Ktl-icon-tai-lieu

Tái chuẩn hóa bằng phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử Chu Minh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2566 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tái chuẩn hóa bằng phương pháp điều chỉnh
thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử
Chu Minh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa vật lý
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
Mã số: 60.44.01
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract.
Trình bày các giản đồ phân kỳ một vòng: S-matrận và giản đồ Feynman, hàm Green và
hàm đỉnh, bậc hội tụ của giản đồ Feynman. Tách phân kỳ trong giản đồ một vòng bằng
phương pháp điều chỉnh thứ nguyên: giản đồ phân cực photon, giản đồ năng lượng riêng
của electron, hàm đỉnh bậc ba, đồng nhất thức Ward –Takahashi. Phân tích tái chuẩn hóa
điện tích và khối lượng trong tái chuẩn hóa điện tích, khối lượng, giản đồ một vòng trong
QED.
Keywords. Vật lý; Vật lý lý thuyết; Vật lý toán; Trường lượng tử

Content.
Luận văn này vận dụng cách khử phân kỳ tử ngoại bằng cách điều chỉnh thứ
nguyên của hạt ảo trong gần đúng một vòng kín và minh họa quá trình tái chuẩn hóa
khối lượng và điện tích của electron trong QED ở bậc thấp nhất của lý thuyết nhiễu
loạn hiệp biến cho quá trình vật lý.
Sau khi tách được phần phân kỳ và phần hữu hạn, ta gộp phần phân kỳ vào
điện tích trần hay khối lượng trần của electron. Trong QED sử dụng việc tái chuẩn
hóa điện tích và khối lượng của electron, giúp ta giải quyết hợp lý phần phân kỳ
trong tính toán, kết quả ta thu được thu được là hữu hạn cho các biểu thức đặc trưng
cho tương tác (bao gồm biên độ tán xạ, tốc độ phân rã và thời gian sống của hạt).
Khi so sánh, kết quả lý thuyết thu được khá phù hợp với số liệu thực nghiệm.

1

CHƯƠNG I. CÁC GIẢN ĐỒ PHÂN KỲ MỘT VÒNG
1.1. S - Ma trận và giản đồ Feynman
- Giới thiệu vắn tắt về S – Ma trận và quy tắc Feynman cho các quá trình vật
lý.
1.2. Hàm Green và hàm đỉnh
- Trình bày hàm Green của photon, electron và hàm đỉnh trong QED.
1.3. Bậc hội tụ của giản đồ Feynman
- Phân tích các bậc phân kỳ trong QED.
- Đưa ra các giản đồ tiêu biểu chứa phân kỳ.
- Đưa ra công thức xác định bậc hội tụ của giản đồ Feynman.

CHƯƠNG II. TÁCH PHÂN KỲ TRONG GIẢN ĐỒ MỘT VÒNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH THỨ NGUYÊN
2.1. Giản đồ phân cực photon
Biểu thức toán học tương ứng của giản đồ này viết trong D – biểu diễn theo
phương pháp chung của chỉnh thứ nguyên:

ˆ ˆ
ˆ
dDp
p- k + m
p+ m
P mn (k ) = ie m Sp ò
gm
gv 2
(2p )D
( p - k )2 - m 2
p - m2
2

2e

Sử dụng công thức tham số hóa tích phân Feynman:

1
=
ab

1

dx

òé
0

ù
ax
ê + b (1 - x )ú
ë
û

2

Với: a = ( p - k )2 - m 2 ;b = p 2 - m 2
Sau một số phép biến đổi tích phân ta tách được tích phân (2.1) thành...
1
Tái chuẩn hóa bằng phương pháp điều chỉnh
thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử
Chu Minh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa vật
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
Mã số: 60.44.01
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract.
Trình bày các giản đồ phân kỳ một vòng: S-matrận giản đồ Feynman, hàm Green
hàm đỉnh, bậc hội tụ của giản đồ Feynman. ch phân kỳ trong giản đồ một vòng bằng
phương pháp điều chỉnh thứ nguyên: giản đồ phân cực photon, giản đồ năng lượng riêng
của electron, m đỉnh bậc ba, đồng nhất thức Ward Takahashi. Phân tích tái chuẩn hóa
điện ch khối lượng trong tái chuẩn hóa điện tích, khối lượng, giản đồ một vòng trong
QED.
Keywords. Vật lý; Vật lý lý thuyết; Vật lý toán; Trường lượng tử
Content.
Luận văn y vận dụng cách khử phân k t ngoi bằng cách điều chnh th
nguyên của ht o trong gần đúng một vòng kín và minh họa quá trình tái chuẩn hóa
khối lượng điện tích của electron trong QED bc thp nht của lý thuyết nhiu
lon hip biến cho quá trình vật lý.
Sau khi tách đưc phần phân k phần hu hn, ta gp phần phân k o
điện tích trn hay khối lượng trn ca electron. Trong QED s dng việc tái chun
hóa điện tích khối ng của electron, giúp ta giải quyết hợp phần phân k
trong tính toán, kết qu ta thu được thu được là hữu hạn cho các biu thức đặc trưng
cho ơng tác (bao gồm biên đ n x, tốc độ phân thời gian sng ca ht).
Khi so sánh, kết qu thuyết thu được khá phù hợp vi s liu thc nghim.
Tái chuẩn hóa bằng phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử Chu Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tái chuẩn hóa bằng phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử Chu Minh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tái chuẩn hóa bằng phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử Chu Minh 9 10 262