Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu giáo trình: Một số nguyên lý và khái niệm về độc chất (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2297 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1

GIỚI THIỆU VỀ ĐỘC CHẤT HỌC
1.1. Một số nguyên lý và khái niệm về độc chất
1.1.1. Định nghĩa về độc chất
Độc chất học có để được định nghĩa như là một ngành khoa học nghiên cứu
về độc chất. Một chất độc có thể được định nghĩa như là chất gây nên ảnh hưởng có
hại khi được đưa vào trong cơ thể sống. Từ lâu, độc chất học là ngành nghiên cứu
các ảnh hưởng có hại bởi các tác nhân vật lý như phóng xạ và tiếng ồn. Tuy nhiên,
trong thực tế, sự tồn tại của độc chất phức tạp hơn nhiều so với định nghĩa trên,
những định nghĩa này liên quan đến ảnh hưởng của độc chất và sự đo lường ảnh
hưởng của độc chất. Những định nghĩa rộng hơn về độc chất, như là “ngành nghiên
cứu liên quan đến sự phát hiện, biểu hiện, thuộc tính, ảnh hưởng và điều tiết các chất
độc”.
Độc chất học không đơn giản là nghiên cứu một phân tử đơn lẻ mà là một
loạt các phản ứng bắt đầu từ phơi nhiễm, tiếp theo là phân bố và đồng hóa, cuối
cùng là phản ứng với các hợp chất cao phân tử trong tế bào (thường là DNA hoặc
protein) và biểu hiện độc tính. Kết
Phôi nhieãm
quả là, độc chất có thể bị đào thải
qua bài tiết hoặc các biến tính bởi
độc chất được sửa chữa.
Các nhà khoa học nghiên
cứu về độc chất đang cố gắng giải
thích tại sao và bằng cách nào các
chất có thể phá hủy hệ thống sinh
học dẫn đến những ảnh hưởng
mang tính độc hại. Do đó, họ đã
làm việc cùng nhau để đưa ra
những giải pháp nhằm khoanh vùng
ngành khoa học nghiên cứu về độc
chất.
Ngành độc chất học phục
vụ xã hội bằng nhiều cách, không
chỉ bảo vệ con người và môi trường
khỏi các ảnh hưởng nguy hại của
độc chất mà còn tạo điều kiện thuận

Tieâu hoùa

Ñi vaøo cô theå
Qua da

Hít thôû

Haáp thu qua maùu vaø phaân phoái ñeán
caùc cô vaø cô quan
Gaây ñoäc

Tích luõy

Baøi tieát

Ñoàng hoùa
Ñöôøng ñi vaø aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát
trong cô theå

lợi cho sự phát triển các chất độc có tính chọn lọc cao như chất chống ung thư, thuốc
chữa bệnh và chất diệt cỏ trong nông nghiệp.
Độc tính là một khái niệm về liều lượng, hầu như các chất đều độc ở một vài
nồng độ nhất định, ở nồng độ thấp thì nó không độc, nồng độ cao thì trở nên độc.
Khoảng biến động giữa hai giới hạn ngưỡng độc đó vẫn có những ảnh hưởng nhất
định. Tuy nhiên, nếu thời gian tiếp xúc lâu dài thì một chất cũng có thể trở nên rất
độc. Vinyl chlroride là một ví dụ. Là một chất có khả năng gây ung thư gan ở nồng
độ cao hoặc nồng độ thấp hơn nhưng tác động trong một thời gian dài và hầu như
không độc ở nồng độ rất thấp.
Sự đo lường độc tính rất phức tạp. Độc tính có thể cấp thời, có t...
Chương 1
GII THIU V ĐỘC CHT HC
1.1. Mt s nguyên lý và khái nim v độc cht
1.1.1. Định nghĩa v độc cht
Độc cht hc có để được định nghĩa như mt ngành khoa hc nghiên cu
v độc cht. Mt cht độc có th được định nghĩa như là cht gây nên nh hưởng có
hi khi được đưa vào trong cơ th sng. T lâu, độc cht hc là ngành nghiên cu
các
nh hưởng có hi bi các tác nhân vt lý như phóng x và tiếng n. Tuy nhiên,
trong thc tế, s tn ti ca độc cht phc tp hơn nhiu so vi định nghĩa trên,
nhng định nghĩa này liên quan đến nh hưởng ca độc cht và s đo lường nh
hưởng ca độc cht. Nhng định nghĩa rng hơn v độc cht, như
là “ngành nghiên
cu liên quan đến s phát hin, biu hin, thuc tính, nh hưởng và điu tiết các cht
độc”.
Độc cht hc không đơn gin là nghiên cu mt phân t đơn l mà là mt
lot các phn ng bt đầu t phơi nhim, tiếp theo là phân bđồng hóa, cui
cùng là phn ng vi các hp cht cao phân t trong tế bào (thường là DNA hoc
protein) và biu hin
độc tính. Kết
qu là, độc cht có th b đào thi
qua bài tiết hoc các biến tính bi
độc cht được sa cha.
Các nhà khoa hc nghiên
cu v độc cht đang c gng gii
thích ti saobng cách nào các
cht có th phá hy h thng sinh
hc dn đến nhng nh hưởng
mang tính độc hi. Do đó, h đ
ã
làm vic cùng nhau để đưa ra
nhng gii pháp nhm khoanh vùng
ngành khoa hc nghiên cu v độc
cht.
Ngành độc cht hc phc
v xã hi bng nhiu cách, không
ch bo v con người và môi trường
khi các nh hưởng nguy hi ca
độc cht mà còn to điu kin thun
Ñi vaøo cô theå
Tieâu hoùa Qua da Hít thôû
Phôi nhieãm
Haáp thu qua maùu vaø phaân phoái ñeán
caùc cô vaø cô quan
Gaây ñoäc Tích luõy Baøi tieát
Ñoàng hoùa
Ñöôøng ñi vaø aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát
trong cô theå
Tài liệu giáo trình: Một số nguyên lý và khái niệm về độc chất (TS. Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu giáo trình: Một số nguyên lý và khái niệm về độc chất (TS. Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu giáo trình: Một số nguyên lý và khái niệm về độc chất (TS. Lê Quốc Tuấn) 9 10 16