Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu chi tiết về wincc

Được đăng lên bởi nguyenbinhtai
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 2882 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LAÄP TRÌNH WINCC CHO
HEÄ THOÁNG SCADA

Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Heä thoáng giaùm saùt vaø thu thaäp döõ lieäu SCADA ñieån hình
Supervisory Control and Data Aquisition System
Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Caáu truùc phaân caáp cuûa moät heä thoáng töï ñoäng
Data flow
Planning
- Management
- Production

Production management

Process control

Local control

Sensors,
actuators,
drives

Provina technology ltd.

COROSOP15

K1 K2 K3 K4
K5 K6 K7 K8
K9

DEL

8
3

SHIFT
HELP

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Giaûi phaùp truyeàn thoâng cuûa Siemens: Simatic-net
Management
Level

Industrial
Ethernet

(Maïng coâng ty)

Cell Level

(maïng xí nghieäp)

PROFIBUS

Field Level

(ñ/khieån giaùm
saùt quaù trình)

ActuatorSensor
Interface
Provina technology ltd.

ActuatorSensor
Level

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Moät soá chöùc naêng cô baûn cuûa heä thoáng SCADA
+
+
+
+
+

Ñieàu khieån (Control)
Hieån thò (Display): Trend (Historical), Table...
Caûnh baùo (Alarm)
Löu tröõ (Archieve)
In aán (Report)
Moät soá phaàn meàm cho heä SCADA hieän coù taïi Vieät Nam
WinCC (Siemens), Fix-Intellution, Wonderware, Scitect,
Plantscape (Honeywell)...

Ñeå trao ñoåi döõ lieäu vôùi PLC caùc phaàn meàm naøy ñeàu söû duïng
khaùi nieäm Tag hay Point
Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

WINCC

WINDOWS CONTROL CENTER

Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Caøi ñaët WinCC
Caáu hình maùy tính:

Heä ñieàu haønh söû duïng cho WinCC5.0: Win2000 Service Pack
2, WinNT Service Pack 5
Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Ñöa ñóa CD vaøo

Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Choïn Next vaø laøm theo höôùng daãn treân maøn hình
Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Laøm theo chæ daãn treân maøn hình cho ñeán khi hoaøn taát
Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Caùc böôùc ñeå taïo moät Project trong WinCC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Khôûi ñoäng WinCC
Taïo moät Project môùi
Caøi ñaët Driver keát noái PLC
Ñònh nghóa caùc Tag söû duïng
Taïo vaø soaïn thaûo moät giao dieän ngöôøi duøng
Caøi ñaët thoâng soá cho winCC Runtime
Chaïy chöông trình (Act...
148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1
Provina technology ltd. Hoà Chí Minh City
LAÄP TRÌNH WINCC CHO
HEÄ THOÁNG SCADA
tài liệu chi tiết về wincc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu chi tiết về wincc - Người đăng: nguyenbinhtai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
tài liệu chi tiết về wincc 9 10 948