Ktl-icon-tai-lieu

Tập bài giảng kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 5706 lần   |   Lượt tải: 25 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Kinh tế quốc tế là môn khoa học nghiên cứu tính quy luật của sự phụ thuộc lẫn
nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia, nghiên cứu sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ, sự vận
động của các yếu tố sản xuất, các chính sách điều chỉnh quá trình vận động và trao đổi.
Trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng mạnh
mẽ, mỗi quốc gia cần phải tích cực và chủ động tham gia để đạt tới vị trí thuận lợi trong
nền kinh tế thế giới. Điều đó có nghĩa là mỗi quốc gia cần phát triển mạnh mẽ lĩnh vực
kinh tế đối ngoại, bao gồm thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và di chuyển quốc tế về lao
động, hợp tác về kinh tế và khoa học – công nghệ, các dịch vụ thu ngoại tệ. Trên ý nghĩa
đó, việc nghiên cứu môn học Kinh tế quốc tế là rất cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và
phương pháp luận, tạo điều kiện cho việc tổ chức và quản lý lĩnh vực kinh tế đối ngoại của
mỗi quốc gia đạt hiệu quả cao.
Tập bài giảng này được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các giáo trình: Quan hệ
kinh tế quốc tế; Kinh tế đối ngoại – Những nguyên lý vận dụng tại Việt Nam; Kinh tế quốc tế
của Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà
Nội, Trường Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Quan hệ quốc tế.
Trong quá trình biên soạn tập bài giảng, tác giả đã nhận được những ý kiến đóng
góp quý báu của các đồng nghiệp trong Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ
thuật Vĩnh Phúc, các đồng nghiệp trong khoa Kinh tế. Tác giả xin chân thành cảm ơn
những ý kiến đóng góp quý báu đó.
Tập bài giảng này trình bày những nội dung chủ yếu của môn học Kinh tế quốc tế
thuộc chương trình cơ sở. Tập bài giảng gồm 4 chương do giáo viên Nguyễn Thị Cẩm Tú
và Chu Thị Dương đồng chủ biên.
Chương 1: Tổng quan về kinh tế quốc tế do giáo viên Chu Thị Dương biên
soạn.
Chương 2: Thương mại quốc tế do giáo viên Chu Thị Dương biên soạn.
Chương 3: Đầu tư quốc tế do giáo viên Nguyễn Thị Cẩm Tú biên soạn.
Chương 4: Liên kết kinh tế quốc tế và quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam do
giáo viên Nguyễn Thị Cẩm Tú biên soạn.
Do kinh nghiệm nghiên cứu và thời gian biên soạn có hạn nên tập bài giảng không
tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp của
các bạn đồng nghiệp để tập bài giảng ngày càng hoàn thiện hơn.
Tập thể tác giả

1

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................................1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.......................
LỜI NÓI ĐẦU
Kinh tế quốc tế môn khoa học nghn cứu tính quy luật của sự ph thuc ln
nhau v mặt kinh tế giữa các quốc gia, nghiên cứu sự trao đổi hàng h, dịch vụ, s vn
động của các yếu tố sản xut, c chính sách điều chnh quá trình vận động trao đổi.
Trong điu kiện tn cu hoá hội nhập kinh tế quc tế diễn ra ngày càng mnh
mẽ, mỗi quốc gia cần phải tích cực và chủ động tham gia để đạt tới v trí thun lợi trong
nền kinh tế thế giới. Điều đó nga mỗi quc gia cần phát triển mạnh mẽ lĩnh vực
kinh tế đối ngoại, bao gồm thương mi quc tế, đu quc tế di chuyển quc tế v lao
động, hợp c về kinh tế khoa học công nghệ, các dịch v thu ngoi tệ. Trên ý nga
đó, việc nghiên cứu môn học Kinh tế quc tế rt cần thiết, ý nga cả về lun và
phương pp luận, tạo điều kiện cho việc tổ chức và quản lý lĩnh vực kinh tế đối ngoi ca
mỗi quốc gia đt hiệu qu cao.
Tập bài giảng này được biên soạn dựa trên sở tham khảo các giáo trình: Quan hệ
kinh tế quốc tế; Kinh tế đối ngoại Những nguyên vận dụng tại Việt Nam; Kinh tế quốc tế
của Trường Đại học Quốc gia thành ph Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà
Nội, Trường Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Quan hệ quốc tế.
Trong quá trình biên soạn tập i giảng, tác giả đã nhn đưc những ý kiến đóng
p quý u của các đồng nghiệp trong Hội đồng khoa hc Trưng Cao đẳng kinh tế - k
thuật nh Phúc, c đồng nghiệp trong khoa Kinh tế. c giả xin chân thành cảm ơn
nhng ý kiến đóng p quý u đó.
Tập i ging này tnh bày những nội dung chủ yếu của môn hc Kinh tế quốc tế
thuộc cơng trình sở. Tập i giảng gồm 4 chương do giáo viên Nguyễn Th Cm
Chu Thị ơng đồng chủ biên.
Chương 1: Tổng
quan về kinh tế quốc tế do giáo vn Chu Th ơng bn
soạn.
Chương 2: Tơng mại quc tế do go viên Chu Th Dương bn soạn.
Chương 3: Đu quc tế do go viên Nguyễn Th Cm bn soạn.
Chương 4: Liên kết kinh tế quc tế quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam do
giáo viên Nguyễn Thị Cm Tú bn soạn.
Do kinh nghiệm nghiên cứu và thời gian biên soạn hn nên tập i giảng không
tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, c giả mong nhận đưc những ý kiến đóng góp của
c bn đồng nghiệp để tập i giảng ngày ng hn thiện n.
Tập thể tác gi
1
Tập bài giảng kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập bài giảng kinh tế quốc tế - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Tập bài giảng kinh tế quốc tế 9 10 491