Ktl-icon-tai-lieu

Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1576 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng hiện nay
Trần Thị Hồng Trang
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học chính trị
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Hà Quang Ngọc
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày những lí luận chung về tham nhũng; sự lãnh đạo của đảng cầm
quyền trong đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng nhƣ kinh nghiệm phòng, chống
tham nhũng của một số nƣớc trên thế giới. Làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nêu ra các quan điểm và tƣ tƣởng chỉ đạo
và đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ để tăng cƣờng và nâng cao sự lãnh đạo của
Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Keywords. Đảng lãnh đạo; Chống tham nhũng; Chính trị học

Content.
MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài
Tham nhũng là một hiện tƣợng lịch sử gắn liền với sự ra đời của nhà nƣớc và
quyền lực. Hiện nay tham nhũng đã trở thành một vấn nạn chung đáng báo động của
mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Tình trạng tham nhũng lan tràn đang phá hoại cuộc
chiến chống đói nghèo trên toàn thế giới và hủy hoại nền kinh tế của các nƣớc, đặc biệt
là các nƣớc đang và kém phát triển. Nhận thấy đƣợc tác hại nguy hiểm của vấn đề này
đối với mỗi quốc gia nói riêng và toàn thế giới nói chung nên năm 2003, Liên Hợp
Quốc đã đƣa ra Công ƣớc chống tham nhũng và đến nay đã đƣợc trên 100 quốc gia phê
chuẩn. Ngày 30 - 6 - 2009, Chủ tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký
phê chuẩn Công ƣớc của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, tham gia vào khuôn khổ
pháp lý toàn cầu cho sự hợp tác phòng, chống tham nhũng.
Tham nhũng gây tác hại làm giảm sút lòng tin của công dân đối với bộ máy, cán
bộ, viên chức nhà nƣớc, triệt tiêu động lực của sự phát triển. Hay nói nhƣ V.I.Lênin:
nếu có cái gì đó có thể triệt tiêu đƣợc chủ nghĩa xã hội thì đó chính là tham nhũng, quan
liêu. Đối với Việt Nam hiện nay, chúng ta đang trong quá trình tiến hành công cuộc đổi
mới đất nƣớc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa bƣớc đầu đạt đƣợc những thành
tựu quan trọng nhƣ: kinh tế tăng trƣởng nhanh, chính trị - xã hội ổn định, an ninh - quốc
phòng vững mạnh, đời sống của nhân dân ngày càng đƣợc nâng cao… Nhƣng bên cạnh
1

đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế đe dọa nghiêm trọng tới chế độ và cản trở sự phát
triển của quốc gia, trong số những hạn chế đó phải đặc biệt nói đến hiện tƣợng tham
nhũng đang ngày càng lan rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hơn nữa trong
bối cảnh quốc tế hiện nay, các thế lực thù địch...
1
Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng hiện nay
Trần Thị Hồng Trang
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học chính trị
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Hà Quang Ngọc
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình y những luận chung về tham nhũng; sự lãnh đạo của đảng cầm
quyền trong đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng nhƣ kinh nghiệm phòng, chống
tham nhũng của một số nƣớc trên thế giới. Làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nêu ra các quan điểm tƣ tƣởng chỉ đạo
đề xuất hệ thống c giải pháp đồng bộ để tăng cƣờng nâng cao sự lãnh đạo của
Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Keywords. Đảng lãnh đạo; Chống tham nhũng; Chính trị học
Content.
M ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài
Tham nhũng một hiện tƣợng lch s gn lin vi s ra đời của nhà ớc
quyn lc. Hiện nay tham nhũng đã trở thành một vn nạn chung đáng báo đng ca
mi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Tình trạng tham nhũng lan tràn đang phá hoại cuc
chiến chống đói nghèo trên toàn thế giới hủy hoi nn kinh tế ca các nƣớc, đặc bit
các ớc đang kém phát triển. Nhn thấy đƣợc tác hại nguy him ca vấn đề y
đối vi mi quốc gia nói riêng toàn thế giới nói chung nên năm 2003, Liên Hợp
Quốc đã đƣa ra ng ƣc chống tham nhũng và đến nay đã đƣợc trên 100 quốc gia phê
chuẩn. Ngày 30 - 6 - 2009, Ch tịch nƣớc Cộng hòa hội ch nghĩa Việt Nam đã
phê chuẩn Công ƣc của Liên hợp quc v chống tham nhũng, tham gia vào khuôn khổ
pháp lý toàn cầu cho s hợp tác phòng, chống tham nhũng.
Tham nhũng gây tác hại m giảm sút lòng tin của công dân đối vi b máy, cán
bộ, viên chức nhà nƣớc, triệt tiêu động lc ca s phát triển. Hay nói nhƣ V.I.Lênin:
nếu có cái gì đó có thể triệt tiêu đƣợc ch nghĩa xã hội thì đó chính là tham nhũng, quan
liêu. Đối vi Vit Nam hiện nay, chúng ta đang trong quá trình tiến hành công cuộc đi
mới đất nƣớc, s nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa bƣớc đầu đạt đƣợc những thành
tu quan trọng nhƣ: kinh tế tăng trƣởng nhanh, chính trị - xã hi ổn định, an ninh - quc
phòng vững mạnh, đời sng của nhân dân ngày càng đƣợc nâng caoNhƣng n cạnh
Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay 9 10 160