Ktl-icon-tai-lieu

thang máy

Được đăng lên bởi datthanhphim
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi nãi ®Çu

C¸ch sèng vµ lµm viÖc trªn nhµ cao tÇng cã nhiÒu thay ®æi vµ kh¸c biÖt víi
thãi quen th«ng th−êng, nhÊt lµ víi kiÓu ë truyÒn thèng cña ng−êi d©n ViÖt
Nam.
§Ó cã ®iÒu kiÖn phï hîp nhÊt cho ng−êi sö dông, ®ßi hái sù am hiÓu vÒ
nh÷ng yªu cÇu cña nhµ cao tÇng ®èi víi c¸c chuyªn gia t− vÊn thiÕt kÕ. Mét
trong nh÷ng yªu cÇu ®ã lµ viÖc tÝnh to¸n tho¸t hiÓm vµ thang m¸y.
C¸c n−íc ph¸t triÓn cã m«i tr−êng kiÕn tróc cao tÇng phæ biÕn, ®ång thêi
còng kh¸ hoµn chØnh vÒ tiªu chuÈn quy ph¹m nhµ n−íc trong lÜnh vùc nµy.
Chóng ta còng rÊt cÇn cã nh÷ng biªn so¹n phï hîp víi giai ®o¹n ph¸t triÓn
kiÕn tróc cao tÇng ë ViÖt Nam hiÖn nay.
Trong tËp s¸ch nµy, t¸c gi¶ ThS. KTS. Vò H÷u Tr¸c lµ gi¶ng viªn tr−êng
§¹i häc KiÕn Tróc Hµ Néi, ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm nghiªn cøu vµ biªn
so¹n. Hy väng cuèn s¸ch sÏ lµ mét tµi liÖu tham kh¶o tèt cho ®ång nghiÖp vµ
b¹n ®äc.
Mét ®ång nghiÖp lµ Master Architecture Japan Furuichi nãi: "Muèn trë
nªn hiÖn ®¹i mäi thø ph¶i ®−îc tr×nh bµy mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ râ rµng. Tuy
nhiªn mäi sù tån t¹i trªn thÕ gian nµy kh«ng ph¶i ®iÒu g× vµ lóc nµo còng cã
thÓ gi¶ng gi¶i mét c¸ch ®¬n gi¶n nh− vËy ®−îc”.
RÊt mong ®−îc sù cæ vò, gãp ý cña b¹n ®äc vµ c¸c ®ång nghiÖp. Xin ch©n
thµnh c¶m ¬n !
TS. KTS NguyÔn TiÕn ThuËn
§¹i häc KiÕn Tróc Hµ Néi

3

Ch−¬ng I

thang m¸y ®iÖn th¼ng ®øng
trong nhμ cao tÇng (lift)
I. Yªu cÇu thiÕt kÕ thang m¸y ®iÖn th¼ng ®øng

Thang m¸y th«ng th−êng ®−îc bè trÝ ë vÞ trÝ −u tiªn h¬n thang bé do dÔ nhËn biÕt
vµ thuËn tiÖn giao th«ng. Nh÷ng c«ng tr×nh lín cã thÓ sè thang m¸y lªn ®Õn 45
thang. Mét khu vùc bè trÝ thang kh«ng v−ît qu¸ 25 thang m¸y, th−êng dïng lo¹i
thang më cöa 2 c¸nh ë gi÷a CO (Center Opening). Cã thÓ sö dông thang m¸y më
dån c¸nh vÒ mét bªn. Tr−êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ më cöa vµo tõ tr−íc vµ ra ë sau.
RÊt Ýt khi dïng thang m¸y më cöa vµo tõ ®»ng tr−íc ra ë bªn c¹nh.
Thang hµng cã chë ng−êi më cöa lªn trªn hay cã thÓ më cöa vµo tõ tr−íc vµ ra ë
sau. Thang hµng cã thÓ tham gia trong t×nh huèng tho¸t khÈn cÊp t−¬ng tù nh−
thang tèc hµnh cã thÓ ch¹y trªn ray cã r¨ng kh«ng cÇn trung chuyÓn. Bè trÝ c¸c
®iÓm dõng theo yªu cÇu hoÆc chØ cã nh÷ng ®iÓm dõng ë nhõng tÇng b¾t buéc,
th−êng bè trÝ ë s¶nh phô, cã liªn hÖ víi s¶nh chÝnh ë tÇng trÖt vµ trùc tiÕp víi kho
chøa ë c¸c tÇng dÞch vô hay mang hµng cho tÊt c¶ c¸c tÇng.
Thang m¸y thuÇn hµng bè trÝ t−¬ng tù nh− thang hµng cã ng−êi ®i kÌm, ®iÒu
khiÓn tõ bªn ngoµi Cabin, kh«ng thÓ tham gia tho¸t hiÓm.
Thang m¸y cøu ho¶ ch¹y th¼ng suèt chiÒu cao c«ng tr×nh, gióp nh©n viª...
3
lêi nãi ®Çu
C¸ch sèng vµ lµm viÖc trªn nhµ cao tÇng cã nhiÒu thay ®æi vµ kh¸c biÖt víi
thãi quen th«ng thêng, nhÊt lµ víi kiÓu ë truyÒn thèng cña ngêi d©n ViÖt
Nam.
§Ó cã ®iÒu kiÖn phï hîp nhÊt cho ngêi sö dông, ®ßi hái sù am hiÓu vÒ
nh÷ng yªu cÇu cña nhµ cao tÇng ®èi víi c¸c chuyªn gia t vÊn thiÕt kÕ. Mét
trong nh÷ng yªu cÇu ®ã lµ viÖc tÝnh to¸n tho¸t hiÓm vµ thang m¸y.
C¸c níc ph¸t triÓn cã m«i trêng kiÕn tróc cao tÇng phæ biÕn, ®ång thêi
còng kh¸ hoµn chØnh vÒ tiªu chuÈn quy ph¹m nhµ níc trong lÜnh vùc nµy.
Chóng ta còng rÊt cÇn cã nh÷ng biªn so¹n phï hîp víi giai ®o¹n ph¸t triÓn
kiÕn tróc cao tÇng ë ViÖt Nam hiÖn nay.
Trong tËp s¸ch nµy, t¸c gi¶ ThS. KTS. Vò H÷u Tr¸c lµ gi¶ng viªn trêng
§¹i häc KiÕn Tróc Hµ Néi, ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm nghiªn cøu vµ biªn
so¹n. Hy väng cuèn s¸ch sÏ lµ mét tµi liÖu tham kh¶o tèt cho ®ång nghiÖp vµ
b¹n ®äc.
Mét ®ång nghiÖp lµ Master Architecture Japan Furuichi nãi: "Muèn trë
nªn hiÖn ®¹i mäi thø ph¶i ®îc tr×nh bµy mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ râ rµng. Tuy
nhiªn mäi sù tån t¹i trªn thÕ gian nµy kh«ng ph¶i ®iÒu g× vµ lóc nµo còng cã
thÓ gi¶ng gi¶i mét c¸ch ®¬n gi¶n nh vËy ®îc”.
RÊt mong ®îc sù cæ vò, gãp ý cña b¹n ®äc vµ c¸c ®ång nghiÖp. Xin ch©n
thµnh c¶m ¬n !
TS. KTS NguyÔn TiÕn ThuËn
§¹i häc KiÕn Tróc Hµ Néi
thang máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thang máy - Người đăng: datthanhphim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
thang máy 9 10 743