Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 5760-1993

Được đăng lên bởi Tran Duc Giang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 1 lần
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5760 : 1993
HÖ thèng ch÷a ch¸y - Yªu cÇu chung vÒ thiÕt kÕ, l¾p ®Æt vµ
sö dông
Fire extinguishing system - General requirements for design, installation and use
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ, l¾p ®Æt vµ sö dông c¸c hÖ thèng ch÷a ch¸y ®|îc trang bÞ
cho c¸c c«ng tr×nh (nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, kho tµng, trô së, c¬ quan, nhµ... )
1. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa
1.1 HÖ thèng ch÷a ch¸y lµ tæng hîp c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt chuyªn dïng, ®|êng èng vµ chÊt
ch÷a ch¸y dïng ®Ó dËp t¾t c¸c ®¸m ch¸y.
1.2 HÖ thèng ch÷a ch¸y cè ®Þnh lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y ®|îc l¾p ®Æt cè ®Þnh.
1.3 HÖ thèng ch÷a ch¸y b¸n cè ®Þnh lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y mµ mét phÇn cña hÖ thèng
®|îc l¾p ®Æt cè ®Þnh, phÇn cßn l¹i khi ch÷a ch¸y míi l¾p nèi hoµn chØnh.
1.4 HÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y ®|îc ®iÒu khiÓn tù ®éng khi x¶y
ra ch¸y.
1.5 HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng tay lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y ®|îc ®iÒu khiÓn b»ng tay.
1.6 HÖ thèng ch÷a ch¸y theo thÓ tÝch lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y t¹o ra m«i tr|êng kh«ng duy
sù ch¸y trong thÓ tÝch cÇn ch÷a ch¸y.
1.7 HÖ thèng ch÷a ch¸y bÒ mÆt lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y ®|îc dïng ®Ó phun kÝn lªn bÒ mÆt
chÊt ch¸y.
1.8 HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng n|íc lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y mµ chÊt dïng ®Ó dËp ch¸y lµ
n|íc.
1.9 HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng bät lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y mµ chÊt dïng ®Ó dËp ch¸y lµ bät.
1.10 HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng bét lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y mµ chÊt dïng ®Ó dËp ch¸y lµ bét.
1.11 HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng khÝ lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y mµ chÊt dïng ®Ó dËp ch¸y lµ khÝ.
1.12 HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng h¬i lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y mµ chÊt dïng ®Ó dËp ch¸y lµ h¬i
n|íc.
1.13 HÖ thèng ch÷a ch¸y sprinkler lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y víi dÇu phun khÝ lu«n ë chÕ ®é
th|êng trùc, ®Çu phun ®|îc më ra khi ®¹t tíi nhiÖt ®é quy ®Þnh vµ chØ ch÷a ch¸y côc
bé trªn mét diÖn tÝch nhÊt ®Þnh.
1.14 HÖ thèng ch÷a ch¸y Drencher lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y víi ®Çu phun hë, khi cã ch¸y
toµn bé diÖn tÝch phÝa d|íi c¸c ®Çu phun ®|îc phun chÊt ch÷a ch¸y.
1.15 HÖ thèng ch÷a ch¸y v¸ch t|êng lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y ®|îc l¾p ®Æt trªn t|êng ë bªn
trong c¸c c«ng tr×nh.
1.16 Bé phËn ®iÒu khiÓn lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng ch÷a ch¸y.
1.17 Bé phËn cung øng dù tr÷ chÊt ch÷a ch¸y lµ c¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó ch÷a vµ truyÒn t¶i
chÊt ch÷a ch¸y.
1.18 Bé phËn ph©n bè chÊt ch÷a ch¸y lµ tæng hîp c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt dïng ®Ó ph©n chia,
dÉn, chuyÓn chÊt ch÷a ch¸y.
TCVN 5760-1993 - Trang 2
TCVN 5760-1993 - Người đăng: Tran Duc Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TCVN 5760-1993 9 10 307