Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 171 trang   |   Lượt xem: 6047 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Chương I - GIỚI THIỆU CHUNG
1. Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ
a) Sự cần thiết:
Thực hiện mục tiêu và chiến lược phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam (sau đây gọi tắt là NHTM) là “ Phát triển bền vững, hội nhập, an toàn,
hiệu quả” thì nhất thiết phải xây dựng và chuẩn hoá các quy chế, cơ chế, quy trình
trong mọi hoạt động như quản trị điều hành và trong các lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể,
theo đó Sổ tay Kiểm toán nội bộ (Sổ tay KTNB) là công cụ quan trọng trong việc thực
thi các mục tiêu, chiến lược phát triển đã đề ra.
Ngân hàng thương mại lớn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ và dịch
vụ ngân hàng, quản lý một khối lượng lớn van và tài sản của ngân hàng và khách hàng,
đòi hỏi cần phải có một hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả,
tuân theo pháp luật nhằm để quản lý và kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt
động.
Kiểm toán nội bộ là một bộ phận độc lập trong NHTM, thông qua việc thực
hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình để kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính hiệu
quả của công tác quản lý rủi ro và tính hữu hiệu của hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội
bộ, từ đó xác lập được các thông tin về tài chính, tình hình hoạt động giúp Hội đồng
Quản trị, Tổng Giám đốc nắm bắt được một cách kịp thời các nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro,
mức độ hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, xác định và phân bổ nguồn lực, hoạch định
chính sách và định hướng chiến lược cho mọi hoạt động của NHTM.
Sổ tay kiểm toán được ban hành là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo hành lang hoạt
động và định hướng thống nhất trong kiểm toán nội bộ của NHTM.
b) Mục tiêu:
Sổ tay kiểm toán nội bộ hướng đến sự chuẩn hóa và thống nhất về tài liệu
nghiên cứu, áp dụng phục vụ cho hoạt động kiểm toán nội bộ của NHTM.
2. Về cơ sở pháp lý:
Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi một số Điều của
Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH ngày 15/6/2004 (Điều 38) và các văn bản
dưới Luật hướng dẫn thực hiện.
3. Cấu trúc Sổ tay kiểm toán nội bộ:
Sổ tay kiểm toán nội bộ gồm có 5 cấu phần:
Cấu phần thứ nhất: Giới thiệu chung
Trong phần này, Sổ tay kiểm toán nội bộ giới thiệu về sự cần thiết, mục đích,
cấu trúc của Sổ tay kiểm toán nội bộ cũng như phương pháp tra cứu.
Cấu phần thứ hai: Chính sách kiểm toán nội bộ

1

Tại phần này Sổ tay kiểm toán nội bộ đề cập các nội dung của chính sách kiểm
toán nội bộ, đó là những nội dung về quan điểm, định hướng, giải pháp đối với lĩnh vực
kiểm toán nội bộ; các khuôn khổ hoạt động kiểm toán nội bộ được Hội đồ...
Ch ng I - GI I THI U CHUNGươ
1. S c n thi t và m c tiêu c a S tay Ki m toán n i b ế
a) S c n thi t: ế
Th c hi n m c tiêu và chi n l c phát tri n c a Ngân hàng Đ u t và Phát tri n ế ượ ư
Vi t Nam (sau đây g i t t là NHTM) là Phát tri n b n v ng, h i nh p, an toàn,
hi u qu ” thì nh t thi t ph i xây d ng và chu n hoá các quy ch , c ch , quy trình ế ế ơ ế
trong m i ho t đ ng nh qu n tr đi u hành và trong các lĩnh v c nghi p v c th , ư
theo đó S tay Ki m toán n i b (S tay KTNB) là công c quan tr ng trong vi c th c
thi các m c tiêu, chi n l c phát tri n đã đ ra. ế ượ
Ngân hàng th ng m i l n ho t đ ng kinh doanh trong lĩnh v c ti n t và d chươ
v ngân hàng, qu n lý m t kh i l ng l n van và tài s n c a ngân hàng và khách hàng, ư
đòi h i c n ph i có m t h th ng ki m toán, ki m soát n i b ho t đ ng có hi u qu ,
tuân theo pháp lu t nh m đ qu n lý và ki m soát r i ro, đ m b o an toàn trong ho t
đ ng.
Ki m toán n i b là m t b ph n đ c l p trong NHTM, thông qua vi c th c
hi n vai trò, ch c năng, nhi m v c a mình đ ki m tra, đánh giá, xác nh n tính hi u
qu c a công tác qu n lý r i ro và tính h u hi u c a h th ng ki m toán, ki m soát n i
b , t đó xác l p đ c các thông tin v tài cnh, tình hình ho t đ ng giúp H i đ ng ượ
Qu n tr , T ng Giám đ c n m b t đ c m t cách k p th i các nguy c , ti m n r i ro, ư ơ
m c đ hoàn thành m c tiêu, k ho ch, xác đ nh và phân b ngu n l c, ho ch đ nh ế
chính sách và đ nh h ng chi n l c cho m i ho t đ ng c a NHTM. ướ ế ượ
S tay ki m toán đ c ban hành là yêu c u c p thi t, nh m t o hành lang ho t ượ ế
đ ng và đ nh h ng th ng nh t trong ki m toán n i b c a NHTM. ướ
b) M c tiêu:
S tay ki m toán n i b h ng đ n s chu n hóa và th ng nh t v tài li u ướ ế
nghiên c u, áp d ng ph c v cho ho t đ ng ki m toán n i b c a NHTM.
2. V c s pháp lý: ơ
Lu t các t ch c tín d ng ngày 12/12/1997 và Lu t s a đ i m t s Đi u c a
Lu t các T ch c tín d ng s 20/2004/QH ngày 15/6/2004 (Đi u 38) và cácn b n
d i Lu t h ng d n th c hi n.ướ ướ
3. C u trúc S tay ki m toán n i b :
S tay ki m toán n i b g m có 5 c u ph n:
C u ph n th nh t: Gi i thi u chung
Trong ph n này, S tay ki m toán n i b gi i thi u v s c n thi t, m c đích, ự ầ ế
c u trúc c a S tay ki m toán n i b cũng nh ph ng pháp tra c u. ư ươ
C u ph n th hai: Chính sách ki m toán n i b
1
Sổ tay Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
171 Vietnamese
Sổ tay Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 9 10 2