Ktl-icon-tai-lieu

Thời khóa biểu lớp

Được đăng lên bởi Tan Phung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Phòng Đào tạo Đại học

Thời khóa biểu lớp

Lớp

Học kỳ: 2. Năm học: 2014-2015
Y-C K40 (145301C) (Sĩ số: 110) - Đơn vị: Khoa Y (YY)

Ngày bắt đầu học kỳ

26/01/2015 (tuần 1)

Tuần

Từ tuần 1 (26/01/2015) đến tuần 3 (09/02/2015)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

1
2
3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CB0503 - 03
Giáo dục thể
chất
Mã CB:
00300
Phòng: TD1

CB0503 - 03
Giáo dục thể
chất
Mã CB:
00300
Phòng: TD1

YT0401 - 01
Tâm lý y
học- Đạo đức CB0501 - 02
Y học
Sinh học và
Mã CB: CC4 di truyền
Phòng: HT Phòng:
YT
05.KY

YY0102 - 01
Giải phẫu II
Mã CB: YY1
Phòng: HT
YT

4
5

6

7

8
9
10

CB0302 - 01
Những
nguyên lý cơ
bản của
CNMLN II
Mã CB:
00448
Phòng: HT
YT

CB0103 - 27
Anh văn II
Mã CB: 00400
Phòng: 02.KT
===============
CB0103 - 28
Anh văn II
Mã CB: 00359
Phòng: 01.KT

CB0403 - 01
Lý sinh
Mã CB:
00479
Phòng: HT
YT

Các học phần chưa xếp/không xếp thời khóa biểu

Thứ 7

Chủ nhật

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Nhóm

Sĩ số

CBGD

Tên

Tuần

Ghi chú:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Phòng Đào tạo Đại học

Thời khóa biểu lớp

Lớp

Học kỳ: 2. Năm học: 2014-2015
Y-C K40 (145301C) (Sĩ số: 110) - Đơn vị: Khoa Y (YY)

Ngày bắt đầu học kỳ

26/01/2015 (tuần 1)

Tuần

Từ tuần 6 (02/03/2015) đến tuần 13 (20/04/2015)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

1
2
3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CB0503 - 03
Giáo dục thể
chất
Mã CB:
00300
Phòng: TD1

CB0503 - 03
Giáo dục thể
chất
Mã CB:
00300
Phòng: TD1

YT0401 - 01
Tâm lý y
học- Đạo đức CB0501 - 02
Y học
Sinh học và
Mã CB: CC4 di truyền
Phòng: HT Phòng:
YT
05.KY

YY0102 - 01
Giải phẫu II
Mã CB: YY1
Phòng: HT
YT

4
5

6

7

8
9
10

CB0302 - 01
Những
nguyên lý cơ
bản của
CNMLN II
Mã CB:
00448
Phòng: HT
YT

CB0103 - 27
Anh văn II
Mã CB: 00400
Phòng: 02.KT
===============
CB0103 - 28
Anh văn II
Mã CB: 00359
Phòng: 01.KT

CB0403 - 01
Lý sinh
Mã CB:
00479
Phòng: HT
YT

Các học phần chưa xếp/không xếp thời khóa biểu

Thứ 7

Chủ nhật

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Nhóm

Sĩ số

CBGD

Tên

Tuần

Ghi chú:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Phòng Đào tạo Đại học

Thời khóa biểu lớp

Lớp

Học kỳ: 2. Năm học: 2014-2015
Y-C K40 (145301C) (Sĩ số: 110) - Đơn vị: Khoa Y (YY)

Ngày bắt đầu học kỳ

26/01/2015 (tuần 1)

Tuần

Từ tuần 14 (27/04/2015) đến tuần 19 (01/06/2015)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

1

Thứ 4

Thứ 5

CB0503 - 03
Giáo dục thể
chất
Mã CB:
00300
Phòng: TD1

2
3
4
5

6
...
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Phòng Đào tạo Đại học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thời khóa biểu lớp
Học kỳ: 2. Năm học: 2014-2015
Lớp Y-C K40 (145301C) (Sĩ số: 110) - Đơn vị: Khoa Y (YY)
Ngày bắt đầu học kỳ 26/01/2015 (tuần 1)
Tuần Từ tuần 1 (26/01/2015) đến tuần 3 (09/02/2015)
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 CB0503 - 03
Giáo dục thể
chất
Mã CB:
00300
Phòng: TD1
CB0503 - 03
Giáo dục thể
chất
Mã CB:
00300
Phòng: TD1
2
3
4
5
6
CB0302 - 01
Những
nguyên lý cơ
bản của
CNMLN II
Mã CB:
00448
Phòng: HT
YT
CB0103 - 27
Anh văn II
Mã CB: 00400
Phòng: 02.KT
===============
CB0103 - 28
Anh văn II
Mã CB: 00359
Phòng: 01.KT
YT0401 - 01
Tâm lý y
học- Đạo đức
Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT
YT
CB0501 - 02
Sinh học và
di truyền
Phòng:
05.KY
YY0102 - 01
Giải phẫu II
Mã CB: YY1
Phòng: HT
YT
7
8 CB0403 - 01
Lý sinh
Mã CB:
00479
Phòng: HT
YT
9
10
Các học phần chưa xếp/không xếp thời khóa biểu
Thời khóa biểu lớp - Trang 2
Thời khóa biểu lớp - Người đăng: Tan Phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thời khóa biểu lớp 9 10 69