Ktl-icon-tai-lieu

Sự chỉ đạo đổi mới quản lí hợp tác xã nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú từ năm 1968 đến năm 1986

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự chỉ đạo đổi mới quản lí hợp tác xã nông
nghiệp của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú từ năm
1968 đến năm 1986
Nguyễn Quỳnh Phương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS Lê Mậu Hãn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hê ̣ thố ng hóa nh ững chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú về đổi mới quản lý Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp những năm
1968 đến 1986. Trình bày quá trình Đảng bô ̣ tỉnh Vĩnh Phú chỉ đạo đổi mới quản lý HTX
nông nghiệp và nêu những nhận xét cùng một số bài học kinh nghiệm của Đảng bô ̣ tinh
̉
trong đổi mới quản lý HTX nông nghiệp những năm 1968-1986. Làm sáng rõ một số vấn
đề về lý luận và thực tiễn hình thành một cơ chế quản lý nông nghiệp thích hợp của Việt
Nam trong thời kỳ quá độ đi lên (CNXH); làm rõ tính chủ động, sáng tạo của Đảng bộ
tỉnh Vĩnh Phú trong công cuộc đổi mới quản lý HTX nông nghiệp những năm 19681986. Đây là cuộc đấu tranh gay gắt giữa sáng tạo và giáo điều trong nỗ lực vì con đường
hợp tác hóa nông nghiệp. Đưa ra nhận xét, đánh giá và bài học kinh nghiệm trong mới
quản lý HTX nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
Keywords. Lịch sử Đảng; Hợp tác xã nông nghiệp; Quản lý hợp tác xã; Giai đoạn 19681986; Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp vừa là khâu đột phá vừa là lĩnh vực đổi
mới thành công nhất trong công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam đồng thời cũng là một
quá trình tìm tòi, đấu tranh lâu dài và gian nan. Cuối những năm 70 của thế kỷ XX, trên
bình diện cả nước, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp lâm vào tình trạng khủng hoảng,
bế tắc, bộc lộ nhiều đình đốn, trì trệ đòi hỏi phải có một cơ chế quản lý đúng đắn để thúc
đẩy nông nghiệp phát triển.
Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đi đầu trong quá trình tìm kiếm lối thoát
cho nông nghiệp và là một đột phá điển hình trong cả nước. Từ việc thực hiện “khoán
việc” những năm 1961-1962, tới “khoán hộ” những năm 1966-1968 ở Vĩnh Phúc cho đến
“khoán chui” những năm 1978-1980 ở Vĩnh Phú (năm 1968 Phú Thọ và Vĩnh Phúc hợp
nhất thành Vĩnh Phú) đã cho thấy những bước đi thăng trầm, đầy gian nan của quá trình
đổi mới quản lý HTX nông nghiệp của Vĩnh Phú. Đồng thời cũng thấy được nét táo bạo,
tính độc lập, tự chủ trong quá trình quản lý HTX nông nghiệp của Vĩnh Phú.

Với ý nghĩa đó, chúng tôi chọn đề tài “Sự chỉ đạo đổi mới quản lý HTX nông nghiệp
của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú từ năm 1968 đến năm 1986 ” làm luận văn tố...






 

Abstract. 

 ng ch ng Cng sn Vi
ng b t i mi qup nh


 i mi qu
 ng nht s c kinh nghim c


i mi qu
1968-t s vn
 v c ti qup ca Vit
Nam trong thi k   o cng b
t   i mi qu   p nh  -
u tranh gay gt giu trong n lng
hc kinh nghim trong mi
qup t
Keywords. Lch s ng; Hp; Qu; n 1968-
1986; ng b t
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài








--
-


.
Sự chỉ đạo đổi mới quản lí hợp tác xã nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú từ năm 1968 đến năm 1986 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự chỉ đạo đổi mới quản lí hợp tác xã nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú từ năm 1968 đến năm 1986 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Sự chỉ đạo đổi mới quản lí hợp tác xã nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú từ năm 1968 đến năm 1986 9 10 844