Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của các khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1312 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tác động của các khu công nghiệp đến phát
triển bền vững nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Phương Hoa
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Hồng Tiến
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về phát triển bền vững và phát triển
bền vững nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá. Phân tích sự tác động của các
khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn ở tỉnh Vinh Phúc . Đề xuất
̃
những giải pháp chủ yế u nhằ m phát tri ển bền vững nông thôn trong quá trình phát
triển các khu công nghiệp ở tỉnh Vinh Phúc.
̃
Keywords. Kinh tế chính trị; Khu công nghiệp; Phát triển bền vững; Nông thôn;
Vĩnh Phúc
Content
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Phát triển bền vững (PTBV) là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài
người; là yêu cầu bức thiết đối với mọi nền kinh tế và quốc gia trên thế giới, đặc biệt là
những lĩnh vực sản xuất vật chất sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên và liên quan đến môi
trường. Tại hội nghị thượng đỉnh về môi trường và phát triển ở Rio de Janerio (Braxin) năm
1992, các nhà hoạt động kinh tế, xã hội, môi trường và chính trị đã thống nhất quan điểm
PTBV là trách nhiệm chung của các quốc gia và toàn nhân loại, đồng thời thông qua tuyên bố
chung về PTBV gồm 27 nguyên tắc cơ bản.
Hội nghị thượng đỉnh thế giới về PTBV tại Jo Hannesburrg (Cộng hoà Nam Phi) năm 2002
cũng đã khẳng định: PTBV là phát triển hài hoà cả ba mặt: Kinh tế, xã hội, môi trường để đáp
ứng những nhu cầu về đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của thế hệ hiện tại nhưng không
làm tổn hại, gây trở ngại đến khả năng cung cấp tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội mai
sau, không làm giảm chất lượng cuộc sống của các thế hệ tương lai.
Nhận thức được tầm quan trọng và tính tất yếu đó, Việt Nam đã sớm hội nhập vào xu thế
PTBV. Ngày 17/08/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 153/2004/QĐ-TTg
về Định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam. Trong đó PTBV nông nghiệp, nông thôn là một
nội dung quan trọng đối với sự PTBV ở nước ta.
Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập ngày 01/01/1997, là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng châu thổ
sông Hồng, cửa ngõ Tây Bắc của thủ đô Hà Nội, là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ. Toàn tỉnh có diện tích tự nhiên là 123176.43 ha. Trong đó đất nông nghiệp
chiếm khoảng 70,3%, dân số sống ở khu vực nông thôn chiếm khoảng 77.1%. Vĩnh Phúc
phát triển nông nghiệp chủ yếu với nghề trồn...
ng c
trin bn v t
Nguyn Th 
o, bng gin 
Lu ThS.  Kinh t : 60 31 01
ng dn: ng Tin
o v: 2012
Abstract. H thng v n v n bn vn
bn v ng c
     n bn v



  xut
nhng gi  n bn v
tri



.
Keywords. Kinh t  ;  p; n bn vng; ;

Content
M ĐU
1. TNH CẤP THIT CA Đ TI
 
   

 

PTBV 
chung PTBV 
PTBV 
PTBV 
 
- 


PTBVT-TTg
PTBV NamPTBV , 
PTBV 
, t tnh thuc vng b
ng, cc ca th t trong 8 tnh thu trng
m Bc B   t np
chim khong 70,3 sng khu v m khong 77.1
p ch yu vi ngh trc truyn thng, rau, hoa, qu, ch bin
i sn thc phnh th mnh v p, nha qua t 
Tác động của các khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của các khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tác động của các khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc 9 10 506