Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế, phân tích công việc

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3104 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI 2

THIẾT KẾ,
PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Th.S Bùi Đình Bắc

BÀI 2

THIẾT KẾ & PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO



Ts. Nguyễn Văn Điền vs. Nguyễn Ngọc Quân, giáo trình
QTNNL, NXB Lao động Xã hội- 2004.



George T.Milkovic và John W.Boudreau;Ts. Vũ Trọng Hùng
dịch Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê -2005



Và một số tài liệu khác có liên quan.

BÀI 2:

THIẾT KẾ & PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
MỤC TIÊU CHƯƠNG
MỤC TIÊU CHƯƠNG
 Hiểu khái niệm về công việc trên nhiều khía cạnh
 Nắm được một số lý thuyết áp dụng cho thiết kế và phân tích
công việc
 Nắm được khái niệm về thiết kế và phân tích công việc
 Nắm được quy trình thiết kế và phân tích công việc
 Nắm được các phương pháp thiết kế và phân tích công việc
 Biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể

BÀI 2:

THIẾT KẾ & PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
KHI NÀO CẦN TK VÀ PT CÔNG VIỆC
KHI NÀO CẦN TK VÀ PT CÔNG VIỆC
Khi tổ chức mới thành lập.
 Khi xuất hiện công việc mới
 Khi xuất hiện những thay đổi về nội dung trong công
việc...
 Khi áp dụng công nghệ mới, phương pháp mới.
 Khi tổ chức cần rà soát theo chu kỳ họat động.
Khi tổ chức cần cơ cấu lại

BÀI 2:

THIẾT KẾ & PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
1. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC:
1. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC:

1.1
Mục tiêu

“Làm sao để công việc có hiệu quả cao,
tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia
tăng cho khác hàng”

BÀI 2:

THIẾT KẾ & PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
1. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC:
1. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC:
1.1
Công việc
được nhìn
nhận ở
nhiều khía
cạnh



Cơ cấu tổ chức

Dòng

Quy

trình kinh doanh

Công



công việc

việc do nhóm đảm nhận

Công việc do cá nhân đảm nhận

BÀI 2:

THIẾT KẾ & PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
1. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC:
1. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC:
1.1 Thiết kế cơ cấu tổ
chức

PHÙ HỢP VỚI
CƠ CẤU
TỔ CHỨC

CHIẾN
LƯỢC CỦA
DOANH
NGHIỆP

BÀI 2:

THIẾT KẾ & PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
1. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC:
1. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC:
1.1 Công việc trên khía cạch cơ cấu tổ
chức
Cơ cấu tổ chức quan liêu (hình chóp)
Quản

lý từ trên xuống

dưới
Quản lý theo phòng
chức năng
Phát triển nghề nghiệp
theo chiều dọc
Nhiều
cấp quản lý
trung gian
Chuyên môn hóa cao
Danh giới cứng giữa
các phòng ban công việc
Mô tả công việc chi tiết
Nhân viên làm việc độc
lập

Chiến lược phòng thủ
Chiến

lược áp dụng khi
doanh nghiệp kinh doanh
trong một số ít thị
trường
 sản phẩm ổn định
thị trường dự đoán
được

BÀI 2:

THIẾT KẾ & PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
1. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC:
1. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC:
1.1 Công việc trên khía cạch cơ cấu tổ
chức
Cơ cấu tổ chức bằng (hình chóp bỏ
l...
BÀI 2
THI T K ,
PHÂN TÍCH CÔNG VI C
Th.S Bùi Đình B c
Thiết kế, phân tích công việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế, phân tích công việc - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Thiết kế, phân tích công việc 9 10 212