Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu quản trị học (quản lý đại cương)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 1496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
G

L

O

B

A

L

V

I

S

I

O

N

G

L

O

B

A

L

V

I

S

I

O

N

I.

Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n lý

⇒ tõ tÝnh chÊt x∙ héi hãa qu¸ tr×nh lao ®éng
⇒

tõ sù ph©n c«ng lao ®éng vµ hiÖp t¸c lao ®éng

Qu¶n lý lµ mét q
ý
é qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, p
¹
Þ ,
, phèi hîp, kiÓm tra c¸c
îp,
nguån lùc vµ c¸c ho¹t ®éng cña con ng−êi trong mét hay nhiÒu ho¹t
®éng nµo ®ã nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung cña tæ chøc víi kÕt qu¶
vµ hiÖu qu¶ cao trong ®iÒu kiÖn m«i tr−êng lu«n thay ®æi
Ö
g
Ö
g

G

I.

L

O

B

A

L

V

I

S

I

O

N

Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n lý

⇒ tõ tÝnh chÊt x∙ héi hãa qu¸ tr×nh lao ®éng
⇒

tõ sù ph©n c«ng lao ®éng vµ hiÖp t¸c lao ®éng

Qu¶n lý lµ mét q
ý
é qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, p
¹
Þ ,
, phèi hîp, kiÓm tra c¸c
îp,
nguån lùc vµ c¸c ho¹t ®éng cña con ng−êi trong mét hay nhiÒu ho¹t
®éng nµo ®ã nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung cña tæ chøc víi kÕt qu¶
vµ hiÖu qu¶ cao trong ®iÒu kiÖn m«i tr−êng lu«n thay ®æi
Ö
g
Ö
g

G

L

O

B

A

L

V

I

S

I

O

N

Ph©n biÖt kÕt qu¶, hiÖu qu¶ vµ hiÖu n¨ng
KÕt qu¶: nh÷ng dù ®Þnh, mong muèn ®¹t ®−îc. VÝ dô: ®¹t ®iÓm
10 thi m«n QTH, Doanh thu ®¹t 10 tû ®ång n¨m 2005, v.v.v

HiÖu n¨ng: hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®Ó ®¹t ®−îc c¸c môc
tiªu cña tæ chøc

“ làm cho đúng” (doing things right)
đề cập đến biện pháp
đế b ệ p áp
VD: giảm lượng hàng tồn kho, thời gian
chế tạo, tỉ lệ sản phẩm hỏng v.v.
Tuy nhiªn, chØ hiÖu n¨ng kh«ng th× ch−a ®ñ

G

L

O

B

A

L

V

I

S

I

O

N

Ph©n biÖt kÕt qu¶, hiÖu qu¶ vµ hiÖu n¨ng
KÕt qu¶: nh÷ng dù ®Þnh, mong muèn ®¹t ®−îc. VÝ dô: ®¹t ®iÓm
10 thi m«n QTH, Doanh thu ®¹t 10 tû ®ång n¨m 2005, v.v.v

HiÖu n¨ng: hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®Ó ®¹t ®−îc c¸c môc
tiªu cña tæ chøc

“ làm cho đúng” (doing things right)
đề cập đến biện pháp
đế b ệ p áp
VD: giảm lượng hàng tồn kho, thời gian
chế tạo, tỉ lệ sản phẩm hỏng v.v.
Tuy nhiªn, chØ hiÖu n¨ng kh«ng th× ch−a ®ñ

G

L

O

B

A

L

V

I

S

I

O

N

Ph©n biÖt kÕt qu¶, hiÖu qu¶ vµ hiÖu n¨ng (tiếp)
HiÖu
HiÖ qu¶: ® t ®−
¶ ®¹t ®−îc kÕt qu¶ nhiÒu nhÊt tõ sè l−
¶ hiÒ
hÊt
è l−îng c¸c yÕu tè
¸
Õ
®Çu v¸o Ýt nhÊt

“ làm đúng việc” (doing the right things)
việc
đề cập đến kết quả
Ví dụ:

G

L

O

B

A

L

V

I

S

I

O

N

Ph©n biÖt kÕt qu¶, hiÖu qu¶ vµ hiÖu n¨ng (tiếp)
HiÖu
HiÖ qu¶: ® t ®−
¶ ®¹t ®−îc kÕt qu¶ nhiÒu nhÊt tõ sè l−
¶ hiÒ
hÊt
è l−îng c¸c yÕu tè
¸
Õ
®Çu v¸o Ýt nhÊt

“ làm đúng việc” (doing the right things)
việc
đề cập đến kết quả
Ví dụ:

G

L

O

B

A

L

V

I

S

I

O

N

HiÖu n¨ng vµ hiÖu qu¶ trong qu¶n lý
Hiệu năng (Phương tiện...
G L O B A L V I S I O N
G L O B A L V I S I O N
Tài liệu quản trị học (quản lý đại cương) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu quản trị học (quản lý đại cương) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
Tài liệu quản trị học (quản lý đại cương) 9 10 932