Ktl-icon-tai-lieu

Strategic plan for applying customer relationship management in Vietnam joint stock commercial bank for private enterprises

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2091 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Strategic plan for applying customer
relationship management in Vietnam joint
stock commercial bank for private enterprises
Lê Thị Thanh Tâm
Khoa Quản trị Kinh doanh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.05
Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Anh, Megh Shetty
Năm bảo vệ: 2007
Abstract: Nghiên cứu định nghĩa cũng như những lợi ích và nguyên tắc triển khai
hiệu quả quản trị quan hệ khách hàng. Mô tả và phân tích thực trạng của VPBank
trong ba năm gần đây và những so sánh đánh giá giữa VPBank và các ngân hàng đối
thủ hiện tại. Đưa ra một kế hoạch mang tính chiến lược gồm ba giai đoạn để xây dựng
và triển khai CRM tại VPBank
Keywords: Quan hệ khách hàng; Quản lý tiếp thị; Quản trị kinh doanh; VPBank
Content
INTRODUCTION
1. Necessity of the thesis
Joint Stock banks (JSBs) systems in Vietnam are significantly competing with State-owned
banks (SOBs) system. Because of being result of opening the economy as well as
characteristics of economy system, JSBs are controlled by Central Bank much more tight than
SOBs. Besides that, set up after SOBs they are really weak in infrastructure, competitive
capacities and supported policies. Furthermore, when Vietnam becomes member of the World
Trade Organization, Joint Stock Banks will face increasingly competitive pressure by foreign
banks that have much more high power of finance and technology.
Vietnam joint stock commercial bank for private enterprises (VPBank) is one of JSBs
operating in Vietnam banking market. It is entirely difficult for VPBank to compete with

SOBs. However, VPBank is opposing increasing competition of Joint Stock competitors in
order to exist and development.
Moreover, I have been working in VPBank, one of the first Joint Stock banks in Vietnam, as
an officer for nearly three years.
2. Objectives of the thesis
Based on defining difficulties of VPBank in terms of competing with not only other non-state
banks but also state-owned banks, the research will significantly find out a relevant
competitive strategy for VPBank in the period from 2006 to 2010 and answer Why VPBank
should apply CRM as a competitive tool.
To get the general objective the research thesis will take detail objectives: i) examining main
effects of external and internal environment on VPBank’s operation; ii) finding a relevant
competitive strategy for VPBank in next five-year period and the relationship between
VPBank new competitive strategy and CRM; and iii) how to apply CRM at VPBank.
Questions
To achieve these objecti...
Strategic plan for applying customer
relationship management in Vietnam joint
stock commercial bank for private enterprises
Thị Thanh Tâm
Khoa Qun tr Kinh doanh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.05
Người hướng dẫn: Nguyn Ngc Anh, Megh Shetty
m bảo v: 2007
Abstract: Nghiên cứu định nghĩa cũng như những lợi ích nguyên tắc trin khai
hiệu quả quản trị quan hkhách hàng. tả và phân tích thực trạng của VPBank
trong ba năm gần đây những so nh đánh ggiữa VPBank và các ngân hàng đối
thủ hiện tại. Đưa ra một kế hoạch mang tính chiến lược gồm ba giai đoạn để xây dựng
triển khai CRM tại VPBank
Keywords: Quan hệ khách hàng; Quản lý tiếp thị; Quản trị kinh doanh; VPBank
Content
INTRODUCTION
1. Necessity of the thesis
Joint Stock banks (JSBs) systems in Vietnam are significantly competing with State-owned
banks (SOBs) system. Because of being result of opening the economy as well as
characteristics of economy system, JSBs are controlled by Central Bank much more tight than
SOBs. Besides that, set up after SOBs they are really weak in infrastructure, competitive
capacities and supported policies. Furthermore, when Vietnam becomes member of the World
Trade Organization, Joint Stock Banks will face increasingly competitive pressure by foreign
banks that have much more high power of finance and technology.
Vietnam joint stock commercial bank for private enterprises (VPBank) is one of JSBs
operating in Vietnam banking market. It is entirely difficult for VPBank to compete with
Strategic plan for applying customer relationship management in Vietnam joint stock commercial bank for private enterprises - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Strategic plan for applying customer relationship management in Vietnam joint stock commercial bank for private enterprises - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Strategic plan for applying customer relationship management in Vietnam joint stock commercial bank for private enterprises 9 10 708