Ktl-icon-tai-lieu

Thu hút , giữ chân và phát triển doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Hà Nội, tháng 11/2004

Marketing Địa phương

Marketing Asian Places
Chương 10

Chương 10
THU HÚT, GIỮ CHÂN VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Mỗi địa phương thực thi các chức năng kinh tế cụ thể. Một số địa phương đã đa
dạng hóa nền kinh tế của mình trong khi một số khác thì bị khống chế bởi một ngành
duy nhất. Có địa phương là trung tâm dịch vụ và số khác là các cộng đồng nông
nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế của một địa phương không nhất thiết phải bị gò
bó trong những giới hạn kinh tế. Internet và những hiệp ước giữa các quốc gia châu Á
để biến nơi đây thành Khu vực thương mại tự do đã mang lại cơ hội chưa từng có cho
địa phương dù với bất cứ qui mô nào và đang ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào. Thật
vậy, với thị trường châu Á khổng lồ bao trùm 40 nước châu Á Thái Bình Dương, dân
số tổng cộng 3,275 tỉ người – thì địa phương nhỏ nhất cũng có thể phát triển kinh
doanh trên thị trường quốc tế và khu vực với ngày càng ít rào cản hành chính hơn.
Thông qua thấu kính xuyên biên giới châu Á, chúng ta có thể nhận biết một cách khả
quan hơn cách thức hoạt động của một địa phương trong môi trường quốc tế.
Năng lực cạnh tranh của một địa phương biến đổi theo thời gian. Xưa kia,
Malacca và Samarkand đã phồn thịnh như những đầu mối ngoại thương năng động.
Vài thế kỷ sau, hai địa phương này biến thành những sân chơi thứ yếu trong thế giới
ngoại thương. Một lần nữa, chúng lại trỗi lên, lần này với vị trí dẫn đầu trong trong thị
trường du lịch. Giống như những công ty khổng lồ và toàn bộ một ngành công nghiệp,
các địa phương có thể thăng trầm với những công nghệ mới, đối thủ cạnh tranh mới,
những thực tế chính trị mới và sự chuyển đổi sở thích tiêu dùng.
Trong nửa thế kỷ sau này ta có thể thấy một mô thức chung trong chiến lược của
địa phương châu Á. Suốt thời kỳ công nghiệp hóa của châu Á sau Thế chiến II, các
địa phương (trừ Nhật Bản) đã sử dụng nguyên liệu thô đặc trưng và những yếu tố
cạnh tranh khác để khuyến khích các nhà công nghiệp thiết lập nhà máy sản xuất mới.
Các nước châu Á tập trung vào việc tái thiết, hiện đại hóa và mở rộng năng lực sản
xuất công nghiệp bị giảm dần hoặc chưa có, đa số trường hợp đều được sự hỗ trợ của
các nước cựu thực dân, phần lớn lúc này đã trở thành đồng minh quân sự. Những
nước vùng Bắc Á như Hàn quốc, Đài Loan và Singapore dẫn đầu sự phát triển này,
sau Nhật. Đến thập niên 1970, đa số phần còn lại của Đông Nam Á tích cực tiếp bước
sự dẫn đầu của các nước Bắc Á và đã góp phần tạo ra sự phát triển...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Marketing Địa phương Marketing Asian Places
Hà Ni, tháng 11/2004 Chương 10
Philip Kotler 1 Hiu đính: Quý Tâm
Chương 10
THU HÚT, GI CHÂN VÀ PHÁT TRIN DOANH NGHIP
Mi địa phương thc thi các chc năng kinh tế c th. Mt s địa phương đã đa
dng hóa nn kinh tế ca mình trong khi mt s khác thì b khng chế bi mt ngành
duy nht. Có địa phương là trung tâm dch v và s khác là các cng đồng nông
nghip. Tuy nhiên, hot động kinh tế ca mt địa phương không nht thiết phi b
