Ktl-icon-tai-lieu

Tách chiết và chuyển hóa Chlorophylla từ vi khuẩn Cyano Bacteria

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tách chiết và chuyển hóa Chlorophylla từ vi
khuẩn Cyano Bacteria
Trần Thị Hiền
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: TS. Đoàn Duy Tiên
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về cấu tạo và tính chất của hệ quang hợp; giới thiệu về ngành
vi khuẩn lam ( ngành cyanobacteria); tình hình nghiên cứu về chlorophyll a trong
nước và quốc tế; dẫn xuất của chlorophyll a; sinh tổng hợp chlorophyll a; tổng hợp
toàn phần chlorophyll a theo Woodward. Nghiên cứu quá trình chiết tách liên tục
chlorophyll a từ vi khuẩn lam và thực hiện phản ứng chuyển hóa chlorophyll a thành
pheophytin a và metyl pheophobide a. Nghiên cứu quá trình chiết tách chlorophyll a
từ vi khuẩn lam và chuyển hóa trực tiếp thành metyl pheophorbide a bằng phương
pháp chiết và chuyển vị este một giai đoạn. Trình bày phản ứng chuyển hóa metyl
pheophorbide a thành chlorin-e6-trimetylester bằng phản ứng mở vòng cacboxyclic.
Xác định cấu trúc các sản phẩm bằng phổ hồng ngoại, tử ngại và khả kiến, phổ cộng
hưởng từ hạt nhân và phổ khối. Đưa ra kết quả và thảo luận: tách chiết và chuyển
hoá chlorophyll a thành pheophytin a; thực hiện phản ứng chuyển hoá chlorophyll a
thành metyl pheophobide a; chuyển hoá metyl pheophobide a thành chlorin – e6
trimetylester.
Keywords. Hóa hữu cơ; Vi khuẩn lam; Quang hợp; Chlorophyll
Content
- Giới thiệu tổng quan về các vấn đề liên quan tới: quang hợp ở thực vật và vi khuẩn.
- Giới thiệu tính chất của chlorophyll a và ứng dụng của nó.
- Ứng dụng của một số dẫn xuất quan trọng của chlorophyll a.
- Giới thiệu phương pháp tổng hợp và sinh tổng hợp chlorophyll a.
- Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu.
- Chlorophyll a được tách chiết từ vi khuẩn cyanobacteria và được chuyển hoá thành
các dẫn xuất bền hơn: Pheophytin a, metylpheophobide a, chlorin e6 – trimethylester.

- Xây dựng quy trình tách chiết chlorophyll a và chuyển hoá thành pheophytin a.
- Xây dựng quy trình tách chiết và chuyển hoá chlorophyll a thành metylpheophobide
a.
- Xây dựng quy trình chuyển hoá metylpheophobide a thành chlorin e6 –
trimethylester.
Kết quả:
- Từ vi khuẩn lam, bằng dung môi axeton đã tách chiết được chlorophyll a và chuyển
hoá thành pheophytin a.
- Từ vi khuẩn lam, xây dựng hai quy trình chuyển hoá chlorophyll a thành
metylpheophobide a: con đường tách chiết chuyển hoá gián đoạn và con đường chuyển hoá
trực tiếp một giai đoạn.
- Từ metylpheophobide a chuyển hoá thành chlorin – e6 – trimethylester bằng phương
pháp mở vòng ca...
Tách chiết và chuyển hóa Chlorophylla từ vi
khun Cyano Bacteria
Trn Th Hin
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa hữu cơ; Mã s: 60 44 27
Người hướng dn: TS. Đoàn Duy Tiên
Năm bảo v: 2011
Abstract. Tng quan v cu tạo tính chất ca h quang hp; gii thiu v ngành
vi khuẩn lam ( ngành cyanobacteria); tình hình nghiên cứu v chlorophyll a trong
nước quốc tế; dn xut ca chlorophyll a; sinh tng hp chlorophyll a; tng hp
toàn phần chlorophyll a theo Woodward. Nghiên cứu quá trình chiết tách liên tục
chlorophyll a t vi khuẩn lam và thực hin phn ng chuyn hóa chlorophyll a thành
pheophytin a metyl pheophobide a. Nghiên cứu quá trình chiết tách chlorophyll a
t vi khuẩn lam chuyển hóa trực tiếp thành metyl pheophorbide a bằng phương
pháp chiết chuyển v este một giai đoạn. Trình y phản ng chuyển hóa metyl
pheophorbide a thành chlorin-e6-trimetylester bng phn ng m vòng cacboxyclic.
Xác định cấu trúc các sản phm bng ph hng ngoi, t ngại và khả kiến, ph cng
hưởng t hạt nhân ph khối. Đưa ra kết qu thảo luận: tách chiết chuyn
hoá chlorophyll a thành pheophytin a; thc hin phn ng chuyển hoá chlorophyll a
thành metyl pheophobide a; chuyển hoá metyl pheophobide a thành chlorin e6
trimetylester.
Keywords. Hóa hữu cơ; Vi khun lam; Quang hp; Chlorophyll
Content
- Gii thiu tng quan v các vấn đề liên quan tới: quang hp thc vật và vi khuẩn.
- Gii thiu tính cht ca chlorophyll a và ng dng ca nó.
- ng dng ca mt s dn xut quan trng ca chlorophyll a.
- Gii thiệu phương pháp tổng hợp và sinh tổng hp chlorophyll a.
- Gii thiệu các phương pháp nghiên cứu.
- Chlorophyll a được tách chiết t vi khuẩn cyanobacteria đưc chuyển hoá thành
các dẫn xut bền hơn: Pheophytin a, metylpheophobide a, chlorin e
6
trimethylester.
Tách chiết và chuyển hóa Chlorophylla từ vi khuẩn Cyano Bacteria - Trang 2
Tách chiết và chuyển hóa Chlorophylla từ vi khuẩn Cyano Bacteria - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tách chiết và chuyển hóa Chlorophylla từ vi khuẩn Cyano Bacteria 9 10 205