Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu về đàm phán thương lượng trong kinh doanh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2573 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đàm phán trong kinh doanh
H’sfaces

ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH
Phần 1:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÀM PHÁN
I/ Khái niệm
Roger Fisher & William Ury (1991): “Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được
cái mà ta mong muốn từ người khác. Đó là quá trình giao tiếp có đi có lại được thiết kế
nhằm đạt được thỏa thuận trong khi giữa ta và phía bên kia có những quyền lợi có thể chia
sẻ và những quyền lợi đối kháng”
II/ Những nguyên tắc đàm phán cơ bản
1. Đàm phán là một hoạt động tự nguyện do đó cả hai bên đều có thể phá vỡ hoặc từ
chối thảo luận tại bất cứ thời điểm nào.
2. Một cuộc đàm phán được bắt đầu khi ít nhất một bên muốn thay đổi tình hình hiện
tại và tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận làm hài lòng cả hai bên.
3. Mục đích của đàm phán là thỏa thuận.
4. Không phải mọi cuộc đàm phán đều kết thúc với thỏa thuận.
5. Không đạt được thỏa thuận đôi khi tốt hơn là đạt được thỏa thuận bất lợi.
6. Thời gian là một yếu tố đóng vai trò quan trọng để tác động đến bầu không khí và
ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của đàm phán.
7. Không để cuộc đàm phán bị phá vỡ hoàn toàn.
8. Một kết quả mỹ mãn trong đàm phán không phải là luôn luôn thắng lợi với bất cứ
giá nào hoặc cùng thắng, nhưng đạt được cái mà cả hai bên mong muốn.
9. Tiến trình của tất cả các loại đàm phán đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nhân cách,
kỹ năng, tri thức, thái độ và cảm xúc của những người trong bàn đàm phán.
III/ Các phương pháp đàm phán
Đàm phán với tư cách là một nghệ thuật có thể được chia ra làm 3 phương pháp dàm
phán cơ bản:
1. Đàm phán cứng:
Người đàm phán cứng rắn coi bất cứ tình huống nào cũng như một cuộc đọ sức mà ở
đó ai đặt giá cao và trụ lâu hơn sẽ thắng. Họ muốn giành được phân thắng nhưng điều mà
họ đạt được lại là một thái độ cứng rắn cũng không kém của đối phương làm họ mệt mỏi
và làm cho quan hệ giữa hai bên xấu đi trông thấy. Mục đích là đạt được điều mình muốn.
2. Đàm phán mềm
1

Đàm phán trong kinh doanh
H’sfaces
Người đàm phán dễ dãi thường lảng tránh xung đột cá nhân và chuẩn bị sẵn một số
nhượng bộ để đạt được thỏa thuận. Họ muốn giải quyết vấn đề một cách hữu nghị, nhưng
kết quả thường cay đắng vì bị lợi dụng. Mục đích là giữ được quan hệ.
3. Đàm phán nguyên tắc
Cách đàm phán này không cứng, không mềm, mà đúng ra là cả cứng cả mềm
Vấn đề
Đối tác
Mục tiêu

Điểm xuất phát
Thái độ

Đàm phán mềm
Coi như bè bạn.
Đạt được
thuận.

được

Đàm phán nguyên tắc
Coi như người cộng tác
giải quyết vấn đề.

thắng Giải quyết vấn đề trọn
vẹn, hiệu quả.

Nhượng bộ để Yêu cầu bê...
Đàm phán trong kinh doanh
H’sfaces
1
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH
Phn 1:
GII THIU CHUNG V ĐÀM PHÁN
I/ Khái nim
Roger Fisher & William Ury (1991): “Đàm phán là phương tin cơ bn để đạt được
cái mà ta mong mun t người khác. Đó là quá trình giao tiếp có đi có li được thiết kế
nhm đạt đưc tha thun trong khi gia ta và phía bên kia có nhng quyn li có th chia
s và nhng quyn li đối kháng”
II/ Nhng nguyên tc đàm phán cơ bn
1. Đàm phán là mt hot động t nguyn do đó c hai bên đều có th phá v hoc t
chi tho lun ti bt c thi đim nào.
2. Mt cuc đàm phán được bt đầu khi ít nht mt bên mun thay đổi tình hình hin
ti và tin rng có th đạt được mt tha thun làm hài lòng c
hai bên.
3. Mc đích ca đàm phán là tha thun.
4. Không phi mi cuc đàm phán đều kết thúc vi tha thun.
5. Không đạt được tha thun đôi khi tt hơn là đạt được tha thun bt li.
6. Thi gian là mt yếu t đóng vai trò quan trng để tác động đến bu không khí và
nh hưởng trc tiếp đến kết qu
cui cùng ca đàm phán.
7. Không để cuc đàm phán b phá v hoàn toàn.
8. Mt kết qu m mãn trong đàm phán không phi là luôn luôn thng li vi bt c
giá nào hoc cùng thng, nhưng đạt được cái mà c hai bên mong mun.
9. Tiến trình ca tt c các loi đàm phán đều b nh hưởng mnh m bi nhân cách,
k năng, tri thc, ti độ và cm xúc c
a nhng người trong bàn đàm phán.
III/ Các phương pháp đàm phán
Đàm phán vi tư cách là mt ngh thut có th được chia ra làm 3 phương pháp dàm
phán cơ bn:
1. Đàm phán cng:
Người đàm phán cng rn coi bt c tình hung nào cũng như mt cuc đọ sc mà
đó ai đặt giá cao và tr lâu hơn s thng. H mun giành được phân thng nhưng điu mà
h đạ
t được li là mt thái độ cng rn cũng không kém ca đối phương làm h mt mi
và làm cho quan h gia hai bên xu đi trông thy. Mc đích là đạt được điu mình mun.
2. Đàm phán mm
Tài liệu về đàm phán thương lượng trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu về đàm phán thương lượng trong kinh doanh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tài liệu về đàm phán thương lượng trong kinh doanh 9 10 153