Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của Cổ phần hóa đối với hoạt động đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa - Trường hợp Công ty Cổ phần hóa chất sơn Hà Nội

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tác động của Cổ phần hóa đối với hoạt động
đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Trƣờng hợp Công ty Cổ phần hóa chất sơn
Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hƣờng
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học Quản lý
Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mã số: 60.34.72
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Trần Ngọc Ca
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận về một số khái niệm có liên quan: doanh nghiệp nhỏ
và vừa, cổ phần hóa, đổi mới công nghệ. Nghiên cứu những tác động của cổ phần hóa
doanh nghiệp nhỏ và vừa đến nhu cầu đổi mới công nghệ. Tìm hiểu những khó khăn,
thuận lợi của việc đổi mới công nghệ sau cổ phần hóa tại Công ty cổ phần hóa chất sơn
Hà Nội.
Keywords. Quản lý khoa học; Đổi mới công nghệ; Doanh nghiệp nhỏ; Cổ phần hóa

Content.
1. Lý do nghiên cứu
CPH DN (DN) là một trong những hƣớng nâng cao hiể u quả hoa ̣t đô ̣ng của
doanh nghiê ̣p nhà nƣớc (DNNN) - bộ phận hơ ̣p thàn h quan trọng trong hê ̣ thống doanh
nghiê ̣p nƣớc ta. Cổ phầ n hóa doanh nghiê ̣p nhà nƣớc là công cu ̣ hƣ̃u hiê ̣u để giải phóng ,
củng cố và phát triển lực lƣợng sản xuất, phù hợp với xu thế đổi mới nền kinh tế nƣớc ta
theo hƣớng đa dạng hóa các hình thức sở hữu , phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ,
xóa bỏ cơ chế tập trung quan liê u bao cấ p , sớm hình thành nề n kinh tế thi ̣trƣờng đinh
̣
hƣớng xã hô ̣i chủ nghia , trong đó doanh nghiê ̣p nhà nƣớc hoa ̣t đô ̣ng hiê ̣u quả sẽ đóng
̃
vai trò chủ đa ̣o . Quán triệt tƣ tƣởng đó , Nghị quyết Trung ƣơng IV khóa VI của Đảng
đã đă ̣t nề n móng cho quá trình đổ i mới chính tri ̣ , kinh tế và xã hô ̣i nƣớc ta , làm kim chỉ
nam cho viê ̣c hoa ̣ch đinh cá c chinh sách điề u tiế t nhà nƣớc
̣
́

tƣ̀ vi ̃ mô đế n vi mô (tầ m

doanh nghiê ̣p – cơ sở ). Thấm nhuần quan điểm đổi mới đó , Quyế t đinh 217-HĐBT
̣
ngày 14 tháng 11 năm 1987 của Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chinh phủ ) đã đƣơ ̣c ban
́
hành nhằm t ăng cƣờng quyề n tƣ̣ chủ cho tâ ̣p thể lao đô ̣ng của doanh nghiê ̣p

nhà nƣớc

trong viê ̣c sử dụng hợp lý tài sản, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh

doanh của mình. Theo đó, doanh nghiê ̣p nhà nƣớc đƣơ ̣c tƣ̣ chủ lâ ̣p kế hoa ̣ch căn cƣ́ nhu
cầ u thi ̣trƣờng, đă ̣t hàng của nhà nƣớc và hành lang pháp lý hiê ̣n hành . Có thể nói Quyế t
đinh 217-HĐBT đã làm thay đổ i mô ̣t bƣớc hoa ̣t đô ̣ng của doanh nghiê ̣p và là xuấ t phát
̣
điể m quan tro ̣ng cho v iệc cổ phầ n hóa doanh nghiê ̣p nhà nƣớc sau...


- T



  60.34.72
 : 

Abstract. 




Keywords. ; ; ; 
Content.
1. Lý do nghiên cứu
CPH DN (DN)      






 (DNNN) - 

trong 
ng doanh


. 











 ,
, 

  ,  ,
   , 











, 




 








.  ,  









, 



 , 










  (

 
). Th , 
 217-
  
(


) 


 









 ,  
Tác động của Cổ phần hóa đối với hoạt động đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa - Trường hợp Công ty Cổ phần hóa chất sơn Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của Cổ phần hóa đối với hoạt động đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa - Trường hợp Công ty Cổ phần hóa chất sơn Hà Nội - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tác động của Cổ phần hóa đối với hoạt động đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa - Trường hợp Công ty Cổ phần hóa chất sơn Hà Nội 9 10 134