Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu trắc nghiệm ôn thi công chức 2014.

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 5196 lần   |   Lượt tải: 15 lần
839 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC NĂM 2014
Phương án có dấu * là Đáp án đúng
STT

CÂU HỎI

A

B

Câu 1

Ấn chuột phải vào một thư mục,
chọn Properties. Thao tác này có
thể:

Xem các thông tin chi
tiết của thư mục

Đổi tên thư
mục

Câu 2

Bấm phím nào trong các phím
sau dùng để nới rộng một cấp
Folder trên cửa sổ TreeView của
Windows Explorer:

Mũi tên lên

Câu 3

Câu 4

C
Thiết đặt các
thuộc tính (chỉ
đọc, ẩn…) cho
thư mục

Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái

Dùng tổ hợp
Dùng chuột kích chọn
phím Alt +
Cả A và B đều
vào tên ứng dụng ở
Tab để chọn
không được
trên TaskBar
ứng dụng cần
làm việc
Chọn nhiều
Folder, File
*Chọn nhiều
liên tục: Kích
Folder, File
chuột tại tên
không liên
Chọn một Folder/ File: Folder/ File
Chọn câu phát biểu không chính
tục:nhấn giữ
kích chuột tại tên
đầu tiên, rồi
xác:
phím Shift trong
Folder/ File
nhấn giữ phím
khi kích chuột tại
Shift và kích
tên các Folder
chuột tại tên
File
Folder/ File
cuối
Chọn cách nào trong các cách
sau để chuyển qua lại giữa các
ứng dụng đang được kích hoạt
trên Windows:

D
*Cả A và C đều
đúng
Mũi tên qua
phải

*Cả A và B đều
được

Chọn nhiều
Folder, File
không liên
tục:nhấn giữ
phím Ctrl trong
khi kích chuột
tại tên các
Folder File

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Có thể Copy toàn bộ cài đặt
Windows XP Vào ổ đĩa Flash
USB có dung lượng 256MB
được không:
Control Box là một hộp chứa
các lệnh để:
Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng
của tên File/Folder đã được
Windows nhận diện (Ví dụ:
EXE, TXT, INI....), ta phải
Double Click chuột vào biểu
tượng nào trong cửa sổ Control
Panel (Xem hình):
Để cài đặt máy in ta thực hiện
các thao tác:
Để chọn các biểu tượng nằm
cách nhau trên màn hình nền
Desktop, ta dùng chuột nhắp
chọn từng biểu tượng một đồng
thời bấm giữ phím:
Để chọn liên tiếp các biểu tượng
(Shorcut) trên nền Desktop, ta
nhấn giữ phím nào khi kích
chuột:

*Không thể
được vì bộ cài
đặt
WindowsXP
lớn hơn 256
Mb
Cực đại kích
thước cửa sổ

Câu A đúng

Không có câu
trả lời nào đúng

Cực tiểu kích
thước cửa sổ

*Tất cả các lệnh
trên

Keyboard

Date/Time

System

*Folder Options

Start -Settings Printers and Faxes

Start -Settings
- Control
Panel Printers and
Faxes

*Câu A và B đều
đúng

Câu A và B đều
sai

Alt

*Ctrl

Enter

Shift

Alt

Ctrl

Tab

*Shift

Hoàn toàn được

Đóng một cửa sổ

Câu 11

Để chụp lại toàn bộ màn hình
đang sử dụng ta bấm phím nào
sau đây trên bàn phím:
Để chuyển đổi qua lại giữa các
trình ứng dụng đang được kích
hoạt, ta sử dụng:

Scroll Lock

Pause

Insert

*Print Screen

*Tổ...
839 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC NĂM 2014
Phương án có dấu * là Đáp án đúng
STT CÂU HỎI
A B C D
Câu 1
Ấn chuột phải vào một thư mục,
chọn Properties. Thao tác này có
thể:
Xem các thông tin chi
tiết của thư mục
Đổi tên thư
mục
Thiết đặt các
thuộc tính (chỉ
đọc, ẩn…) cho
thư mục
*Cả A và C đều
đúng
Câu 2
Bấm phím nào trong các phím
sau dùng để nới rộng một cấp
Folder trên cửa sổ TreeView của
Windows Explorer:
Mũi tên lên Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái
Mũi tên qua
phải
Câu 3
Chọn cách nào trong các cách
sau để chuyển qua lại giữa các
ứng dụng đang được kích hoạt
trên Windows:
Dùng chuột kích chọn
vào tên ứng dụng ở
trên TaskBar
Dùng tổ hợp
phím Alt +
Tab để chọn
ứng dụng cần
làm việc
Cả A và B đều
không được
*Cả A và B đều
được
Câu 4
Chọn câu phát biểu không chính
xác:
Chọn một Folder/ File:
kích chuột tại tên
Folder/ File
Chọn nhiều
Folder, File
liên tục: Kích
chuột tại tên
Folder/ File
đầu tiên, rồi
nhấn giữ phím
Shift và kích
chuột tại tên
Folder/ File
cuối
*Chọn nhiều
Folder, File
không liên
tục:nhấn giữ
phím Shift trong
khi kích chuột tại
tên các Folder
File
Chọn nhiều
Folder, File
không liên
tục:nhấn giữ
phím Ctrl trong
khi kích chuột
tại tên các
Folder File
tài liệu trắc nghiệm ôn thi công chức 2014. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu trắc nghiệm ôn thi công chức 2014. - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
tài liệu trắc nghiệm ôn thi công chức 2014. 9 10 211