Ktl-icon-tai-lieu

Thành lập bản đồ 3D tỷ lệ lớn trên cơ sở kết hợp công nghệ Viễn thám, hệ thông tin địa lý và bản đồ số

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3124 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thành lập bản đồ 3D tỷ lệ lớn trên cơ sở kết hợp công
nghệ Viễn thám, hệ thông tin địa lý và bản đồ số

Hà Nhật Bình

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Địa lý
Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; Mã số: 60.44.76
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Trần Cầu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tóm tắt về tình hình ứng dụng công nghệ Viễn thám, Hệ thông tin Địa lý (GIS) và
Bản đồ số trong thành lập bản đồ 3D. Thu thập bản đồ số tỷ lệ lớn và chuẩn hóa dữ liệu.
Nghiên cứu dữ liệu ảnh vệ tinh. Điều tra và thu thập thông tin về khu vực có liên quan đến
việc thành lập bản đồ. Xây dựng 01 mảnh bản đồ 3D tỷ lệ lớn
Keywords: Địa lý tự nhiên; Công nghệ viễn thám; Hệ thống thông tin địa lý; Bản đồ 3D;
Bản đồ số
Content

Trong những năm gần đây, các công nghệ mới phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ như
công nghệ bản đồ số, công nghệ viễn thám và công nghệ GIS..., các dữ liệu không gian có thể
được hiển thị lập thể theo không gian 3 chiều (3D), đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của
người sử dụng. Ngành Bản đồ từ khi hình thành và phát triển, đến những năm 90 của thế kỷ 20
chỉ mới xây dựng các phương pháp hiển thị các dữ liệu không gian trong môi trường hai chiều.
Một câu hỏi được đặt ra là: Ngành Bản đồ có thể khai thác lợi thế của các công nghệ mới GIS,
RS và bản đồ số không và khai thác như thế nào ?
Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển mạnh, thâm nhập vào hầu hết các ngành khoa học và
thực tiễn, trước xu thế toàn cầu hóa, việc sản xuất những dạng bản đồ mới cung cấp kịp thời
những thông tin cần thiết theo lãnh thổ địa lý, mô phỏng được cảnh quan chung như các dạng
bản đồ 3D, giúp cho các nhà hoạch định chính sách của mỗi Quốc gia có cơ sở để xây dựng
những chiến lược phát triển bền vững và những quyết sách độc lập trong xu thế chung của toàn
Thế giới.
Việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin trong thành lập bản
đồ đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Ngành Bản đồ các nước đang hướng đến hai

loại bản đồ tiên tiến là bản đồ 3D và bản đồ động. Bản đồ 3D tỷ lệ lớn với các nhóm nội dung,
độ chi tiết khác nhau phục vụ cho các mục đích du lịch, quy hoạch và dự báo phát triển trong
tương lai cũng đã trở thành thương phẩm thường gặp tại nhiều nước phát triển. Mô hình dữ liệu,
phương pháp thành lập, khuôn dạng số liệu cũng rất đa dạng phụ thuộc vào các công nghệ sẵn
có trong từng trường hợp.
Xuất phát từ tình hình thực tế đó, cần nghiên cứu một cách tổng quát và toàn diện về việc thành
lập bản đồ 3D tỷ lệ lớn trên...
Thành lp bản đồ 3D t l lớn trên cơ sở kết hp công
ngh Vin thám, h thông tin địa lý và bản đồ s
Hà Nht Bình
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Địa lý
Chuyên ngành: Bản đồ, vin thám và h thông tin địa lý; Mã s: 60.44.76
Cán b hướng dn khoa hc: PGS.TS. Nguyn Trn Cu
Năm bảo v: 2011
Abstract: Tóm tt v tình hình ng dng công ngh Vin thám, H thông tin Địa lý (GIS)
Bản đồ s trong thành lp bản đồ 3D. Thu thp bản đồ s t l ln chun hóa d liu.
Nghiên cu d liu nh v tinh. Điều tra thu thp thông tin v khu vực liên quan đến
vic thành lp bản đồ. Xây dng 01 mnh bản đồ 3D t l ln
Keywords: Địa lý t nhiên; Công ngh vin thám; H thống thông tin địa lý; Bản đồ 3D;
Bản đồ s
Content
Trong những năm gần đây, các công nghệ mới phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ như
công nghệ bản đồ số, công nghệ viễn thám công nghệ GIS..., các dữ liệu không gian thể
được hiển thị lập thể theo không gian 3 chiều (3D), đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của
người sử dụng. Ngành Bản đồ từ khi hình thành phát triển, đến những năm 90 của thế k 20
chỉ mới y dựng các phương pháp hiển thị các dữ liệu không gian trong môi trường hai chiều.
Một câu hỏi được đặt ra là: Ngành Bản đồ thể khai thác lợi thế của các công nghệ mới GIS,
RS và bản đồ số không và khai thác như thế nào ?
Ngày nay, công ngh thông tin phát trin mnh, thâm nhp vào hu hết các ngành khoa hc
thc tiễn, trước xu thế toàn cu hóa, vic sn xut nhng dng bn đồ mi cung cp kp thi
nhng thông tin cn thiết theo lãnh th địa lý, phỏng được cảnh quan chung như các dng
bản đồ 3D, giúp cho các nhà hoạch định chính sách ca mi Quốc gia sở để y dng
nhng chiến lược phát trin bn vng nhng quyết sách độc lp trong xu thế chung ca toàn
Thế gii.
Vic ng dng rng i các ng ngh mi, đặc bit là công ngh thông tin trong thành lp bn
đồ đã được thc hin nhiều c trên thế gii. Ngành Bản đồ các nước đang hướng đến hai
Thành lập bản đồ 3D tỷ lệ lớn trên cơ sở kết hợp công nghệ Viễn thám, hệ thông tin địa lý và bản đồ số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thành lập bản đồ 3D tỷ lệ lớn trên cơ sở kết hợp công nghệ Viễn thám, hệ thông tin địa lý và bản đồ số - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Thành lập bản đồ 3D tỷ lệ lớn trên cơ sở kết hợp công nghệ Viễn thám, hệ thông tin địa lý và bản đồ số 9 10 615