bó trong nhng gii h
n kinh tế. Internet và nhng hip ước gia các quc gia châu Á
để biến nơi đây thành Khu vc thương mi t do đã mang li cơ hi chưa tng có cho
địa phương dù vi bt c qui mô nào và đang bt k giai đon phát trin nào. Tht
vy, vi th trường châu Á khng l bao trùm 40 nước châu Á Thái Bình Dương, dân
s tng cng 3,275 t người – thì địa phương nh
nht cũng có th phát trin kinh
doanh trên th trường quc tế và khu vc vi ngày càng ít rào cn hành chính hơn.
Thông qua thu kính xuyên biên gii châu Á, chúng ta có th nhn biết mt cách kh
quan hơn cách thc hot động ca mt địa phương trong môi trường quc tế.
Năng lc cnh tranh ca mt địa phương biến đổi theo thi gian. Xưa kia,
Malacca và Samarkand đã phn thnh như nhng đầu m
i ngoi thương năng động.
Vài thế k sau, hai địa phương này biến thành nhng sân chơi th yếu trong thế gii
ngoi thương. Mt ln na, chúng li tri lên, ln này vi v trí dn đầu trong trong th
trường du lch. Ging như nhng công ty khng l và toàn b mt ngành công nghip,
các địa phương có th thăng trm vi nhng công ngh mi, đối th
cnh tranh mi,
nhng thc tế chính tr mi và s chuyn đổi s thích tiêu dùng.
Trong na thế k sau này ta có th thy mt mô thc chung trong chiến lược ca
địa phương châu Á. Sut thi k công nghip hóa ca châu Á sau Thế chiến II, các
địa phương (tr Nht Bn) đã s dng nguyên liu thô đặc trưng và nhng yếu t
cnh tranh khác để khuyến khích các nhà công nghip thi
ết lp nhà máy sn xut mi.
Các nước châu Á tp trung vào vic tái thiết, hin đại hóa và m rng năng lc sn
xut công nghip b gim dn hoc chưa có, đa s trường hp đều được s h tr ca
các nước cu thc dân, phn ln lúc này đã tr thành đồng minh quân s. Nhng
nước vùng Bc Á như Hàn quc, Đài Loan và Singapore d
n đầu s phát trin này,
sau Nht. Đến thp niên 1970, đa s phn còn li ca Đông Nam Á tích cc tiếp bước
s dn đầu ca các nước Bc Á và đã góp phn to ra s phát trin lch s mà Nn
hàng Thế gii sau này gi là “Phép l Đông Á”. Trong sut thi k này, tăng trưởng
phn ln được thúc đẩy do s gia tăng s người trong độ tui lao
động, nhng người
sn sàng làm vic vi tin lương r mt trong các công đon sn xut và lp ráp hàng
xut khu. Kết qu, phn ln châu Á hưởng li đáng k t ngun cung di dào nhân
lc độ tui lao động.
Trong cui thp niên 1980 và 1990, nhiu địa phương châu Á bt đầu nghĩ đến
vic thc hin mt thi k quá độ chuy
n t hàng xut khu có giá tr gia tăng tương
đối thp – đa phn là hàng may mc, dng c đin và đin t – sang phát trin và sn
xut hàng có giá tr gia tăng cao hơn. Đồng thi, công sut dư tha, đầu cơ chng
khoán và bt động sn b dn đắt bi nhng dòng vn toàn cu gia tăng, và nhng
định chế yếu kém, tt c
hp li to ra nn tng cho cuc khng hong tài chính năm
1997 – t đó thay đổi gi định cơ bn v địa phương trên khp châu Á. Khi cuc
khng hong p ti, Nht đang phi gánh chu hu qu t s tăng trưởng đầu cơ thái
quá không có kim soát trong phn ln thp niên này. Kết qu ca khng hong là
nhiu công ty châu Á min c
ưỡng dang tay đón nhn các nhà đầu tư nước ngoài quan
Thu hút , giữ chân và phát triển doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu hút , giữ chân và phát triển doanh nghiệp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Thu hút , giữ chân và phát triển doanh nghiệp 9 10 331