Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên

Được đăng lên bởi Siem Ho Thi Bich
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1874 lần   |   Lượt tải: 7 lần
NỀN HÀNH CHÍNH VÀ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2011).

I. NHẬN THỨC CHUNG VỀ NỀN HÀNH CHÍNH
1. Các yếu tố cấu thành nền hành chính
Có nhiều cách định nghĩa về nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến
hiện nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về
tổ chức (Bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi
quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật.
Như vậy, muốn có nền hành chính nhà nước tồn tại cần phải hội đủ các
yếu tố sau:
- Thứ nhất, hệ thống thể chế hành chính bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp
lệnh và các văn bản qui phạm về tổ chức, hoạt động của hành chính nhà nước và
tài phán hành chính ;
- Thứ hai, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà
nước các cấp, các ngành phù hợp với yêu cầu thực hiện quyền hành pháp;
- Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính được đảm bảo về số
lượng và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nền hành chính;
Thứ tư, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm yêu cầu
thực thi công vụ của các cơ quan và công chức hành chính.
Giữa các yếu tố của nền hành chính có mối quan hệ hữu cơ và tác động
lẫn nhau trong một khuôn khổ thể chế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành
chính nhà nước cần phải cải cách đồng bộ cả bốn yếu tố trên.
Hoạt động của nền hành chính nhà nước được thực hiện dưới sự điều
hành thống nhất của Chính phủ nhằm phát triển hệ thống và đảm bảo sự ổn định
và phát triển kinh tế -xã hội theo định hướng. Trong quá trình đó, các chủ thể
hành chính cần thực hiện sự phân công, phân cấp cho các cơ quan trong hệ
thống nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và thế mạnh riêng có của từng
ngành, từng địa phương vào việc thực hiện mục tiêu chung của nền hành chính.
2. Những đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước Việt Nam
Để xây dựng một nền hành chính hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả
cần phải hiểu rõ những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước. Những
đặc tính này vừa thể hiện đầy đủ bản chất của Nhà nước cộng hòa XHCN Việt

Nam, vừa kết hợp được những đặc điểm chung của một nền hành chính phát
triển theo hướng hiện đại.
Như vậy nền hành chính Nhà nước Việt Nam có những đặc tính chủ yếu
sau:
a) Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị
Nguồn gốc và bản chất của một nhà nước bắt nguồn từ bản chất chính trị
của chế độ xã hội dưới sự lãnh đạo của một chính đảng. Dưới chế độ tư bản, nhà
nước sẽ mang bản chất tư sản, còn dướ...
NỀN HÀNH CHÍNH VÀ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2011).
I. NHẬN THỨC CHUNG VỀ NỀN HÀNH CHÍNH
1. Các yếu tố cấu thành nền hành chính
nhiu cách định nghĩa vnền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến
hin nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hthống các yếu tố hợp thành v
tchức (Bộ máy, con ngưi, nguồn lực công) cơ chế hoạt động để thực thi
quyền hành pháp ca nhà nước theo qui định pháp luật.
Như vậy, muốn có nn hành chính nhà nước tồn tại cần phải hội đcác
yếu tố sau:
- Th nhất, hthống thể chế hành chính bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp
lnh và các văn bản qui phạm về tổ chức, hoạt động của hành chính nhà nước
tài phán hành chính ;
- Thhai, cấu tổ chức cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà
nướcc cp, các ngành phù hợp với yêu cầu thực hiện quyền hành pháp;
- Th ba, đội ngũ n bộ, ng chức nh chính được đảm bảo v số
lượng và chất lượng để thực hin tốt chức năng, nhiệm vụ của nền hành chính;
Thtư, nguồn lực tài chính cơ svật chất kỹ thuật bảo đảm yêu cu
thực thing vụ của các cơ quan và công chức hành chính.
Giữa các yếu tố của nền hành chính có mối quan hệ hữu cơ và tác động
ln nhau trong một khuôn khổ thchế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành
chính nhà nước cần phải cải cách đồng bộ cả bốn yếu tố trên.
Hoạt động của nền hành chính nhà nước được thực hiện dưới s điều
hành thng nhất của Chính phủ nhằm phát triển hệ thống và đảm bảo sự n định
phát triển kinh tế -xã hi theo định hướng. Trong quá trình đó, các chthể
hành chính cn thực hiện s phân công, phân cấp cho các quan trong hệ
thống nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và thế mạnh riêng ca từng
ngành, từng địa pơng vào việc thực hiện mục tiêu chung của nền hành chính.
2. Những đặc tính chủ yếu ca nn nh chính Nhà nước Việt Nam
Để xây dựng mt nn hành chính hin đại, hoạt động có hiu lực, hiệu quả
cần phải hiểu rõ nhng đặc tính chủ yếu của nền nh chính nhà nước. Nhng
đặc tính này vừa thhiện đầy đ bản chất của N nước cng hòa XHCN Việt
tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên - Người đăng: Siem Ho Thi Bich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên 9 10 281