Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thi tin học

Được đăng lên bởi Hữu Thật
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 3891 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CauHoi

Ketnooi.com chia sẻ TÀI LIỆU TIN HỌC GIÁ TRỊ ÔN THI CÔNG CHỨC 2013 (Dấu * là câu đáp án)
STT

Câu hỏi

Câu 1

Ấn chuột phải vào một thư mục, chọn Properties.
Thao tác này có thể:

a

b

Xem các thông tin chi tiết của thư
mục

c

Đổi tên thư mục

Thiết đặt các thuộc tính (chỉ
đọc, ẩn…) cho thư mục

Câu 2

Bấm phím nào trong các phím sau dùng để nới rộng
một cấp Folder trên cửa sổ TreeView của Windows
Explorer:
Mũi tên lên

Mũi tên xuống

*Mũi tên qua trái

Câu 3

Chọn cách nào trong các cách sau để chuyển qua lại
giữa các ứng dụng đang được kích hoạt trên
Dùng chuột kích chọn vào tên ứng
Windows:
dụng ở trên TaskBar

Dùng tổ hợp phím Alt + Tab để
chọn ứng dụng cần làm việc
Cả A và B đều không được

Chọn một Folder/ File: kích chuột
tại tên Folder/ File

Chọn nhiều Folder, File liên
tục: Kích chuột tại tên Folder/
File đầu tiên, rồi nhấn giữ phím
Shift và kích chuột tại tên
Folder/ File cuối

*Chọn nhiều Folder, File
không liên tục:nhấn giữ phím
Shift trong khi kích chuột tại
tên các Folder File

Câu 4

Chọn câu phát biểu không chính xác:

Câu 5

Có thể Copy toàn bộ cài đặt Windows XP Vào ổ đĩa
Flash USB có dung lượng 256MB được không:
Hoàn toàn được

*Không thể được vì bộ cài đặt
WindowsXP lớn hơn 256 Mb

Câu A đúng

Câu 6

Control Box là một hộp chứa các lệnh để:

Đóng một cửa sổ

Cực đại kích thước cửa sổ

Cực tiểu kích thước cửa sổ

Câu 7

Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng của tên File/Folder
đã được Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT,
INI....), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng
nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình):

Keyboard

Câu 8

Để cài đặt máy in ta thực hiện các thao tác:

Date/Time
System
Start -Settings - Control Panel Start -Settings - Printers and Faxes Printers and Faxes
*Câu A và B đều đúng

Câu 9

Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn
hình nền Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn từng
biểu tượng một đồng thời bấm giữ phím:

Alt

*Ctrl

Enter

Câu 10

Để chọn liên tiếp các biểu tượng (Shorcut) trên nền
Desktop, ta nhấn giữ phím nào khi kích chuột:

Alt

Ctrl

Tab

Pause

Insert

Tổ hợp phím Ctrl + Tab

Tổ hợp phím Shift + Tab

Câu 11
Câu 12

Để chụp lại toàn bộ màn hình đang sử dụng ta bấm
phím nào sau đây trên bàn phím:
Scroll Lock
Để chuyển đổi qua lại giữa các trình ứng dụng đang
được kích hoạt, ta sử dụng:
*Tổ hợp phím Alt + Tab

Page 1

CauHoiMở ControlBox và chọn
Maximize

Double Click vào Title Bar của
cửa sổ

Câu 13

Để cực đại hoá kích thước cửa sổ, ta thực hiện:

Kích vào nút Maximize

Câu 14

Để di chuyển một c...
CauHoi
Page 1
Ketnooi.com chia sẻ TÀI LIỆU TIN HỌC GIÁ TRỊ ÔN THI CÔNG CHỨC 2013 (Dấu * là câu đáp án)
STT
Câu hỏi a b c
Câu 1 Đổi tên thư mục
Câu 2 Mũi tên lên Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái
Câu 3 Cả A và B đều không được
Câu 4 Chọn câu phát biểu không chính xác:
Câu 5 Hoàn toàn được Câu A đúng
Câu 6 Control Box là một hộp chứa các lệnh để: Đóng một cửa sổ Cực đại kích thước cửa sổ Cực tiểu kích thước cửa sổ
Câu 7 Keyboard Date/Time System
Câu 8 Để cài đặt máy in ta thực hiện các thao tác: Start -Settings - Printers and Faxes *Câu A và B đều đúng
Câu 9 Alt *Ctrl Enter
Câu 10 Alt Ctrl Tab
Câu 11 Scroll Lock Pause Insert
Câu 12 *Tổ hợp phím Alt + Tab Tổ hợp phím Ctrl + Tab Tổ hợp phím Shift + Tab
Ấn chuột phải vào một thư mục, chọn Properties.
Thao tác này có thể:
Xem các thông tin chi tiết của thư
mục
Thiết đặt các thuộc tính (chỉ
đọc, ẩn…) cho thư mục
Bấm phím nào trong các phím sau dùng để nới rộng
một cấp Folder trên cửa sổ TreeView của Windows
Explorer:
Chọn cách nào trong các cách sau để chuyển qua lại
giữa các ứng dụng đang được kích hoạt trên
Windows:
Dùng chuột kích chọn vào tên ứng
dụng ở trên TaskBar
Dùng tổ hợp phím Alt + Tab để
chọn ứng dụng cần làm việc
Chọn một Folder/ File: kích chuột
tại tên Folder/ File
Chọn nhiều Folder, File liên
tục: Kích chuột tại tên Folder/
File đầu tiên, rồi nhấn giữ phím
Shift và kích chuột tại tên
Folder/ File cuối
*Chọn nhiều Folder, File
không liên tục:nhấn giữ phím
Shift trong khi kích chuột tại
tên các Folder File
Có thể Copy toàn bộ cài đặt Windows XP Vào ổ đĩa
Flash USB có dung lượng 256MB được không:
*Không thể được vì bộ cài đặt
WindowsXP lớn hơn 256 Mb
Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng của tên File/Folder
đã được Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT,
INI....), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng
nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình):
Start -Settings - Control Panel -
Printers and Faxes
Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn
hình nền Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn từng
biểu tượng một đồng thời bấm giữ phím:
Để chọn liên tiếp các biểu tượng (Shorcut) trên nền
Desktop, ta nhấn giữ phím nào khi kích chuột:
Để chụp lại toàn bộ màn hình đang sử dụng ta bấm
phím nào sau đây trên bàn phím:
Để chuyển đổi qua lại giữa các trình ứng dụng đang
được kích hoạt, ta sử dụng:
Tài liệu thi tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thi tin học - Người đăng: Hữu Thật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Tài liệu thi tin học 9 10 931