Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế kênh phân phối

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyeân ñeà 2

Thieát keá keânh phaân phoái

Muïc tieâu
Taïi sao caàn phaûi thieát keá keânh phaân phoái ?
Naém vöõng qui trình thieát keá keânh phaân phoái.
Aùp duïng ñeå thieát keá keânh phaân phoái taïi doanh
nghieäp cuûa baïn.

Qui trình thieát keá keânh phaân phoái
1. Phaân tích nhu caàu
2. Muïc tieâu & raøng buoäc
3. Nhöõng phöông aùn chính
4. Ñaùnh giaù caùc phöông aùn

5. Quyeát ñònh phöông aùn
6. Tieáp caän & kyù hôïp ñoàng
7. Theo doõi & ñaùnh giaù

Phaân tích nhu caàu khaùch haøng
Xaùc ñònh thò tröôøng môùi
maø baïn muoán thaâm nhaäp
hoaëc saûn phaåm môùi muoán
tung ra
Xaùc ñònh nhu caàu khaùch
haøng ñoái vôùi keânh phaân
phoái

Möùc doä ñaûm baûo dòch vuï
Qui moâ loâ haøng
Thôøi gian chôø ñôïi
Möùc ñoä ñaûm
baûo dòch vuï

Ñòa ñieåm thuaän tieän
Saûn phaåm ña daïng
Dòch vuï hoã trôï

Xaây döïng nhöõng muïc tieâu &
nhöõng raøng buoäc
 Muïc tieâu cuûa keânh ñöôïc xaùc

ñònh baèng chæ tieâu möùc ñoä ñaûm
baûo dòch vuï.
 Trong ñieàu kieän caïnh tranh,
caùc thaønh phaàn cuûa keânh phaûi
saép xeáp caùc nhieäm vuï chöùc
naêng cuûa mình ñeå giaûm ñeán
möùc toái thieåu toång chi phí cuûa
keânh maø vaãn ñaûm baûo möùc dòch
vuï mong muoán.

Nhöõng raøng buoäc
Ngöôøi tieâu duøng
Saûn phaåm
Trung gian phaân phoái

Nhöõng
yeáu toá
phaûi caân nhaéc
khi thieát keá
keânh phaân phoái

Caïnh tranh
Coâng ty

Moâi tröôøng kinh doanh

Xaùc ñònh nhöõng phöông aùn cuûa
keânh phaân phoái
Keânh tröïc tieáp

Caùc phöông
aùn chính

Keânh giaùn tieáp

Keânh hoãn hôïp

Heä thoáng
marketing ngang

Heä thoáng
marketing doïc

Keânh phaân phoái tröïc tieáp
Nhaø saûn xuaát
Baùn haøng
tröïc tieáp

Baùn haøng
qua maïng

Baùn haøng
qua thö

Baùn haøng Cöûa haøng
qua ñ. thoaïi coâng ty

Ngöôøi tieâu duøng

Keânh phaân phoái giaùn tieáp
Nhaø saûn xuaát
Nhaø moâi giôùi
Ñaïi dieän th. maïi
Nhaø buoân sæ
Ngöôøi baùn leû

Ngöôøi tieâu duøng

Keânh phaân phoái hoãn hôïp
Keát hôïp giöõa keânh tröïc tieáp vaø keânh giaùn
tieáp ñeå thoûa maõn nhöõng nhu caàu cuûa caùc
thò tröôøng muïc tieâu khaùc nhau.
Coù ba lôïi ích:
 Gia taêng möùc ñoä bao phuû thò tröôøng
 Giaûm chi phí giao nhaän cho caùc khaùch haøng
hieän höõu
 Taêng cöôøng baùn haøng theo nhu caàu rieâng

Heä thoáng marketing doïc (VMS)
Nhaø saûn xuaát, nhaø buoân sæ vaø ngöôøi baùn leû
hoaït ñoäng nhö moät theå thoáng nhaát.
Moät thaønh vieân naøy laø chuû sôû höõu cuûa caùc
thaønh vieân khaùc, hoaëc trao cho hoï ñoäc
quyeàn kinh tieâu, hoaëc coù quyeàn löïc maïnh
ñeán noåi caùc thaønh vieân kia phaûi hôïp taùc...
Thieát keá keânh phaân phoái
Chuyeân ñeà 2
Thiết kế kênh phân phối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế kênh phân phối - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Thiết kế kênh phân phối 9 10 999