Ktl-icon-tai-lieu

So sánh sự khác biệt giữa những từ Hán Việt tự tạo với các từ Hán tương đương

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
So sánh sự khác biệt giữa những từ Hán Việt
tự tạo với các từ Hán tương đương
Đặng Ngọc Xuân
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lý luận ngôn ngữ; Mã số: 60 22 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Trí Dõi
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Chương 1: Nhận diện từ Hán - Việt tự tạo trong lớp từ gốc Hán. Chương
2: Xác lập danh sách từ Hán - Việt tự tạo trong vốn từ tiếng Việt. Chương 3: Ứng
dụng trong việc giảng dạy tiếng Việt.
Keywords. Ngôn ngữ học; Tiếng Việt; Tiếng Hán; Từ Hán Việt
Content
1.Lý do chọn đề tài.
Trong quá trình phát triển lịch sử, tiếng Việt đã có những vay mượn quan trong khác
nhau làm phong phú thêm vốn từ vựng của mình. Trong số những vay mượn góp phần hoàn
thiện tiếng Việt như thế, việc vay mượn từ gốc Hán làm thành lớp từ Hán - Việt tự tạo chiếm
một vị trí khá đặc biệt. Do tiếng Việt và tiếng Hán đều là ngôn ngữ âm tiết tính, nên những
vay mượn này thường có tình trạng hiện nay vỏ ngữ âm gần nhau hoặc tương ứng với nhau.
Nhưng nghĩa của những đơn vị ngữ âm tương đương ấy không phải bao giờ cũng có sự tương
ứng trong sử dụng. Vì thế, những từ Hán - Việt tự tạo ấy ở tiếng Việt, khi so sánh với từ tiếng
Hán hiện đại có dạng thức ngữ âm tương tự, nghĩa của có sự tương ứng khá phức tạp, đa dạng
và phong phú.
Chính vì thế với tư cách là một người Trung Quốc học và dạy tiếng Việt cho sinh viên
Trung Quốc, chúng tôi nhận thấy tình trạng thục tế nói trên một mặt vừa tạo ra những thuận
lợi, một mặt vừa gây ra những khó khăn riêng khi sinh viên Trung Quốc tiếp nhận lớp từ
vựng này. Trong đó khó khăn rõ nhất là có những từ, về hình thức ngữ âm thì tương ứng với
từ Hán hiện nay, nhưng về nghĩa thì những đơn vị ấy không tương ứng với nhau. Chính sự
tương tự nhau hay gần nhau về hình thức ngữ âm nhưng lại khác biệt về nghĩa trong sử dụng
hiện nay làm cho người Trung Quốc học tiếng Việt, do thói quen của tiếng mẹ đẻ chi phôi,
nắm bắt không chính xác nghia của từ tiếng Việt. Từ đó dẫn đến việc sử dụng không chính
xác nghĩa của từ tiếng Việt.
Trong một thực tế như thế, tôi chọn đề tài “ So sánh sự khác biệt giữa những từ Hán Việt tự tạo và các từ Hán tương ứng ” để làm rõ những từ tiếng Việt gốc Hán có sự tương
đương về ngữ âm nhưng lại khác biệt về nghĩa nhằm giúp cho người Trung Quốc học và dạy
tiếng Việt đúng với nghĩa được dùng trong tiếng Việt.
2. Mục đích và đối tượng và phương pháp nghiên cứu của đề tài.
a. Mục đích và đối tượng nghiên cứu.
Từ trước đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về từ Hán - Việt. Những công
trình ng...
So sánh sự khác biệt gia nhng t Hán Việt
t to với các từ Hán tương đương
Đặng Ngọc Xuân
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lý luận ngôn ngữ; Mã số: 60 22 01
Người hướng dn: GS.TS. Trần Trí Dõi
Năm bảo v: 2011
Abstract. Chương 1: Nhận din t Hán - Vit t to trong lp t gốc Hán. Chương
2: Xác lập danh sách t Hán - Vit t to trong vn t tiếng Việt. Chương 3: ng
dng trong vic ging dy tiếng Vit.
Keywords. Ngôn ngữ hc; Tiếng Vit; Tiếng Hán; T Hán Việt
Content
1.Lý do chọn đề tài.
Trong quá trình phát triển lch s, tiếng Việt đã có những vay mượn quan trong khác
nhau làm phong phú thêm vốn t vng của mình. Trong s những vay mượn góp phần hoàn
thin tiếng Việt như thế, việc vay mượn t gốc Hán làm thành lớp t Hán - Vit t to chiếm
mt v trí khá đặc bit. Do tiếng Việt và tiếng Hán đều là ngôn ngữ âm tiết tính, nên những
vay mượn này thường có tình trạng hin nay v ng âm gần nhau hoặc tương ứng vi nhau.
Nhưng nghĩa của những đơn vị ng âm tương đương ấy không phải bao gi cũng có sự tương
ng trong s dụng. Vì thế, nhng t Hán - Vit t to y tiếng Việt, khi so sánh với t tiếng
Hán hiện đại có dạng thc ng âm tương tự, nghĩa của có sự tương ứng khá phức tạp, đa dạng
và phong phú.
Chính vì thế với tư cách là một người Trung Quc học và dạy tiếng Việt cho sinh viên
Trung Quốc, chúng tôi nhận thấy tình trạng thc tế nói trên một mt va to ra nhng thun
li, mt mt vừa gây ra những khó khăn riêng khi sinh viên Trung Quốc tiếp nhn lp t
vựng này. Trong đó khó khăn rõ nhất là có những t, v hình thức ng âm thì tương ứng vi
t Hán hiện nay, nhưng về nghĩa thì những đơn vị ấy không tương ứng vi nhau. Chính sự
tương tự nhau hay gn nhau v hình thức ng âm nhưng lại khác biệt v nghĩa trong sử dng
hiện nay làm cho người Trung Quc hc tiếng Việt, do thói quen của tiếng m đẻ chi phôi,
nm bắt không chính xác nghia của t tiếng Vit. T đó dẫn đến vic s dụng không chính
xác nghĩa của t tiếng Vit.
Trong mt thc tế như thế, tôi chọn đề tài “ So sánh sự khác biệt gia nhng t Hán -
Vit t tạo và các từ Hán tương ng để làm rõ những t tiếng Vit gốc Hán có sự tương
đương về ng âm nhưng lại khác biệt v nghĩa nhằm giúp cho người Trung Quc học và dạy
tiếng Việt đúng với nghĩa được dùng trong tiếng Vit.
2. Mục đích và đối tượng và phương pháp nghiên cứu của đề tài.
a. Mục đích và đối tượng nghiên cứu.
T trước đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cu v t Hán - Vit. Những công
trình nghiên cứu này chủ yếu xoay quanh mt s vấn đề như truy tìm nguồn gc của các từ
So sánh sự khác biệt giữa những từ Hán Việt tự tạo với các từ Hán tương đương - Trang 2
So sánh sự khác biệt giữa những từ Hán Việt tự tạo với các từ Hán tương đương - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
So sánh sự khác biệt giữa những từ Hán Việt tự tạo với các từ Hán tương đương 9 10 849