Ktl-icon-tai-lieu

Sứ mệnh của một doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sứ mệnh của một doanh nghiệp

Một kế hoạch mang tính chiến lược bắt đầu với một sứ mệnh kinh doanh đã được
xác định một cách rõ ràng. Mintzberg định nghĩa về sứ mệnh như sau: “Một sứ
mệnh cho biết chức năng cơ bản của một tổ chức trong xã hội xét theo khía cạnh
hàng hoá và dịch vụ tổ chức đó sản xuất ra nhằm phục vụ cho đối tượng khách
hàng của nó”.
Một sứ mệnh kinh doanh rõ ràng phải có đủ các nhân tố sau:
1. Mục đích:
Tại sao doanh nghiệp lại tồn tại? Có phải nó tạo ra của cải cho những cổ đông ?
Có phải nó tồn tại để thoả mãn nhu cầu của tất cả những người sáng lập và điều
hành doanh nghiệp (bao gồm cả người làm công và xã hội nói chung?)
2. Chiến lược và quy mô chiến lược
Một tuyên bố sứ mệnh đưa ra lý luận kinh doanh cho doanh nghiệp và do vậy cần
xác định hai điểm:
- Những sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp cung cấp (và do đó xác định vị thế
cạnh tranh của doanh nghiệp)
- Năng lực của doanh nghiệp thông qua đó doanh nghiệp thử nghiệm những
phương pháp cạnh tranh của mình.
Quy mô chiến lược của một doanh nghiệp là phạm vi hoạt động của nó. Quy mô
này sẽ do các nhà quản trị thiết lập. Ví dụ, những phạm vi có thể được xác định về

mặt địa lý, thị trường, phương pháp kinh doanh, sản phẩm v.v… Những quyết
định quản trị liên quan đến quy mô chiến lược sẽ xác định bản chất của doanh
nghiệp.
3. Các chính sách và tiêu chuẩn hành vi ứng xử:
Một sứ mệnh cần phải cụ thể hoá thành những hành động hàng ngày. Ví dụ, nếu
sứ mệnh kinh doanh bao gồm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng thì các
chính sách và tiêu chuẩn cần phải được tạo ra và được giám sát để có thể kiểm tra
được việc cung cấp dịch vụ đó.
Những chính sách này có thể bao gồm cả việc giám sát tốc độ trả lời những cú
điện thoại gọi đến trung tâm bán hàng qua điện thoại, số lượng những khiếu nại từ
khách hàng hay hay những thông tin phản hồi tích cực từ phía khách hàng thông
qua các bản câu hỏi thăm dò ý kiến.
4. Các giá trị và văn hoá
Giá trị của một doanh nghiệp là những niềm tin căn bản thường không được nói ra
của những người làm việc trong doanh nghiệp. Những giá trị này bao gồm:
- Những nguyên tắc của doanh nghiệp (ví dụ như chính sách xã hội, các cam kết
đối với khách hàng)
- Lòng trung thành và cam kết (ví dụ như những người làm công cảm thấy thoả
mãn được những mục tiêu cá nhân trong lợi ích chung của doanh nghiệp hay
không. Và doanh nghiệp có chứng tỏ được sự tôn trọng cam kết và lòng trung
thành đối với những nhân viên của mình không).
- Hướng dẫn những hành vi ứng xử mong đợi - một ý nghĩa t...
S mnh ca mt doanh nghip
Mt kế hoch mang tính chiến lược bắt đầu vi mt s mệnh kinh doanh đã được
xác định mt cách ràng. Mintzberg định nghĩa về s mệnh như sau: “Một s
mnh cho biết chức năng bản ca mt t chc trong hi xét theo khía cnh
hàng hoá dch v t chức đó sản xut ra nhm phc vcho đối tượng khách
hàng ca nó”.
Mt s mnh kinh doanh rõ ràng phải có đủ các nhân t sau:
1. Mục đích:
Ti sao doanh nghip li tn ti? phi to ra ca ci cho nhng cđông ?
phi tn tại để tho mãn nhu cu ca tt c những người ng lập điều
hành doanh nghip (bao gm cả người làm công và xã hi nói chung?)
2. Chiến lược và quy mô chiến lược
Mt tuyên b s mệnh đưa ra lý lun kinh doanh cho doanh nghip do vy cn
c định hai đim:
- Nhng sn phm dch v doanh nghip cung cấp (do đó xác định v thế
cnh tranh ca doanh nghip)
- Năng lực ca doanh nghiệp thông qua đó doanh nghiệp th nghim nhng
phương pháp cạnh tranh ca mình.
Quy chiến lược ca mt doanh nghip phm vi hoạt động ca nó. Quy
này s do các nhà qun tr thiết lp. Ví d, nhng phm vi có thđược xác định v
Sứ mệnh của một doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sứ mệnh của một doanh nghiệp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sứ mệnh của một doanh nghiệp 9 10 654