Ktl-icon-tai-lieu

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1972 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thế giới nghệ thuật truyện ngắn
Trần Thùy Mai
Phùng Thu Phƣơng
Trƣờng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Lƣu Khánh Thơ
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Chƣơng 1: Khái quát truyện ngắn nữ thời kỳ đổi mới và hành trình sáng
tác của Trần Thùy Mai. Chƣơng 2: Đối tƣợng thẩm mỹ của truyện ngắn Trần Thùy
Mai. Chƣơng 3: Một số thủ pháp nghệ thuật trong truyện ngắn Trần Thùy Mai.
Keywords. Nghệ thuật; Truyện ngắn; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học
Content
1. Lý do chọn đề tài:
1.1. Trƣớc hết ở góc độ cá nhân, công tác trong linh vƣ̣c liên quan đế n văn ho ̣c nghê ̣
̃
thuâ ̣t, tôi có điề u kiê ̣n tiế p xúc với truyê ̣n ngắ n của Trầ n Thùy Mai
, thêm nữa, có dịp trò
chuyện với chị, nhận thấy ở ngƣời phụ nữ Huế này nét nữ tính, thâm trầm, kín đáo, không dễ
nắm bắt trong ngày một ngày hai, con ngƣời cùng văn phong của chi ̣đã quyế n rũ tôi.
1.2. Lấy mốc thời gian từ sau khi nƣớc nhà đƣợc hoàn toàn độc lập năm 1975, cùng
với sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực thì văn hoá văn nghệ đã có những vận động đáng kể,
nhất là sau Nghị quyết của Đại hội VI của Đảng và tiếp theo Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị,
tất cả nhƣ một luồng gió mới ào ạt thổi vào đời sống văn học. Bên cạnh tiểu thuyết, thơ, kí,
kịch…Truyện ngắn trở thành một thể loại có những bƣớc tiến vƣợt bậc trong văn học Việt
Nam với rất nhiều cây bút nữ tiêu biểu nhƣ: Phạm Thị Hoài, Y Ban, Lý Lan, Trần Thị
Trƣờng, Võ Thị Hảo, Dạ Ngân, Nguyễn Thị Ấm, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan
Thị Vàng Anh, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Thị Diệp Mai, Nguyễn Lập Em, Trầm Nguyên Ý
Anh, Nguyễn Ngọc Tƣ, Đỗ Bích Thúy, vv…Trong số đó có Trầ n Thùy Mai , mô ̣t cây bút
truyện ngắn miền Trung khá nổi tiếng , tên tuổi của chị từ lâu không còn xa lạ với những
ngƣời yêu văn chƣơng . Chị viết đều đặn , bền bỉ. Thời gian gần đây, hầu nhƣ năm nào chi ̣
cũng cho ra mắ t mô ̣t tâ ̣p truyê ̣n ngắ n .
Trên văn đàn hiê ̣n đa ̣i, Trầ n Thùy Mai đã tạo dƣ̣ng cho mình mô ̣t l ối viết riêng, mô ̣t
phong cách khó trô ̣n l ẫn. Không cố gắ ng chƣ́ng minh sƣ̣ khác biê ̣t , không cha ̣y theo nhƣ̃ng
cách thức gây sốc, Trầ n Thùy Mai viế t nhƣ mô ̣t nhu cầ u tƣ̣ thân , chị luôn trung thành v ới lối
viết quen thuộc nhƣng đồng thời cũng không ngừng tìm tòi đổi mới về nội dung và hình thức
thể hiện. Bài viết về Trần Thùy Mai xuất hiện nhiều trên các trang báo giấy, báo mạng, nhất
là sau khi một số truyện ngắn của chị đƣợc chuyển thể thành phim thì...
Th gii ngh thut truyn ngn
Tr

i hc Khoa h
Lu ThS.  c Vit Nam: 60 22 34
ng dn: 
o v: 2010
Abstract. n ngn n thi k i m
a Trng thm m ca truyn ngn Tr
t s th  thut trong truyn ngn Tr
Keywords. Ngh thut; Truyn ngn; c Vit Nam; c
Content
1. L do chn đ ti:
1.1. c ht  





, 






   
chuyn vi ch, nhn thy i ph n Hu   ,  
nm b i  



.
1.2. Ly mc thi gian t c l c
vi s chuyn bi ng vng ,
nht sau Ngh quyt ci hi VI ctip theo Ngh quyt 05 ca B Ch tr,
tt c t lut thi i scnh tiu thuy
kruyn ngn tr t th loi c tit bc trong c Vit
Nam vi rt nhi   n   : Phm Th      n Th
Tr Ho, D , Nguyn Th  Nguyn Th Thu Hu, Phan
Th  n Th Dip Mai, Nguyn Lp Em, Trm N
Anh, Nguyn Ng   , vvrong s  
 , 

truyn ngn min Trung    tui 

 .  , bn b. Thi gian g, hu 

 r


.

 

, 
 


 i vit , 




 .  



, 


c, 
Mai  

 , c i li
vit quen thuc ng thi mi v n thc
th hin. it v Trn Mai xut hin nhiy, ng, nht
 khi mt s truyn ngn ca ch c chuyn th  m 
n. n, th v m ca Trn  Mai phn nhiu mi dng
 c. Mt s lut nghii hu truyn ngn Trn
 ng tng h  c v n n
Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai 9 10 590