân
hàng
Ngày 20: Ngân hàng báo ñã chuyển lãi tiền gửi ngân
hàng kỳ này vào tài khoản DN: 5 trñ

12

Ví dụ 2:

Nhận vốn liên doa...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp 1 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
260 Vietnamese
Slide bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp 1 9 10 549