Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của tỷ giá USD/VNĐ đối với giá bán sữa tại Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài: 1
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu: 1
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 2
4. Kết cấu nội dung phân tích: 2
Chương I: TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ USD/VND ĐỐI VỚI GIÁ BÁN SỮA TẠI VIỆT NAM 3
1. Tình hình biến động tỷ giá của Việt Nam: 3
2. Biến động tỷ giá của Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2010: 4
3. Tác động của tỷ giá USD/VND đối với giá bán sữa tại Việt Nam xét trong giai đoạn 2008 – 2010: 6
Chương II: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ USD/VND ĐỐI VỚI GIÁ BÁN SỮA TẠI VIỆT NAM 9
1. Chính sách quản lý ngoại tệ và điều chỉnh tỷ giá của Việt Nam: 9
1.1 Chính sách quản lý ngoại tệ của Việt Nam: 9
1.2 Chính sách điều chỉnh tỷ giá của Việt Nam: 9
2. Phân tích tác động của tỷ giá USD/VND đối với giá bán sữa tại Việt Nam: 10
2.1 Tác động vào rủi ro giao dịch 11
2.2 Tác động vào rủi ro chuyển đổi: 13
2.3 Tác động vào rủi ro kinh tế: 13
3. Đánh giá tác động của tỷ giá USD/VND đối với giá bán sữa tại Việt Nam: 14
3.1 Tác động tích cực của biến động tỷ giá 14
3.2 Tác động tiêu cực của biến động tỷ giá: 15
3.3 Nguyên nhân các tác động: 15
Chương III: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ USD/VND ĐỐI VỚI GIÁ BÁN SỮA TẠI VIỆT NAM 17
1. Xu thế biến động của tỷ giá USD/VND trong năm 2011: 17
2. Phương hướng và mục tiêu hạn chế tác động của tỷ giá đổi với giá bán sữa tại Việt Nam trong năm 2011: 18
3. Giải pháp hạn chế tác động: 19
KẾT LUẬN 22
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 24
Tác động của tỷ giá USD/VNĐ đối với giá bán sữa tại Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tác động của tỷ giá USD/VNĐ đối với giá bán sữa tại Việt Nam 9 10 395