Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng cà định dạng của tập đoàn cây Dó Bầu ( Aquilaria SP.) tại Hà Tĩnh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong
phân tích đa dạng cà định dạng của tập đoàn
cây Dó Bầu ( Aquilaria SP.) tại Hà Tĩnh
Hoàng Đăng Hiếu
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Sinh học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Di truyền học; Mã số: 60 42 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Chu Hoàng Hà
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về cây dó bầu; phương pháp sử dụng trong việc định danh loài
và xác định quan hệ di truyền; DNA barcode - quan điểm mới trong phân loại; locus
được sử dụng trong phương pháp DNA barcode ở thực vật; tình hình nghiên cứu
DNA barcode ở thực vật. Tìm hiểu một số kết quả trong nghiên cứu về cây dó bầu
tại Việt Nam và trên thế giới, Nghiên cứu thu thập 18 mẫu lá các cây dó dầu tại Hà
Tĩnh, Phú Quốc và tại Lào, tách chiết tinh sạch DNA. Sử dụng phương pháp PCR để
nhân bản đoạn gen quan tâm với mồi đặc hiệu. Tách dòng đoạn gen và xác định
trình tự gen. Đưa ra kết quả và thảo luận: kết quả tách chiết và tinh sạch DNA tổng
số; tìm nhiệt độ gắn mồi đăc hiệu của phản ứng PCR; nhân bản gen với các cặp mồi;
kết quả tách dòng gen; xác định và phân tích trình tự nucleotide của các đoạn DNA
chỉ thị.
Keywords. Di truyền học; Cây dó dầu; Sinh học phân tử
Content
1. Đặt vấn đề
Cây dó bầu (Aquilaria sp) là một trong những loài thực vật đặc hữu của nước ta, cây
dó bầu mang lại giá trị kinh tế rất lớn với mục đích chủ yếu là khai thác trầm hương, một mặt
hàng có giá trị kinh tế cao sử dụng trong công nghiệp mỹ phẩm, trong dược liệu, trong tôn
giáo, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ.
Tuy nhiên, hiện nay các loài dó bầu ở Việt Nam bị lai tạp rất nhiều, công tác lựa chọn
giống đưa vào trồng dựa chủ yếu vào quan sát hình thái, theo kinh nghiệm của mỗi cá nhân,

dẫn đến năng suất và chất lượng trầm thu được không ổn định. Do vậy, việc chọn lọc giống
cây ban đầu để đưa vào triển khai là hết sức quan trọng và là nhiệm vụ cấp thiết trong công
tác bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen quý.
Hiện nay phương pháp DNA barcode là một trong những công cụ phục vụ định danh
loài chính xác, nhanh chóng, tự động hóa bằng cách sử dụng một vùng DNA chuẩn hay còn
gọi là chỉ thị DNA hay mã vạch DNA (DNA barcode). Việc xác định loài bằng DNA chỉ thị
có hiệu quả cao trong việc phân biệt các loài thực vật trong đó có dó bầu ở Việt Nam khi
những quan sát hình thái, sinh trưởng và phát triển chưa đủ cơ sở để định danh hoặc phân biệt
loài.
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
Gồm 18 mẫu lá cây dó bầu được thu thập tại Hà Tĩnh, Phú Quốc và tại Lào
Chủng vi khuẩn Escherichia coli (DH5α) sử dụn...
S dụng các kỹ thut sinh học phân tử trong
phân tích đa dạng cà định dng ca tập đoàn
cây Dó Bầu ( Aquilaria SP.) tại Hà Tĩnh
Hoàng Đăng Hiếu
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Sinh hc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Di truyn hc; Mã số: 60 42 70
Người hướng dn: PGS.TS. Chu Hoàng Hà
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tng quan v cây dó bầu; phương pháp s dng trong việc định danh loài
và xác định quan h di truyn; DNA barcode - quan đim mới trong phân loi; locus
được s dụng trong phương pháp DNA barcode thc vật; tình hình nghiên cứu
DNA barcode thc vật. Tìm hiu mt s kết qu trong nghiên cứu v cây bầu
ti Việt Nam trên thế giới, Nghiên cứu thu thp 18 mẫu các y du tại
Tĩnh, Phú Quốc và tại Lào, tách chiết tinh sch DNA. S dụng phương pháp PCR để
nhân bản đoạn gen quan tâm vi mồi đặc hiệu. Tách dòng đoạn gen và xác định
trình tự gen. Đưa ra kết qu thảo lun: kết qu tách chiết tinh sch DNA tng
số; tìm nhiệt độ gn mồi đăc hiệu ca phn ứng PCR; nhân bn gen với các cặp mi;
kết qu tách dòng gen; xác định phân tích trình tự nucleotide của các đoạn DNA
ch th.
Keywords. Di truyn hc; Cây dó dầu; Sinh học phân t
Content
1. Đặt vấn đề
Cây bu (Aquilaria sp) một trong những loài thc vật đặc hu của nước ta, cây
dó bầu mang lại giá trị kinh tế rt ln vi mục đích chủ yếu là khai thác trầm hương, một mt
hàng gtrị kinh tế cao s dng trong công nghiệp m phẩm, trong c liệu, trong tôn
giáo, chế tác đồ th công mỹ ngh.
Tuy nhiên, hiện nay các loài dó bầu Vit Nam b lai tp rt nhiều, công tác lựa chn
giống đưa vào trồng da ch yếu vào quan sát hình thái, theo kinh nghiệm ca mỗi nhân,
Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng cà định dạng của tập đoàn cây Dó Bầu ( Aquilaria SP.) tại Hà Tĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng cà định dạng của tập đoàn cây Dó Bầu ( Aquilaria SP.) tại Hà Tĩnh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng cà định dạng của tập đoàn cây Dó Bầu ( Aquilaria SP.) tại Hà Tĩnh 9 10 681