Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY LUẬT BẮC VIỆT
Số 86, đường số 7, Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, TP Hà Nội
(04) 2. 2158486 – 2. 2156155 – 2.2155966 Fax: 04.62815128
0938188889 – 0988631168 Luật Sư Dũng
Website:  or 
E-mail : fdi@bacvietluat.vn . Tham khảo thêm các website nếu cần thông
tin: Sàn Dự án:  ; Xin giấy phép: 

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét,
màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Để được bảo hộ, sáng chế/giải pháp hữu ích phải đáp ứng
các điều kiện về: tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp.
1. Cơ sở pháp lý:
- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
- Thông tư số 22/2009/TT-BTC.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ
3. Thời hạn giải quyết: 09 - 12 tháng kể từ ngày nộp đơn.
4. Các bước thực hiện:
- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
- Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
- Thẩm định nội dung: 06 tháng từ ngày công bố đơn
5. Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai (theo mẫu): 02 bản
- Bản mô tả (bao gồm cả hình vẽ, nếu có): 02 bản
- Các tài liệu có liên quan (nếu có): 02 bản
- Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện): 01 bản
- Chứng từ nộp phí, lệ phí: 01 bản
6. Dịch vụ của Luật Bắc Việt:
- Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp; Tư vấn cho khách hàng các phương
án xử lý trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;
- Chỉnh sửa, viết bản mô tả;
- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng;
- Phân loại kiểu dáng;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;
- Tiến hành thủ tục xin cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
- Trả lời các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ;
- Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng kiểu dáng
công nghiệp, phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm…
LIÊN HỆ
LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG -0938188889
MAIL: fdi@bacvietluat.vn hoặc ceo@bacvietluat.vn
 –  – 

...
CÔNG TY LUẬT BẮC VIỆT
Số 86, đường số 7, Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, TP Hà Nội
(04) 2. 2158486 2. 2156155 2.2155966 Fax: 04.62815128
0938188889 0988631168 Luật Sư Dũng
Website: http://www.bacvietluat.vn or www.tuvanluat.net
E-mail : fdi@bacvietluat.vn . Tham khảo thêm các website nếu cần thông
tin: Sàn Dự án: www.sanduan.vn ; Xin giấy phép: www.xingiayphep.com
Th tc đăng ký kiu dáng công nghip
Kiu dáng công nghip là hình dáng bên ngoài ca sn phm được th hin bng hình khi, đường nét,
màu sc hoc s kết hp nhng yếu t này. Đ được bo h, sáng chế/gii pháp hu ích phi đáp ng
các điu kin v: tính mi, tính sáng to, kh năng áp dng công nghip.
1. Cơ s pháp lý:
- Lut S hu trí tu năm 2005;
- Ngh đnh s 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư s 01/2007/TT-BKHCN;
- Thông tư s 22/2009/TT-BTC.
2. Cơ quan có thm quyn gii quyết: Cc S hu trí tu
3. Thi hn gii quyết: 09 - 12 tháng k t ngày np đơn.
4. Các bước thc hin:
- Thm đnh hình thc: 01 tháng t ngày nhn đơn;
- Công b đơn: 02 tháng k t ngày chp nhn đơn hp l;
- Thm đnh ni dung: 06 tháng t ngày công b đơn
5. Thành phn h sơ:
- T khai (theo mu): 02 bn
- Bn mô t (bao gm c hình v, nếu có): 02 bn
- Các tài liu có liên quan (nếu có): 02 bn
- Giy u quyn (nếu np thông qua đi din): 01 bn
- Chng t np phí, l phí: 01 bn
6. Dch v ca Lut Bắc Việt:
- Tra cu và đánh giá kh năng bo h cho kiu dáng công nghip; Tư vn cho khách hàng các phương
án x lý trong trường hp kiu dáng công nghip không đáp ng tiêu chun bo h;
- Chnh sa, viết bn mô t;
- Hướng dn khách hàng chun b b nh chp/bn v kiu dáng;
- Phân loi kiu dáng;
Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Trang 2
Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp 9 10 938